Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 2

GNT

1 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν κανὰ τῆς γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ἰησοῦ ἐκεῖ·

2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, οἶνον οὐκ ἔχουσιν.

4 [καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

7 λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

8 καὶ λέγει αὐτοῖς, ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῶ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

10 καὶ λέγει αὐτῶ, πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

11 ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ἰησοῦς ἐν κανὰ τῆς γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

12 μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

13 καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς ἱεροσόλυμα ὁ ἰησοῦς.

14 καὶ εὖρεν ἐν τῶ ἱερῶ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν,

16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.

17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

18 ἀπεκρίθησαν οὗν οἱ ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῶ, τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

19 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

20 εἶπαν οὗν οἱ ἰουδαῖοι, τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὖτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

22 ὅτε οὗν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῶ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ ἰησοῦς.

23 ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς ἱεροσολύμοις ἐν τῶ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

24 αὐτὸς δὲ ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας,

25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῶ ἀνθρώπῳ.

KJV

1  And2532 the3588 third5154 day2250 there was1096 a marriage1062 in1722 Cana2580 of Galilee;1056 and2532 the3588 mother3384 of Jesus2424 was2258 there:1563

2  And1161 both2532 Jesus2424 was called,2564 and2532 his846 disciples,3101 to1519 the3588 marriage.1062

3  And2532 when they wanted5302 wine,3631 the3588 mother3384 of Jesus2424 saith3004 unto4314 him,846 They have2192 no3756 wine.3631

4  Jesus2424 saith3004 unto her,846 Woman,1135 what have I to do with thee?5101 1698 2532 4671 mine3450 hour5610 is not yet3768 come.2240

5  His846 mother3384 saith3004 unto the3588 servants,1249 Whatsoever3748 302 he saith3004 unto you,5213 do4160 it.

6  And1161 there were2258 set2749 there1563 six1803 waterpots5201 of stone,3035 after2596 the3588 manner of the purifying2512 of the3588 Jews,2453 containing5562 two1417 or2228 three5140 firkins3355 apiece.303

7  Jesus2424 saith3004 unto them,846 Fill1072 the3588 waterpots5201 with water.5204 And2532 they filled1072 them846 up to2193 the brim.507

8  And2532 he saith3004 unto them,846 Draw out501 now,3568 and2532 bear5342 unto the3588 governor of the feast.755 And2532 they bare5342 it.

1161 When5613 the3588 ruler of the feast755 had tasted1089 the3588 water5204 that was made1096 wine,3631 and2532 knew1492 not3756 whence4159 it was:2076 (but1161 the3588 servants1249 which drew501 the3588 water5204 knew;)1492 the3588 governor of the feast755 called5455 the3588 bridegroom,3566

10  And2532 saith3004 unto him,846 Every3956 man444 at the beginning4412 doth set forth5087 good2570 wine;3631 and2532 when3752 men have well drunk,3184 then5119 that which is worse:1640 but thou4771 hast kept5083 the3588 good2570 wine3631 until2193 now.737

11  This5026 beginning746 of miracles4592 did4160 Jesus2424 in1722 Cana2580 of Galilee,1056 and2532 manifested forth5319 his848 glory;1391 and2532 his846 disciples3101 believed4100 on1519 him.846

12  After3326 this5124 he went down2597 to1519 Capernaum,2584 he,846 and2532 his846 mother,3384 and2532 his846 brethren,80 and2532 his846 disciples:3101 and2532 they continued3306 there1563 not3756 many4183 days.2250

13  And2532 the3588 Jews'2453 passover3957 was2258 at hand,1451 and2532 Jesus2424 went up305 to1519 Jerusalem,2414

14  And2532 found2147 in1722 the3588 temple2411 those that sold4453 oxen1016 and2532 sheep4263 and2532 doves,4058 and2532 the3588 changers of money2773 sitting:2521

15  And2532 when he had made4160 a scourge5416 of1537 small cords,4979 he drove1544 them all3956 out of1537 the3588 temple,2411 and5037 the3588 sheep,4263 and2532 the3588 oxen;1016 and2532 poured out1632 the3588 changers'2855 money,2772 and2532 overthrew390 the3588 tables;5132

16  And2532 said2036 unto them that sold4453 doves,4058 Take142 these things5023 hence;1782 make4160 not3361 my3450 Father's3962 house3624 a house3624 of merchandise.1712

17  And1161 his846 disciples3101 remembered3415 that3754 it was2076 written,1125 The3588 zeal2205 of thine4675 house3624 hath eaten me up.2719 3165

18  Then3767 answered611 the3588 Jews2453 and2532 said2036 unto him,846 What5101 sign4592 showest1166 thou unto us,2254 seeing that3754 thou doest4160 these things?5023

19  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto them,846 Destroy3089 this5126 temple,3485 and2532 in1722 three5140 days2250 I will raise it up.1453 846

20  Then3767 said2036 the3588 Jews,2453 Forty and six5062 2532 1803 years2094 was this temple in building,3618 3778 3485 and2532 wilt thou4771 rear it up1453 846 in1722 three5140 days?2250

21  But1161 he1565 spake3004 of4012 the3588 temple3485 of his848 body.4983

22  When3753 therefore3767 he was risen1453 from1537 the dead,3498 his846 disciples3101 remembered3415 that3754 he had said3004 this5124 unto them;846 and2532 they believed4100 the3588 Scripture,1124 and2532 the3588 word3056 which3739 Jesus2424 had said.2036

23  Now1161 when5613 he was2258 in1722 Jerusalem2414 at1722 the3588 passover,3957 in1722 the3588 feast1859 day, many4183 believed4100 in1519 his846 name,3686 when they saw2334 the3588 miracles4592 which3739 he did.4160

24  But1161 Jesus2424 did not3756 commit4100 himself1438 unto them,846 because he846 knew1097 all3956 men,

25  And2532 3754 needed2192 5532 not3756 that2443 any5100 should testify3140 of4012 man:444 for1063 he846 knew1097 what5101 was2258 in1722 man.444

Vul

1 Et die tertia nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ, et erat mater Jesu ibi.

2 Vocatus est autem et Jesus, et discipuli ejus, ad nuptias.

3 Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum: Vinum non habent.

4 Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit hora mea.

5 Dicit mater ejus ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite.

6 Erant autem ibi lapideæ hydriæ sex positæ secundum purificationem Judæorum, capientes singulæ metretas binas vel ternas.

7 Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas usque ad summum.

8 Et dicit eis Jesus: Haurite nunc, et ferte architriclino. Et tulerunt.

9 Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam: vocat sponsum architriclinus,

10 et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit et cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc.

11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilææ; et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.

12 Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli ejus: et ibi manserunt non multis diebus.

13 Et prope erat Pascha Judæorum, et ascendit Jesus Jerosolymam:

14 et invenit in templo vendentes boves, et oves, et columbas, et numularios sedentes.

15 Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque, et boves, et numulariorum effudit æs, et mensas subvertit.

16 Et his qui columbas vendebant, dixit: Auferte ista hinc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.

17 Recordati sunt vero discipuli ejus quia scriptum est: Zelus domus tuæ comedit me.

18 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei: Quod signum ostendis nobis, quia hæc facis?

19 Respondit Jesus, et dixit eis: Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud.

20 Dixerunt ergo Judæi: Quadraginta et sex annis ædificatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud?

21 Ille autem dicebat de templo corporis sui.

22 Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli ejus, quia hoc dicebat, et crediderunt scripturæ et sermoni quem dixit Jesus.

23 Cum autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo, multi crediderunt in nomine ejus, videntes signa ejus, quæ faciebat.

24 Ipse autem Jesus non credebat semetipsum eis, eo quod ipse nosset omnes,

25 et quia opus ei non erat ut quis testimonium perhiberet de homine: ipse enim sciebat quid esset in homine.


Next: John 3