Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 4

GNT

1 ὡς οὗν ἔγνω ὁ ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ἰωάννης

2 _ καίτοιγε ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ _

3 ἀφῆκεν τὴν ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν γαλιλαίαν.

4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς σαμαρείας.

5 ἔρχεται οὗν εἰς πόλιν τῆς σαμαρείας λεγομένην συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν ἰακὼβ [τῶ] ἰωσὴφ τῶ υἱῶ αὐτοῦ·

6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ἰακώβ. ὁ οὗν ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.

7 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, δός μοι πεῖν·

8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

9 λέγει οὗν αὐτῶ ἡ γυνὴ ἡ σαμαρῖτις, πῶς σὺ ἰουδαῖος ὢν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται ἰουδαῖοι σαμαρίταις.

10 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.

11 λέγει αὐτῶ [ἡ γυνή], κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὗν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

13 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·

14 ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὖ ἐγὼ δώσω αὐτῶ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῶ γενήσεται ἐν αὐτῶ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

16 λέγει αὐτῇ, ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.

17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῶ, οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω·

18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.

19 λέγει αὐτῶ ἡ γυνή, κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.

20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῶ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.

21 λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῶ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῶ πατρί.

22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ἰουδαίων ἐστίν.

23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῶ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.

24 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

25 λέγει αὐτῶ ἡ γυνή, οἶδα ὅτι μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.

26 λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.

27 καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, τί ζητεῖς; ἤ, τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς;

28 ἀφῆκεν οὗν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις,

29 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός;

30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.

31 ἐν τῶ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ῥαββί, φάγε.

32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

33 ἔλεγον οὗν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, μή τις ἤνεγκεν αὐτῶ φαγεῖν;

34 λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη

36 ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων.

37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.

39 ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

40 ὡς οὗν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.

41 καὶ πολλῶ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,

42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὖτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.

43 μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν γαλιλαίαν·

44 αὐτὸς γὰρ ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

45 ὅτε οὗν ἦλθεν εἰς τὴν γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

46 ἦλθεν οὗν πάλιν εἰς τὴν κανὰ τῆς γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὖ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν καφαρναούμ·

47 οὖτος ἀκούσας ὅτι ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.

48 εἶπεν οὗν ὁ ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.

49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.

50 λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῶ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο.

51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῶ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ.

52 ἐπύθετο οὗν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὗν αὐτῶ ὅτι ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.

53 ἔγνω οὗν ὁ πατὴρ ὅτι [ἐν] ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.

54 τοῦτο [δὲ] πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν γαλιλαίαν.

KJV

1  When5613 therefore3767 the3588 Lord2962 knew1097 how3754 the3588 Pharisees5330 had heard191 that3754 Jesus2424 made4160 and2532 baptized907 more4119 disciples3101 than2228 John,2491

2  (Though2544 Jesus2424 himself846 baptized907 not,3756 but235 his846 disciples,)3101

3  He left863 Judea,2449 and2532 departed565 again3825 into1519 Galilee.1056

4  And1161 he846 must needs1163 go1330 through1223 Samaria.4540

5  Then3767 cometh2064 he to1519 a city4172 of Samaria,4540 which is called3004 Sychar,4965 near4139 to the3588 parcel of ground5564 that3739 Jacob2384 gave1325 to his848 son5207 Joseph.2501

6  Now1161 Jacob's2384 well4077 was2258 there.1563 Jesus2424 therefore,3767 being wearied2872 with1537 his journey,3597 sat2516 thus3779 on1909 the3588 well:4077 and it was2258 about5616 the sixth1623 hour.5610

7  There cometh2064 a woman1135 of1537 Samaria4540 to draw501 water:5204 Jesus2424 saith3004 unto her,846 Give1325 me3427 to drink.4095

8  (For1063 his846 disciples3101 were gone away565 unto1519 the3588 city4172 to2443 buy59 meat.)5160

9  Then3767 saith3004 the3588 woman1135 of Samaria4542 unto him,846 How4459 is it that thou,4771 being5607 a Jew,2453 askest154 drink4095 of3844 me,1700 which am5607 a woman1135 of Samaria?4542 for1063 the Jews2453 have no dealings4798 3756 with the Samaritans.4541

10  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto her,846 If1487 thou knewest1492 the3588 gift1431 of God,2316 and2532 who5101 it is2076 that saith3004 to thee,4671 Give1325 me3427 to drink;4095 thou4771 wouldest have asked154 302 of him,846 and2532 he would have given1325 302 thee4671 living2198 water.5204

11  The3588 woman1135 saith3004 unto him,846 Sir,2962 thou hast2192 nothing3777 to draw502 with, and2532 the3588 well5421 is2076 deep:901 from whence4159 then3767 hast2192 thou that living2198 water?5204

12  Art1488 thou4771 3361 greater3187 than our2257 father3962 Jacob,2384 which3739 gave1325 us2254 the3588 well,5421 and2532 drank4095 thereof1537 846 himself,846 and2532 his846 children,5207 and2532 his846 cattle?2353

13  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto her,846 Whosoever3956 drinketh4095 of1537 this5127 water5204 shall thirst1372 again:3825

14  But1161 whosoever3739 302 drinketh4095 of1537 the3588 water5204 that3739 I1473 shall give1325 him846 shall never3364 1519 165 thirst;1372 but235 the3588 water5204 that3739 I shall give1325 him846 shall be1096 in1722 him846 a well4077 of water5204 springing up242 into1519 everlasting166 life.2222

15  The3588 woman1135 saith3004 unto4314 him,846 Sir,2962 give1325 me3427 this5124 water,5204 that2443 I thirst1372 not,3361 neither3366 come2064 hither1759 to draw.501

16  Jesus2424 saith3004 unto her,846 Go,5217 call5455 thy4675 husband,435 and2532 come2064 hither.1759

17  The3588 woman1135 answered611 and2532 said,2036 I have2192 no3756 husband.435 Jesus2424 said3004 unto her,846 Thou hast well2573 said,2036 I have2192 no3756 husband:435

18  For1063 thou hast had2192 five4002 husbands;435 and2532 he whom3739 thou now3568 hast2192 is2076 not3756 thy4675 husband:435 in that5124 saidst2046 thou truly.227

19  The3588 woman1135 saith3004 unto him,846 Sir,2962 I perceive2334 that3754 thou4771 art1488 a prophet.4396

20  Our2257 fathers3962 worshiped4352 in1722 this5129 mountain;3735 and2532 ye5210 say,3004 that3754 in1722 Jerusalem2414 is2076 the3588 place5117 where3699 men ought1163 to worship.4352

21  Jesus2424 saith3004 unto her,846 Woman,1135 believe4100 me,3427 3754 the hour5610 cometh,2064 when3753 ye shall neither3777 in1722 this5129 mountain,3735 nor yet3777 at1722 Jerusalem,2414 worship4352 the3588 Father.3962

22  Ye5210 worship4352 ye know1492 not3756 what:3739 we2249 know1492 what3739 we worship:4352 for3754 salvation4991 is2076 of1537 the3588 Jews.2453

23  But235 the hour5610 cometh,2064 and2532 now3568 is,2076 when3753 the3588 true228 worshipers4353 shall worship4352 the3588 Father3962 in1722 spirit4151 and2532 in truth:225 for1063 the3588 Father3962 2532 seeketh2212 such5108 to worship4352 him.846

24  God2316 is a Spirit:4151 and2532 they that worship4352 him846 must1163 worship4352 him in1722 spirit4151 and2532 in truth.225

25  The3588 woman1135 saith3004 unto him,846 I know1492 that3754 Messiah3323 cometh,2064 which is called3004 Christ:5547 when3752 he1565 is come,2064 he will tell312 us2254 all things.3956

26  Jesus2424 saith3004 unto her,846 I1473 that speak2980 unto thee4671 am1510 he.

27  And2532 upon1909 this5129 came2064 his846 disciples,3101 and2532 marveled2296 that3754 he talked2980 with3326 the woman:1135 yet3305 no man3762 said,2036 What5101 seekest2212 thou? or,2228 Why5101 talkest2980 thou with3326 her?846

28  The3588 woman1135 then3767 left863 her848 waterpot,5201 and2532 went her way565 into1519 the3588 city,4172 and2532 saith3004 to the3588 men,444

29  Come,1205 see1492 a man,444 which3739 told2036 me3427 all things3956 that ever3745 I did:4160 is2076 not3385 this3778 the3588 Christ?5547

30  Then3767 they went1831 out of1537 the3588 city,4172 and2532 came2064 unto4314 him.846

31  1161 In1722 the3588 mean while3342 his disciples3101 prayed2065 him,846 saying,3004 Master,4461 eat.5315

32  But1161 he3588 said2036 unto them,846 I1473 have2192 meat1035 to eat5315 that3739 ye5210 know1492 not3756 of.

33  Therefore3767 said3004 the3588 disciples3101 one to another,240 4314 Hath any man3387 brought5342 him846 aught to eat?5315

34  Jesus2424 saith3004 unto them,846 My1699 meat1033 is2076 to2443 do4160 the3588 will2307 of him that sent3992 me,3165 and2532 to finish5048 his846 work.2041

35  Say3004 not3756 ye,5210 There are2076 yet2089 four months,5072 and2532 then cometh2064 harvest?2326 behold,2400 I say3004 unto you,5213 Lift up1869 your5216 eyes,3788 and2532 look on2300 the3588 fields;5561 for3754 they are1526 white3022 already2235 to4314 harvest.2326

36  And2532 he that reapeth2325 receiveth2983 wages,3408 and2532 gathereth4863 fruit2590 unto1519 life2222 eternal:166 that2443 both2532 he that soweth4687 and2532 he that reapeth2325 may rejoice5463 together.3674

37  And1063 herein1722 5129 is2076 that saying3056 true,228 One243 soweth,4687 and2532 another243 reapeth.2325

38  I1473 sent649 you5209 to reap2325 that whereon3739 ye5210 bestowed no labor:2872 3756 other men243 labored,2872 and2532 ye5210 are entered1525 into1519 their846 labors.2873

39  And1161 many4183 of the3588 Samaritans4541 of1537 that1565 city4172 believed4100 on1519 him846 for1223 the3588 saying3056 of the3588 woman,1135 which testified,3140 He told2036 me3427 all3956 that ever3745 I did.4160

40  So3767 when5613 the3588 Samaritans4541 were come2064 unto4314 him,846 they besought2065 him846 that he would tarry3306 with3844 them:846 and2532 he abode3306 there1563 two1417 days.2250

41  And2532 many4183 more4119 believed4100 because1223 of his own846 word;3056

42  And5037 said3004 unto the3588 woman,1135 Now3765 we believe,4100 not because1223 of thy4674 saying:2981 for1063 we have heard191 him ourselves,846 and2532 know1492 that3754 this3778 is2076 indeed230 the3588 Christ,5547 the3588 Savior4990 of the3588 world.2889

43  Now1161 after3326 two1417 days2250 he departed1831 thence,1564 and2532 went565 into1519 Galilee.1056

44  For1063 Jesus2424 himself846 testified,3140 that3754 a prophet4396 hath2192 no3756 honor5092 in1722 his own2398 country.3968

45  Then3767 when3753 he was come2064 into1519 Galilee,1056 the3588 Galilaeans1057 received1209 him,846 having seen3708 all the things3956 that3739 he did4160 at1722 Jerusalem2414 at1722 the3588 feast:1859 for1063 they846 also2532 went2064 unto1519 the3588 feast.1859

46  So3767 Jesus2424 came2064 again3825 into1519 Cana2580 of Galilee,1056 where3699 he made4160 the3588 water5204 wine.3631 And2532 there was2258 a certain5100 nobleman,937 whose3739 son5207 was sick770 at1722 Capernaum.2584

47  When he3778 heard191 that3754 Jesus2424 was come2240 out of1537 Judea2449 into1519 Galilee,1056 he went565 unto4314 him,846 and2532 besought2065 him846 that2443 he would come down,2597 and2532 heal2390 his846 son:5207 for1063 he was at the point of death.3195 599

48  Then3767 said2036 Jesus2424 unto4314 him,846 Except3362 ye see1492 signs4592 and2532 wonders,5059 ye will not3364 believe.4100

49  The3588 nobleman937 saith3004 unto4314 him,846 Sir,2962 come down2597 ere4250 my3450 child3813 die.599

50  Jesus2424 saith3004 unto him,846 Go thy way;4198 thy4675 son5207 liveth.2198 And2532 the3588 man444 believed4100 the3588 word3056 that3739 Jesus2424 had spoken2036 unto him,846 and2532 he went his way.4198

51  And1161 as he846 was now2235 going down,2597 his846 servants1401 met528 him,846 and2532 told518 him, saying,3004 Thy4675 son3816 liveth.2198

52  Then3767 inquired4441 he of3844 them846 the3588 hour5610 when1722 3739 he began to amend.2192 2866 And2532 they said2036 unto him,846 Yesterday5504 at the seventh1442 hour5610 the3588 fever4446 left863 him.846

53  So3767 the3588 father3962 knew1097 that3754 it was at1722 the same1565 hour,5610 in1722 the which3739 Jesus2424 said2036 unto him,846 Thy4675 son5207 liveth:2198 and2532 himself846 believed,4100 and2532 his846 whole3650 house.3614

54  This5124 is again3825 the second1208 miracle4592 that Jesus2424 did,4160 when he was come2064 out of1537 Judea2449 into1519 Galilee.1056

Vul

1 Ut ergo cognovit Jesus quia audierunt pharisæi quod Jesus plures discipulos facit, et baptizat, quam Joannes

2 (quamquam Jesus non baptizaret, sed discipuli ejus),

3 reliquit Judæam, et abiit iterum in Galilæam.

4 Oportebat autem eum transire per Samariam.

5 Venit ergo in civitatem Samariæ, quæ dicitur Sichar, juxta prædium quod dedit Jacob Joseph filio suo.

6 Erat autem ibi fons Jacob. Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta.

7 Venit mulier de Samaria haurire aquam. Dicit ei Jesus: Da mihi bibere.

8 (Discipuli enim ejus abierant in civitatem ut cibos emerent.)

9 Dicit ergo ei mulier illa Samaritana: Quomodo tu, Judæus cum sis, bibere a me poscis, quæ sum mulier Samaritana? non enim coutuntur Judæi Samaritanis.

10 Respondit Jesus, et dixit ei: Si scires donum Dei, et quis est qui dicit tibi: Da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivam.

11 Dicit ei mulier: Domine, neque in quo haurias habes, et puteus altus est: unde ergo habes aquam vivam?

12 Numquid tu major es patre nostro Jacob, qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora ejus?

13 Respondit Jesus, et dixit ei: Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum; qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternum:

14 sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam.

15 Dicit ad eum mulier: Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam, neque veniam huc haurire.

16 Dicit ei Jesus: Vade, voca virum tuum, et veni huc.

17 Respondit mulier, et dixit: Non habeo virum. Dicit ei Jesus: Bene dixisti, quia non habeo virum;

18 quinque enim viros habuisti, et nunc, quem habes, non est tuus vir: hoc vere dixisti.

19 Dicit ei mulier: Domine, video quia propheta es tu.

20 Patres nostri in monte hoc adoraverunt, et vos dicitis, quia Jerosolymis est locus ubi adorare oportet.

21 Dicit ei Jesus: Mulier, crede mihi, quia venit hora, quando neque in monte hoc, neque in Jerosolymis adorabitis Patrem.

22 Vos adoratis quod nescitis: nos adoramus quod scimus, quia salus ex Judæis est.

23 Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quærit, qui adorent eum.

24 Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.

25 Dicit ei mulier: Scio quia Messias venit (qui dicitur Christus): cum ergo venerit ille, nobis annuntiabit omnia.

26 Dicit ei Jesus: Ego sum, qui loquor te.

27 Et continuo venerunt discipuli ejus, et mirabantur quia cum muliere loquebatur. Nemo tamen dixit: Quid quæris? aut, Quid loqueris cum ea?

28 Reliquit ergo hydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus:

29 Venite, et videte hominem qui dixit mihi omnia quæcumque feci: numquid ipse est Christus?

30 Exierunt ergo de civitate et veniebant ad eum.

31 Interea rogabant eum discipuli, dicentes: Rabbi, manduca.

32 Ille autem dicit eis: Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis.

33 Dicebant ergo discipuli ad invicem: Numquid aliquis attulit ei manducare?

34 Dicit eis Jesus: Meus cibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus.

35 Nonne vos dicitis quod adhuc quatuor menses sunt, et messis venit? Ecce dico vobis: levate oculos vestros, et videte regiones, quia albæ sunt jam ad messem.

36 Et qui metit, mercedem accipit, et congregat fructum in vitam æternam: ut et qui seminat, simul gaudeat, et qui metit.

37 In hoc enim est verbum verum: quia alius est qui seminat, et alius est qui metit.

38 Ego misi vos metere quod vos non laborastis: alii laboraverunt, et vos in labores eorum introistis.

39 Ex civitate autem illa multi crediderunt in eum Samaritanorum, propter verbum mulieris testimonium perhibentis: Quia dixit mihi omnia quæcumque feci.

40 Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt eum ut ibi maneret. Et mansit ibi duos dies.

41 Et multo plures crediderunt in eum propter sermonem ejus.

42 Et mulieri dicebant: Quia jam non propter tuam loquelam credimus: ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est vere Salvator mundi.

43 Post duos autem dies exiit inde, et abiit in Galilæam.

44 Ipse enim Jesus testimonium perhibuit, quia propheta in sua patria honorem non habet.

45 Cum ergo venisset in Galilæam, exceperunt eum Galilæi, cum omnia vidissent quæ fecerat Jerosolymis in die festo: et ipsi enim venerant ad diem festum.

46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ, ubi fecit aquam vinum. Et erat quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum.

47 Hic cum audisset quia Jesus adveniret a Judæa in Galilæam, abiit ad eum, et rogabat eum ut descenderet, et sanaret filium ejus: incipiebat enim mori.

48 Dixit ergo Jesus ad eum: Nisi signa et prodigia videritis, non creditis.

49 Dicit ad eum regulus: Domine, descende priusquam moriatur filius meus.

50 Dicit ei Jesus: Vade, filius tuus vivit. Credidit homo sermoni quem dixit ei Jesus, et ibat.

51 Jam autem eo descendente, servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes, quia filius ejus viveret.

52 Interrogabat ergo horam ab eis in qua melius habuerit. Et dixerunt ei: Quia heri hora septima reliquit eum febris.

53 Cognovit ergo pater, quia illa hora erat in qua dixit ei Jesus: Filius tuus vivit; et credidit ipse et domus ejus tota.

54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus, cum venisset a Judæa in Galilæam.


Next: John 5