Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 24

GNT

1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα.

2 εὖρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,

3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὖρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ἰησοῦ.

4 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.

5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς, τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;

6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ,

7 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.

8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,

9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.

10 ἦσαν δὲ ἡ μαγδαληνὴ μαρία καὶ ἰωάννα καὶ μαρία ἡ ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.

11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.

12 ὁ δὲ πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.

13 καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ἰερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ἐμμαοῦς,

14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.

15 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,

16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.

17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, τίνες οἱ λόγοι οὖτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.

18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν, σὺ μόνος παροικεῖς ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;

19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, τὰ περὶ ἰησοῦ τοῦ ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὖ ταῦτα ἐγένετο.

22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς· γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον

23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.

24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὖρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.

25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται·

26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;

27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ μωϊσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

28 καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὖ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.

29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

30 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς·

31 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν.

32 καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν [ἐν ἡμῖν] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῶ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;

33 καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλήμ, καὶ εὖρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,

34 λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὤφθη σίμωνι.

35 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῶ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

36 ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς, εἰρήνη ὑμῖν.

37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.

38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;

39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.

40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.

41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;

42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῶ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος·

43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.

44 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, οὖτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῶ νόμῳ μωϊσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.

45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῶ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη _ ἀρξάμενοι ἀπὸ ἰερουσαλήμ·

48 ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.

49 καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὖ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν.

50 ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.

51 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.

52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,

53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῶ ἱερῶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.

KJV

1  Now1161 upon the3588 first3391 day of the3588 week,4521 very early in the morning,901 3722 they came2064 unto1909 the3588 sepulcher,3418 bringing5342 the spices759 which3739 they had prepared,2090 and2532 certain5100 others with4862 them.846

2  And1161 they found2147 the3588 stone3037 rolled away617 from575 the3588 sepulcher.3419

3  And2532 they entered in,1525 and found2147 not3756 the3588 body4983 of the3588 Lord2962 Jesus.2424

4  And2532 it came to pass,1096 as they846 were much perplexed1280 thereabout,4012 5127 2532 behold,2400 two1417 men435 stood by2186 them846 in1722 shining797 garments:2067

5  And1161 as they846 were1096 afraid,1719 and2532 bowed down2827 their faces4383 to1519 the3588 earth,1093 they said2036 unto4314 them,846 Why5101 seek2212 ye the3588 living2198 among3326 the3588 dead?3498

6  He is2076 not3756 here,5602 but235 is risen:1453 remember3415 how5613 he spake2980 unto you5213 when he was5607 yet2089 in1722 Galilee,1056

7  Saying,3004 the3588 Son5207 of man444 must1163 be delivered3860 into1519 the hands5495 of sinful268 men,435 and2532 be crucified,4717 and2532 the3588 third5154 day2250 rise again.450

8  And2532 they remembered3415 his846 words,4487

9  And2532 returned5290 from575 the3588 sepulcher,3419 and told518 all3956 these things5023 unto the3588 eleven,1733 and2532 to all3956 the3588 rest.3062

10  1161 It was2258 Mary3137 Magdalene3094 and2532 Joanna,2489 and2532 Mary3137 the mother of James,2385 and2532 other3062 women that were with4862 them,846 which3739 told3004 these things5023 unto4314 the3588 apostles.652

11  And2532 their846 words4487 seemed5316 to1799 them846 as5616 idle tales,3026 and2532 they believed them not.569 846

12  Then1161 arose450 Peter,4074 and ran5143 unto1909 the3588 sepulcher;3419 and2532 stooping down,3879 he beheld991 the3588 linen clothes3608 laid2749 by themselves,3441 and2532 departed,565 wondering2296 in4314 himself1438 at that which was come to pass.1096

13  And,2532 behold,2400 two1417 of1537 them846 went2258 4198 that same846 day2250 to1519 a village2968 called3686 Emmaus,1695 which was568 from575 Jerusalem2419 about threescore1835 furlongs.4712

14  And2532 they846 talked3656 together4314 240 of4012 all3956 these things5130 which had happened.4819

15  And2532 it came to pass,1096 that, while they846 communed3656 together and2532 reasoned,4802 2532 Jesus2424 himself846 drew near,1448 and went with4848 them.846

16  But1161 their846 eyes3788 were holden2902 that they should not3361 know1921 him.846

17  And1161 he said2036 unto4314 them,846 What manner5101 of communications3056 are these3778 that3739 ye have474 one to another,240 4314 as ye walk,4043 and2532 are2075 sad?4659

18  And1161 the3588 one1520 of them, whose3739 name3686 was Cleopas,2810 answering611 said2036 unto4314 him,846 Art thou only a stranger3939 4771 3441 in1722 Jerusalem,2419 and2532 hast not3756 known1097 the things which are come to pass1096 there846 in1722 these5025 days?2250

19  And2532 he said2036 unto them,846 What things?4169 And1161 they3588 said2036 unto him,846 Concerning4012 Jesus2424 of Nazareth,3480 which3739 was1096 a435 prophet4396 mighty1415 in1722 deed2041 and2532 word3056 before1726 God2316 and2532 all3956 the3588 people:2992

20  And5037 how3704 the3588 chief priests749 and2532 our2257 rulers758 delivered3860 him846 to1519 be condemned2917 to death,2288 and2532 have crucified4717 him.846

21  But1161 we2249 trusted1679 that3754 it had been2076 he846 which should3195 have redeemed3084 Israel:2474 and1065 235 beside4862 all3956 this,5125 today4594 is71 the5026 third5154 day2250 since575 3739 these things5023 were done.1096

22  Yea, and235 certain5100 women1135 also2532 of1537 our company2257 made us astonished,1839 2248 which were1096 early3721 at1909 the3588 sepulcher;3419

23  And2532 when they found2147 not3361 his846 body,4983 they came,2064 saying,3004 that they had also2532 seen3708 a vision3701 of angels,32 which3739 said3004 that he846 was alive.2198

24  And2532 certain5100 of them3588 which were with4862 us2254 went565 to1909 the3588 sepulcher,3419 and2532 found2147 it even2532 so3779 as2531 the3588 women1135 had said:2036 but1161 him846 they saw1492 not.3756

25  Then2532 he846 said2036 unto4314 them,846 O5599 fools,453 and2532 slow1021 of heart2588 to believe4100 all3956 that3739 the3588 prophets4396 have spoken:2980

26  Ought1163 not3780 Christ5547 to have suffered3958 these things,5023 and2532 to enter1525 into1519 his848 glory?1391

27  And2532 beginning756 at575 Moses3475 and2532 all3956 the3588 prophets,4396 he expounded1329 unto them846 in1722 all3956 the3588 Scriptures1124 the things3588 concerning4012 himself.1438

28  And2532 they drew nigh1448 unto1519 the3588 village,2968 whither3757 they went:4198 and2532 he846 made as though4364 he would have gone4198 further.4208

29  But2532 they constrained3849 him,846 saying,3004 Abide3306 with3326 us:2257 for3754 it is2076 toward4314 evening,2073 and2532 the3588 day2250 is far spent.2827 And2532 he went in1525 to tarry3306 with4862 them.846

30  And2532 it came to pass,1096 as he846 sat at meat2625 with3326 them,846 he took2983 bread,740 and blessed2127 it, and2532 broke,2806 and gave1929 to them.846

31  And1161 their846 eyes3788 were opened,1272 and2532 they knew1921 him;846 and2532 he846 vanished1096 855 out of their sight.575 846

32  And2532 they said2036 one to another,240 4314 Did not3780 our2257 heart2588 burn2258 2545 within1722 us,2254 while5613 he talked2980 with us2254 by1722 the3588 way,3598 and2532 while5613 he opened1272 to us2254 the3588 Scriptures?1124

33  And2532 they rose up450 the3588 same846 hour,5610 and returned5290 to1519 Jerusalem,2419 and2532 found2147 the3588 eleven1733 gathered together,4867 and2532 them3588 that were with4862 them,846

34  Saying,3004 The3588 Lord2962 is risen1453 indeed,3689 and2532 hath appeared3700 to Simon.4613

35  And2532 they846 told1834 what things3588 were done in1722 the3588 way,3598 and2532 how5613 he was known1097 of them846 in1722 breaking2800 of bread.740

36  And1161 as they846 thus5023 spake,2980 Jesus2424 himself846 stood2476 in1722 the midst3319 of them,846 and2532 saith3004 unto them,846 Peace1515 be unto you.5213

37  But1161 they were terrified4422 and2532 affrighted,1096 1719 and supposed1380 that they had seen2334 a spirit.4151

38  And2532 he said2036 unto them,846 Why5101 are2075 ye troubled?5015 and2532 why1302 do thoughts1261 arise305 in1722 your5216 hearts?2588

39  Behold1492 my3450 hands5495 and2532 my3450 feet,4228 that3754 it is1510 I1473 myself:846 handle5584 me,3165 and2532 see;1492 for3754 a spirit4151 hath2192 not3756 flesh4561 and2532 bones,3747 as2531 ye see2334 me1691 have.2192

40  And2532 when he had thus5124 spoken,2036 he showed1925 them846 his hands5495 and2532 his feet.4228

41  And1161 while they846 yet2089 believed not569 for575 joy,5479 and2532 wondered,2296 he said2036 unto them,846 Have2192 ye here1759 any5100 meat?1034

42  And1161 they3588 gave1929 him846 a piece3313 of a broiled3702 fish,2486 and2532 of575 a honeycomb.3193 2781

43  And2532 he took2983 it, and did eat5315 before1799 them.846

44  And1161 he said2036 unto them,846 These3778 are the3588 words3056 which3739 I spake2980 unto4314 you,5209 while I was5607 yet2089 with4862 you,5213 that3754 all things3956 must1163 be fulfilled,4137 which were written1125 in1722 the3588 law3551 of Moses,3475 and2532 in the prophets,4396 and2532 in the psalms,5568 concerning4012 me.1700

45  Then5119 opened1272 he their846 understanding,3563 that they might understand4920 the3588 Scriptures,1124

46  And2532 said2036 unto them,846 Thus3779 it is written,1125 and2532 thus3779 it behooved1163 Christ5547 to suffer,3958 and2532 to rise450 from1537 the dead3498 the3588 third5154 day:2250

47  And2532 that repentance3341 and2532 remission859 of sins266 should be preached2784 in1909 his846 name3686 among1519 all3956 nations,1484 beginning756 at575 Jerusalem.2419

48  And1161 ye5210 are2075 witnesses3144 of these things.5130

49  And,2532 behold,2400 I1473 send649 the3588 promise1860 of my3450 Father3962 upon1909 you:5209 but1161 tarry2523 ye5210 in1722 the3588 city4172 of Jerusalem,2419 until2193 3757 ye be endued1746 with power1411 from1537 on high.5311

50  And1161 he led1806 them846 out1854 as far as2193 to1519 Bethany,963 and2532 he lifted up1869 his848 hands,5495 and blessed2127 them.846

51  And2532 it came to pass,1096 while he846 blessed2127 them,846 he was parted1339 from575 them,846 and2532 carried up399 into1519 heaven.3772

52  And2532 they846 worshiped4352 him,846 and returned5290 to1519 Jerusalem2419 with3326 great3173 joy:5479

53  And2532 were2258 continually1275 in1722 the3588 temple,2411 praising134 and2532 blessing2127 God.2316 Amen.281

Vul

1 Una autem sabbati valde diluculo venerunt ad monumentum, portantes quæ paraverant aromata:

2 et invenerunt lapidem revolutum a monumento.

3 Et ingressæ non invenerunt corpus Domini Jesu.

4 Et factum est, dum mente consternatæ essent de isto, ecce duo viri steterunt secus illas in veste fulgenti.

5 Cum timerent autem, et declinarent vultum in terram, dixerunt ad illas: Quid quæritis viventem cum mortuis?

6 non est hic, sed surrexit: recordamini qualiter locutus est vobis, cum adhuc in Galilæa esset,

7 dicens: Quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertia resurgere.

8 Et recordatæ sunt verborum ejus.

9 Et regressæ a monumento nuntiaverunt hæc omnia illis undecim, et ceteris omnibus.

10 Erat autem Maria Magdalene, et Joanna, et Maria Jacobi, et ceteræ quæ cum eis erant, quæ dicebant ad apostolos hæc.

11 Et visa sunt ante illos sicut deliramentum verba ista, et non crediderunt illis.

12 Petrus autem surgens cucurrit ad monumentum: et procumbens vidit linteamina sola posita, et abiit secum mirans quod factum fuerat.

13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus.

14 Et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus quæ acciderant.

15 Et factum est, dum fabularentur, et secum quærerent: et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis:

16 oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoscerent.

17 Et ait ad illos: Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes?

18 Et respondens unus, cui nomen Cleophas, dixit ei: Tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non cognovisti quæ facta sunt in illa his diebus?

19 Quibus ille dixit: Quæ? Et dixerunt: De Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo:

20 et quomodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum:

21 nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israël: et nunc super hæc omnia, tertia dies est hodie quod hæc facta sunt.

22 Sed et mulieres quædam ex nostris terruerunt nos, quæ ante lucem fuerunt ad monumentum,

23 et non invento corpore ejus, venerunt, dicentes se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere.

24 Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum: et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non invenerunt.

25 Et ipse dixit ad eos: O stulti, et tardi corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt prophetæ!

26 Nonne hæc oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam?

27 Et incipiens a Moyse, et omnibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis quæ de ipso erant.

28 Et appropinquaverunt castello quo ibant: et ipse se finxit longius ire.

29 Et coëgerunt illum, dicentes: Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est jam dies. Et intravit cum illis.

30 Et factum est, dum recumberet cum eis, accepit panem, et benedixit, ac fregit, et porrigebat illis.

31 Et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum: et ipse evanuit ex oculis eorum.

32 Et dixerunt ad invicem: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis dum loqueretur in via, et aperiret nobis Scripturas?

33 Et surgentes eadem hora regressi sunt in Jerusalem: et invenerunt congregatos undecim, et eos qui cum illis erant,

34 dicentes: Quod surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.

35 Et ipsi narrabant quæ gesta erant in via, et quomodo cognoverunt eum in fractione panis.

36 Dum autem hæc loquuntur, stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis: Pax vobis: ego sum, nolite timere.

37 Conturbati vero et conterriti, existimabant se spiritum videre.

38 Et dixit eis: Quid turbati estis, et cogitationes ascendunt in corda vestra?

39 videte manus meas, et pedes, quia ego ipse sum; palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere.

40 Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes.

41 Adhuc autem illis non credentibus, et mirantibus præ gaudio, dixit: Habetis hic aliquid quod manducetur?

42 At illi obtulerunt ei partem piscis assi et favum mellis.

43 Et cum manducasset coram eis, sumens reliquias dedit eis.

44 Et dixit ad eos: Hæc sunt verba quæ locutus sum ad vos cum adhuc essem vobiscum, quoniam necesse est impleri omnia quæ scripta sunt in lege Moysi, et prophetis, et Psalmis de me.

45 Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent Scripturas,

46 et dixit eis: Quoniam sic scriptum est, et sic oportebat Christum pati, et resurgere a mortuis tertia die:

47 et prædicari in nomine ejus pœnitentiam, et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Jerosolyma.

48 Vos autem testes estis horum.

49 Et ego mitto promissum Patris mei in vos; vos autem sedete in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto.

50 Eduxit autem eos foras in Bethaniam, et elevatis manibus suis benedixit eis.

51 Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferebatur in cælum.

52 Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno:

53 et erant semper in templo, laudantes et benedicentes Deum. Amen.


Next: John 1