Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 3

GNT

1 ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν φαρισαίων, νικόδημος ὄνομα αὐτῶ, ἄρχων τῶν ἰουδαίων·

2 οὖτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῶ, ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ.

3 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

4 λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] νικόδημος, πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

5 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

9 ἀπεκρίθη νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῶ, πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

10 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ, σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;

11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.

12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;

13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

14 καὶ καθὼς μωϊσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῶ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ.

18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῶ ἐστιν εἰργασμένα.

22 μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

23 ἦν δὲ καὶ ὁ ἰωάννης βαπτίζων ἐν αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ ἰωάννης.

25 ἐγένετο οὗν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ἰωάννου μετὰ ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῶ, ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὖτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

27 ἀπεκρίθη ἰωάννης καὶ εἶπεν, οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὗν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

31 ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν·]

32 ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.

34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα.

35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῶ υἱῶ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν.

KJV

1  There1161 was2258 a man444 of1537 the3588 Pharisees,5330 named3686 Nicodemus,3530 a ruler758 of the3588 Jews:2453

2  The same3778 came2064 to4314 Jesus2424 by night,3571 and2532 said2036 unto him,846 Rabbi,4461 we know1492 that3754 thou art a teacher1320 come2064 from575 God:2316 for1063 no man3762 can1410 do4160 these5023 miracles4592 that3739 thou4771 doest,4160 except3362 God2316 be5600 with3326 him.846

3  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto him,846 Verily,281 verily,281 I say3004 unto thee,4671 Except3362 a man5100 be born1080 again,509 he cannot1410 3756 see1492 the3588 kingdom932 of God.2316

4  Nicodemus3530 saith3004 unto4314 him,846 How4459 can1410 a man444 be born1080 when he is5607 old?1088 can1410 he3361 enter1525 the second time1208 into1519 his848 mother's3384 womb,2836 and2532 be born?1080

5  Jesus2424 answered,611 Verily,281 verily,281 I say3004 unto thee,4671 Except3362 a man5100 be born1080 of1537 water5204 and2532 of the Spirit,4151 he cannot1410 3756 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God.2316

6  That which is born1080 of1537 the3588 flesh4561 is2076 flesh;4561 and2532 that which is born1080 of1537 the3588 Spirit4151 is2076 spirit.4151

7  Marvel2296 not3361 that3754 I said2036 unto thee,4671 Ye5209 must1163 be born1080 again.509

8  The3588 wind4151 bloweth4154 where3699 it listeth,2309 and2532 thou hearest191 the3588 sound5456 thereof,846 but235 canst not tell1492 3756 whence4159 it cometh,2064 and2532 whither4226 it goeth:5217 so3779 is2076 every one3956 that is born1080 of1537 the3588 Spirit.4151

9  Nicodemus3530 answered611 and2532 said2036 unto him,846 How4459 can1410 these things5023 be?1096

10  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto him,846 Art1488 thou4771 a master1320 of Israel,2474 and2532 knowest1097 not3756 these things?5023

11  Verily,281 verily,281 I say3004 unto thee,4671 We3754 speak2980 that3739 we do know,1492 and2532 testify3140 that3739 we have seen;3708 and2532 ye receive2983 not3756 our2257 witness.3141

12  If1487 I have told2036 you5213 earthly things,1919 and2532 ye believe4100 not,3756 how4459 shall ye believe,4100 if1437 I tell2036 you5213 of heavenly things?2032

13  And2532 no man3762 hath ascended up305 to1519 heaven,3772 but1508 he that came down2597 from1537 heaven,3772 even the3588 Son5207 of man444 which is5607 in1722 heaven.3772

14  And2532 as2531 Moses3475 lifted up5312 the3588 serpent3789 in1722 the3588 wilderness,2048 even so3779 must1163 the3588 Son5207 of man444 be lifted up:5312

15  That2443 whosoever3956 believeth4100 in1519 him846 should not3361 perish,622 but235 have2192 eternal166 life.2222

16  For1063 God2316 so3779 loved25 the3588 world,2889 that5620 he gave1325 his848 only begotten3439 Son,5207 that2443 whosoever3956 believeth4100 in1519 him846 should not3361 perish,622 but235 have2192 everlasting166 life.2222

17  For1063 God2316 sent649 not3756 his848 Son5207 into1519 the3588 world2889 to2443 condemn2919 the3588 world;2889 but235 that2443 the3588 world2889 through1223 him846 might be saved.4982

18  He that believeth4100 on1519 him846 is not3756 condemned:2919 but1161 he that believeth4100 not3361 is condemned2919 already,2235 because3754 he hath not3361 believed4100 in1519 the3588 name3686 of the3588 only begotten3439 Son5207 of God.2316

19  And1161 this3778 is2076 the3588 condemnation,2920 that3754 light5457 is come2064 into1519 the3588 world,2889 and2532 men444 loved25 darkness4655 rather3123 than2228 light,5457 because1063 their846 deeds2041 were2258 evil.4190

20  For1063 every one3956 that doeth4238 evil5337 hateth3404 the3588 light,5457 neither2532 3756 cometh2064 to4314 the3588 light,5457 lest3363 his846 deeds2041 should be reproved.1651

21  But1161 he that doeth4160 truth225 cometh2064 to4314 the3588 light,5457 that2443 his846 deeds2041 may be made manifest,5319 that3754 they are2076 wrought2038 in1722 God.2316

22  After3326 these things5023 came2064 Jesus2424 and2532 his846 disciples3101 into1519 the3588 land1093 of Judea;2449 and2532 there1563 he tarried1304 with3326 them,846 and2532 baptized.907

23  And1161 John2491 also2532 was2258 baptizing907 in1722 Aenon137 near to1451 Salim,4530 because3754 there was2258 much4183 water5204 there:1563 and2532 they came,3854 and2532 were baptized.907

24  For1063 John2491 was2258 not yet3768 cast906 into1519 prison.5438

25  Then3767 there arose1096 a question2214 between some of1537 John's2491 disciples3101 and3326 the Jews2453 about4012 purifying.2512

26  And2532 they came2064 unto4314 John,2491 and2532 said2036 unto him,846 Rabbi,4461 he that3739 was2258 with3326 thee4675 beyond4008 Jordan,2446 to whom3739 thou4771 barest witness,3140 behold,2396 the same3778 baptizeth,907 and2532 all3956 men come2064 to4314 him.846

27  John2491 answered611 and2532 said,2036 A man444 can1410 3756 receive2983 nothing,3762 except3362 it be5600 given1325 him846 from1537 heaven.3772

28  Ye5210 yourselves846 bear me witness,3140 3427 that3754 I said,2036 I1473 am1510 not3756 the3588 Christ,5547 but235 that3754 I am1510 sent649 before1715 him.1565

29  He that hath2192 the3588 bride3565 is2076 the bridegroom:3566 but1161 the3588 friend5384 of the3588 bridegroom,3566 which standeth2476 and2532 heareth191 him,846 rejoiceth5463 greatly5479 because1223 of the3588 bridegroom's3566 voice:5456 this3778 my1699 joy5479 therefore3767 is fulfilled.4137

30  He1565 must1163 increase,837 but1161 I1691 must decrease.1642

31  He that cometh2064 from above509 is2076 above1883 all:3956 he that is5607 of1537 the3588 earth1093 is2076 earthly,1537 1093 and2532 speaketh2980 of1537 the3588 earth:1093 he that cometh2064 from1537 heaven3772 is2076 above1883 all.3956

32  And2532 what3739 he hath seen3708 and2532 heard,191 that5124 he testifieth;3140 and2532 no man3762 receiveth2983 his846 testimony.3141

33  He that hath received2983 his846 testimony3141 hath set to his seal4972 that3754 God2316 is2076 true.227

34  For1063 he whom3739 God2316 hath sent649 speaketh2980 the3588 words4487 of God:2316 for1063 God2316 giveth1325 not3756 the3588 Spirit4151 by1537 measure3358 unto him.

35  The3588 Father3962 loveth25 the3588 Son,5207 and2532 hath given1325 all things3956 into1722 his846 hand.5495

36  He that believeth4100 on1519 the3588 Son5207 hath2192 everlasting166 life:2222 and1161 he that believeth544 not the3588 Son5207 shall not3756 see3700 life;2222 but235 the3588 wrath3709 of God2316 abideth3306 on1909 him.846

Vul

1 Erat autem homo ex pharisæis, Nicodemus nomine, princeps Judæorum.

2 Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei: Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister, nemo enim potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.

3 Respondit Jesus, et dixit ei: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuo, non potest videre regnum Dei.

4 Dicit ad eum Nicodemus: Quomodo potest homo nasci, cum sit senex? numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire et renasci?

5 Respondit Jesus: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.

6 Quod natum est ex carne, caro est: et quod natum est ex spiritu, spiritus est.

7 Non mireris quia dixi tibi: oportet vos nasci denuo.

8 Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat, aut quo vadat: sic est omnis qui natus est ex spiritu.

9 Respondit Nicodemus, et dixit ei: Quomodo possunt hæc fieri?

10 Respondit Jesus, et dixit ei: Tu es magister in Israël, et hæc ignoras?

11 amen, amen dico tibi, quia quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipitis.

12 Si terrena dixi vobis, et non creditis: quomodo, si dixero vobis cælestia, credetis?

13 Et nemo ascendit in cælum, nisi qui descendit de cælo, Filius hominis, qui est in cælo.

14 Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis:

15 ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam.

16 Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam.

17 Non enim misit Deus Filium suum in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum.

18 Qui credit in eum, non judicatur; qui autem non credit, jam judicatus est: quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei.

19 Hoc est autem judicium: quia lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem: erant enim eorum mala opera.

20 Omnis enim qui male agit, odit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus:

21 qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta.

22 Post hæc venit Jesus et discipuli ejus in terram Judæam: et illic demorabatur cum eis, et baptizabat.

23 Erat autem et Joannes baptizans, in Ænnon, juxta Salim: quia aquæ multæ erant illic, et veniebant et baptizabantur.

24 Nondum enim missus fuerat Joannes in carcerem.

25 Facta est autem quæstio ex discipulis Joannis cum Judæis de purificatione.

26 Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum.

27 Respondit Joannes, et dixit: Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de cælo.

28 Ipsi vos mihi testimonium perhibetis, quod dixerim: Non sum ego Christus: sed quia missus sum ante illum.

29 Qui habet sponsam, sponsus est: amicus autem sponsi, qui stat, et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est.

30 Illum oportet crescere, me autem minui.

31 Qui desursum venit, super omnes est. Qui est de terra, de terra est, et de terra loquitur. Qui de cælo venit, super omnes est.

32 Et quod vidit, et audivit, hoc testatur: et testimonium ejus nemo accipit.

33 Qui accepit ejus testimonium signavit, quia Deus verax est.

34 Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur: non enim ad mensuram dat Deus spiritum.

35 Pater diligit Filium et omnia dedit in manu ejus.

36 Qui credit in Filium, habet vitam æternam; qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.


Next: John 4