Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 1

GNT

1 ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὖτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῶ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῶ ἰωάννης·

7 οὖτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ.

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

10 ἐν τῶ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

14 καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

15 ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, οὖτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ μωϊσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο.

18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

19 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ ἰουδαῖοι ἐξ ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, σὺ τίς εἶ;

20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.

21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, τί οὗν; σύ ἠλίας εἶ; καὶ λέγει, οὐκ εἰμί. ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, οὔ.

22 εἶπαν οὗν αὐτῶ, τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

23 ἔφη, ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν ἠσαΐας ὁ προφήτης.

24 καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν φαρισαίων.

25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῶ, τί οὗν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης;

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰωάννης λέγων, ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

27 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὖ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

28 ταῦτα ἐν βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ ἰωάννης βαπτίζων.

29 τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

30 οὖτός ἐστιν ὑπὲρ οὖ ἐγὼ εἶπον, ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῶ ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

32 καὶ ἐμαρτύρησεν ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν·

33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὖτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

35 τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

36 καὶ ἐμβλέψας τῶ ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει, ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῶ ἰησοῦ.

38 στραφεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, ῥαββί ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις;

39 λέγει αὐτοῖς, ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὗν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ αὐτῶ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

40 ἦν ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς σίμωνος πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῶ·

41 εὑρίσκει οὖτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον σίμωνα καὶ λέγει αὐτῶ, εὑρήκαμεν τὸν μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός·

42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, σὺ εἶ σίμων ὁ υἱὸς ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται πέτρος.

43 τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ἀκολούθει μοι.

44 ἦν δὲ ὁ φίλιππος ἀπὸ βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ πέτρου.

45 εὑρίσκει φίλιππος τὸν ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῶ, ὃν ἔγραψεν μωϊσῆς ἐν τῶ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, ἰησοῦν υἱὸν τοῦ ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ ναζαρέτ.

46 καὶ εἶπεν αὐτῶ ναθαναήλ, ἐκ ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῶ [ὁ] φίλιππος, ἔρχου καὶ ἴδε.

47 εἶδεν ὁ ἰησοῦς τὸν ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ἴδε ἀληθῶς ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

48 λέγει αὐτῶ ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ, πρὸ τοῦ σε φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

49 ἀπεκρίθη αὐτῶ ναθαναήλ, ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ ἰσραήλ.

50 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ, ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

51 καὶ λέγει αὐτῶ, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

KJV

1  In1722 the beginning746 was2258 the3588 Word,3056 and2532 the3588 Word3056 was2258 with4314 God,2316 and2532 the3588 Word3056 was2258 God.2316

2  The same3778 was2258 in1722 the beginning746 with4314 God.2316

3  All things3956 were made1096 by1223 him;846 and2532 without5565 him846 was not3761 any thing1520 made1096 that3739 was made.1096

4  In1722 him846 was2258 life;2222 and2532 the3588 life2222 was2258 the3588 light5457 of men.444

5  And2532 the3588 light5457 shineth5316 in1722 darkness;4653 and2532 the3588 darkness4653 comprehended2638 it846 not.3756

6  There was1096 a man444 sent649 from3844 God,2316 whose846 name3686 was John.2491

7  The same3778 came2064 for1519 a witness,3141 to2443 bear witness3140 of4012 the3588 Light,5457 that2443 all3956 men through1223 him846 might believe.4100

8  He1565 was2258 not3756 that Light,5457 but235 was sent to2443 bear witness3140 of4012 that Light.5457

9  That was2258 the3588 true228 Light,5457 which3739 lighteth5461 every3956 man444 that cometh2064 into1519 the3588 world.2889

10  He was2258 in1722 the3588 world,2889 and2532 the3588 world2889 was made1096 by1223 him,846 and2532 the3588 world2889 knew1097 him846 not.3756

11  He came2064 unto1519 his own,2398 and2532 his own2398 received3880 him846 not.3756

12  But1161 as many as3745 received2983 him,846 to them846 gave1325 he power1849 to become1096 the sons5043 of God,2316 even to them that believe4100 on1519 his846 name:3686

13  Which3739 were born,1080 not3756 of1537 blood,129 nor3761 of1537 the will2307 of the flesh,4561 nor3761 of1537 the will2307 of man,435 but235 of1537 God.2316

14  And2532 the3588 Word3056 was made1096 flesh,4561 and2532 dwelt4637 among1722 us,2254 (and2532 we beheld2300 his846 glory,1391 the glory1391 as5613 of the only begotten3439 of3844 the Father,)3962 full4134 of grace5485 and2532 truth.225

15  John2491 bare witness3140 of4012 him,846 and2532 cried,2896 saying,3004 This3778 was2258 he of whom3739 I spake,2036 He that cometh2064 after3694 me3450 is preferred1096 before1715 me:3450 for he3754 was2258 before4413 me.3450

16  And2532 of1537 his846 fullness4138 have all3956 we2249 received,2983 and2532 grace5485 for473 grace.5485

17  For3754 the3588 law3551 was given1325 by1223 Moses,3475 but grace5485 and2532 truth225 came1096 by1223 Jesus2424 Christ.5547

18  No man3762 hath seen3708 God2316 at any time;4455 the3588 only begotten3439 Son,5207 which is5607 in1519 the3588 bosom2859 of the3588 Father,3962 he1565 hath declared1834 him.

19  And2532 this3778 is2076 the3588 record3141 of John,2491 when3753 the3588 Jews2453 sent649 priests2409 and2532 Levites3019 from1537 Jerusalem2414 to2443 ask2065 him,846 Who5101 art1488 thou?4771

20  And2532 he confessed,3670 and2532 denied720 not;3756 but2532 confessed,3670 I1473 am1510 not3756 the3588 Christ.5547

21  And2532 they asked2065 him,846 What5101 then?3767 Art1488 thou4771 Elijah?2243 And2532 he saith,3004 I am1510 not.3756 Art1488 thou4771 that Prophet?4396 And2532 he answered,611 No.3756

22  Then3767 said2036 they unto him,846 Who5101 art1488 thou? that2443 we may give1325 an answer612 to them that sent3992 us.2248 What5101 sayest3004 thou of4012 thyself?4572

23  He said,5346 I1473 am the voice5456 of one crying994 in1722 the3588 wilderness,2048 Make straight2116 the3588 way3598 of the Lord,2962 as2531 said2036 the3588 prophet4396 Isaiah.2268

24  And2532 they which were sent649 were2258 of1537 the3588 Pharisees.5330

25  And2532 they asked2065 him,846 and2532 said2036 unto him,846 Why5101 baptizest907 thou then,3767 if1487 thou4771 be1488 not3756 that Christ,5547 nor3777 Elijah,2243 neither3777 that prophet?4396

26  John2491 answered611 them,846 saying,3004 I1473 baptize907 with1722 water:5204 but1161 there standeth2476 one among3319 you,5216 whom3739 ye5210 know1492 not;3756

27  He846 it is,2076 who coming2064 after3694 me3450 is preferred1096 before1715 me,3450 whose3739 shoe's5266 latchet2438 I1473 am1510 not3756 worthy514 to2443 unloose.3089 846

28  These things5023 were done1096 in1722 Bethabara962 beyond4008 Jordan,2446 where3699 John2491 was2258 baptizing.907

29  The3588 next day1887 John2491 seeth991 Jesus2424 coming2064 unto4314 him,846 and2532 saith,3004 Behold2396 the3588 Lamb286 of God,2316 which taketh away142 the3588 sin266 of the3588 world.2889

30  This3778 is2076 he of4012 whom3739 I1473 said,2036 After3694 me3450 cometh2064 a man435 which3739 is preferred1096 before1715 me:3450 for3754 he was2258 before4413 me.3450

31  And I2504 knew1492 him846 not:3756 but235 that2443 he should be made manifest5319 to Israel,2474 therefore1223 5124 am I1473 come2064 baptizing907 with1722 water.5204

32  And2532 John2491 bare record,3140 saying,3004 I saw2300 the3588 Spirit4151 descending2597 from1537 heaven3772 like5616 a dove,4058 and2532 it abode3306 upon1909 him.846

33  And I2504 knew1492 him846 not:3756 but235 he that sent3992 me3165 to baptize907 with1722 water,5204 the same1565 said2036 unto me,3427 Upon1909 whom3739 302 thou shalt see1492 the3588 Spirit4151 descending,2597 and2532 remaining3306 on1909 him,846 the same3778 is2076 he which baptizeth907 with1722 the Holy40 Ghost.4151

34  And I2504 saw,3708 and2532 bare record3140 that3754 this3778 is2076 the3588 Son5207 of God.2316

35  Again3825 the3588 next day after1887 John2491 stood,2476 and2532 two1417 of1537 his846 disciples;3101

36  And2532 looking upon1689 Jesus2424 as he walked,4043 he saith,3004 Behold2396 the3588 Lamb286 of God!2316

37  And2532 the3588 two1417 disciples3101 heard191 him846 speak,2980 and2532 they followed190 Jesus.2424

38  Then1161 Jesus2424 turned,4762 and2532 saw2300 them846 following,190 and saith3004 unto them,846 What5101 seek2212 ye?1161 They said2036 unto him,846 Rabbi,4461 (which3739 is to say,3004 being interpreted,2059 Master,)1320 where4226 dwellest3306 thou?

39  He saith3004 unto them,846 Come2064 and2532 see.1492 They came2064 and2532 saw1492 where4226 he dwelt,3306 and2532 abode3306 with3844 him846 that1565 day:2250 for1161 it was2258 about5613 the tenth1182 hour.5610

40  One1520 of1537 the3588 two1417 which heard191 John2491 speak, and2532 followed190 him,846 was2258 Andrew,406 Simon4613 Peter's4074 brother.80

41  He3778 first4413 findeth2147 his own2398 brother80 Simon,4613 and2532 saith3004 unto him,846 We have found2147 the3588 Messiah,3323 which is,3603 being interpreted,3177 the3588 Christ.5547

42  And2532 he brought71 him846 to4314 Jesus.2424 And1161 when Jesus2424 beheld1689 him,846 he said,2036 Thou4771 art1488 Simon4613 the3588 son5207 of Jona:2495 thou4771 shalt be called2564 Cephas,2786 which3739 is by interpretation,2059 A stone.4074

43  The3588 day following1887 Jesus2424 would2309 go forth1831 into1519 Galilee,1056 and2532 findeth2147 Philip,5376 and2532 saith3004 unto him,846 Follow190 me.3427

44  Now1161 Philip5376 was2258 of575 Bethsaida,966 the3588 city4172 of Andrew406 and2532 Peter.4074

45  Philip5376 findeth2147 Nathanael,3482 and2532 saith3004 unto him,846 We have found2147 him, of whom3739 Moses3475 in1722 the3588 law,3551 and2532 the3588 prophets,4396 did write,1125 Jesus2424 of575 Nazareth,3478 the3588 son5207 of Joseph.2501

46  And2532 Nathanael3482 said2036 unto him,846 Can1410 there any5100 good thing18 come1511 out of1537 Nazareth?3478 Philip5376 saith3004 unto him,846 Come2064 and2532 see.1492

47  Jesus2424 saw1492 Nathanael3482 coming2064 to4314 him,846 and2532 saith3004 of4012 him,846 Behold2396 an Israelite2475 indeed,230 in1722 whom3739 is2076 no3756 guile!1388

48  Nathanael3482 saith3004 unto him,846 Whence4159 knowest1097 thou me?3165 Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto him,846 Before4253 that Philip5376 called5455 thee,4571 when thou wast5607 under5259 the3588 fig tree,4808 I saw1492 thee.4571

49  Nathanael3482 answered611 and2532 saith3004 unto him,846 Rabbi,4461 thou4771 art1488 the3588 Son5207 of God;2316 thou4771 art1488 the3588 King935 of Israel.2474

50  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto him,846 Because3754 I said2036 unto thee,4671 I saw1492 thee4571 under5270 the3588 fig tree,4808 believest4100 thou? thou shalt see3700 greater things3187 than these.5130

51  And2532 he saith3004 unto him,846 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 Hereafter575 737 ye shall see3700 heaven3772 open,455 and2532 the3588 angels32 of God2316 ascending305 and2532 descending2597 upon1909 the3588 Son5207 of man.444

Vul

1 [In principio erat Verbum,
et Verbum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum.

2 Hoc erat in principio apud Deum.

3 Omnia per ipsum facta sunt:
et sine ipso factum est nihil, quod factum est.

4 In ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:

5 et lux in tenebris lucet,
et tenebræ eam non comprehenderunt.

6 Fuit homo
missus a Deo,
cui nomen erat Joannes.

7 Hic venit in testimonium
ut testimonium perhiberet de lumine,
ut omnes crederent per illum.

8 Non erat ille lux,
sed ut testimonium perhiberet de lumine.

9 Erat lux vera,
quæ illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum.

10 In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est,
et mundus eum non cognovit.

11 In propria venit,
et sui eum non receperunt.

12 Quotquot autem receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri,
his qui credunt in nomine ejus:

13 qui non ex sanguinibus,
neque ex voluntate carnis,
neque ex voluntate viri,
sed ex Deo nati sunt.

14 Et Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis:
et vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigeniti a Patre
plenum gratiæ et veritatis.

15 Joannes testimonium perhibet de ipso,
et clamat dicens:
Hic erat quem dixi:
Qui post me venturus est,
ante me factus est:
quia prior me erat.

16 Et de plenitudine ejus
nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia:

17 quia lex per Moysen data est,
gratia et veritas per Jesum Christum facta est.

18 Deum nemo vidit umquam:
unigenitus Filius, qui est in sinu Patris,
ipse enarravit.]

19 Et hoc est testimonium Joannis, quando miserunt Judæi ab Jerosolymis sacerdotes et Levitas ad eum ut interrogarent eum: Tu quis es?

20 Et confessus est, et non negavit, et confessus est: Quia non sum ego Christus.

21 Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. Propheta es tu? Et respondit: Non.

22 Dixerunt ergo ei: Quis es ut responsum demus his qui miserunt nos? quid dicis de teipso?

23 Ait: Ego vox clamantis in deserto: Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta.

24 Et qui missi fuerant, erant ex pharisæis.

25 Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta?

26 Respondit eis Joannes, dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis.

27 Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti.

28 Hæc in Bethania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Joannes baptizans.

29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.

30 Hic est de quo dixi: Post me venit vir qui ante me factus est: quia prior me erat:

31 et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur in Israël, propterea veni ego in aqua baptizans.

32 Et testimonium perhibuit Joannes, dicens: Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de cælo, et mansit super eum.

33 Et ego nesciebam eum: sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit: Super quem videris Spiritum descendentem, et manentem super eum, hic est qui baptizat in Spiritu Sancto.

34 Et ego vidi: et testimonium perhibui quia hic est Filius Dei.

35 Altera die iterum stabat Joannes, et ex discipulis ejus duo.

36 Et respiciens Jesum ambulantem, dicit: Ecce agnus Dei.

37 Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti sunt Jesum.

38 Conversus autem Jesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: Quid quæritis? Qui dixerunt ei: Rabbi (quod dicitur interpretatum Magister), ubi habitas?

39 Dicit eis: Venite et videte. Venerunt, et viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die illo: hora autem erat quasi decima.

40 Erat autem Andreas, frater Simonis Petri, unus ex duobus qui audierant a Joanne, et secuti fuerant eum.

41 Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei: Invenimus Messiam (quod est interpretatum Christus).

42 Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus, dixit: Tu es Simon, filius Jona; tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus.

43 In crastinam voluit exire in Galilæam, et invenit Philippum. Et dicit ei Jesus: Sequere me.

44 Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreæ et Petri.

45 Invenit Philippus Nathanaël, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in lege, et prophetæ, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth.

46 Et dixit ei Nathanaël: A Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei Philippus: Veni et vide.

47 Vidit Jesus Nathanaël venientem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est.

48 Dicit ei Nathanaël: Unde me nosti? Respondit Jesus, et dixit ei: Priusquam te Philippus vocavit, cum esses sub ficu, vidi te.

49 Respondit ei Nathanaël, et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es rex Israël.

50 Respondit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis; majus his videbis.

51 Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, videbitis cælum apertum, et angelos Dei ascendentes, et descendentes supra Filium hominis.


Next: John 2