Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 23

GNT

1 καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν πιλᾶτον.

2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.

3 ὁ δὲ πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῶ ἔφη, σὺ λέγεις.

4 ὁ δὲ πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῶ ἀνθρώπῳ τούτῳ.

5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἕως ὧδε.

6 πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος γαλιλαῖός ἐστιν·

7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.

8 ὁ δὲ ἡρῴδης ἰδὼν τὸν ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον.

9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῶ.

10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.

11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] ὁ ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῶ πιλάτῳ.

12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε ἡρῴδης καὶ ὁ πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων· προϊπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.

13 πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν

14 εἶπεν πρὸς αὐτούς, προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὖρον ἐν τῶ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ,

15 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῶ.

16 παιδεύσας οὗν αὐτὸν ἀπολύσω.

17 

18 ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν βαραββᾶν·

19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.

20 πάλιν δὲ ὁ πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν ἰησοῦν·

21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, σταύρου, σταύρου αὐτόν.

22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὖτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὖρον ἐν αὐτῶ· παιδεύσας οὗν αὐτὸν ἀπολύσω.

23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν.

24 καὶ πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν·

25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ ἰησοῦν παρέδωκεν τῶ θελήματι αὐτῶν.

26 καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι σίμωνά τινα κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῶ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ ἰησοῦ.

27 ἠκολούθει δὲ αὐτῶ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] ἰησοῦς εἶπεν, θυγατέρες ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ· πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν,

29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν.

30 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς·

31 ὅτι εἰ ἐν τῶ ὑγρῶ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῶ ξηρῶ τί γένηται;

32 ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῶ ἀναιρεθῆναι.

33 καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.

34 [[ὁ δὲ ἰησοῦς ἔλεγεν, πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.]] διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους.

35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες, ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὖτός ἐστιν ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός.

36 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῶ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῶ

37 καὶ λέγοντες, εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.

38 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῶ, ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων οὖτος.

39 εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων, οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.

40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῶ ἔφη, οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῶ αὐτῶ κρίματι εἶ;

41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὖτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.

42 καὶ ἔλεγεν, ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου.

43 καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῶ παραδείσῳ.

44 καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης

45 τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.

46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν.

47 ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὖτος δίκαιος ἦν.

48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον.

49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῶ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῶ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.

50 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων [καὶ] ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος

51 _ οὖτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν _ ἀπὸ ἁριμαθαίας πόλεως τῶν ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ,

52 οὖτος προσελθὼν τῶ πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ,

53 καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῶ οὖ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος.

54 καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν.

55 κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς γαλιλαίας αὐτῶ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,

56 ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν,

KJV

1  And2532 the3588 whole537 multitude4128 of them846 arose,450 and led71 him846 unto1909 Pilate.4091

2  And1161 they began756 to accuse2723 him,846 saying,3004 We found2147 this5126 fellow perverting1294 the3588 nation,1484 and2532 forbidding2967 to give1325 tribute5411 to Caesar,2541 saying3004 that he himself1438 is1511 Christ5547 a King.935

3  And1161 Pilate4091 asked1905 him,846 saying,3004 Art1488 thou4771 the3588 King935 of the3588 Jews?2453 And1161 he3588 answered611 him846 and said,5346 Thou4771 sayest3004 it.

4  Then1161 said2036 Pilate4091 to4314 the3588 chief priests749 and2532 to the3588 people,3793 I find2147 no3762 fault158 in1722 this5129 man.444

5  And1161 they3588 were the more fierce,2001 saying,3004 He stirreth up383 the3588 people,2992 teaching1321 throughout2596 all3650 Jewry,2449 beginning756 from575 Galilee1056 to2193 this place.5602

6  When1161 Pilate4091 heard191 of Galilee,1056 he asked1905 whether1487 the3588 man444 were2076 a Galilaean.1057

7  And2532 as soon as he knew1921 that3754 he belonged unto2076 1537 Herod's2264 jurisdiction,1849 he sent375 him846 to4314 Herod,2264 who himself846 also2532 was5607 at1722 Jerusalem2414 at1722 that5025 time.2250

8  And1161 when Herod2264 saw1492 Jesus,2424 he was exceeding glad:5463 3029 for1063 he was2258 desirous2309 to see1492 him846 of1537 a long2425 season, because he had heard191 many things4183 of4012 him;846 and2532 he hoped1679 to have seen1492 some5100 miracle4592 done1096 by5259 him.846

9  Then1161 he questioned1905 with him846 in1722 many2425 words;3056 but1161 he846 answered611 him846 nothing.3762

10  And1161 the3588 chief priests749 and2532 scribes1122 stood2476 and vehemently2159 accused2723 him.846

11  And1161 Herod2264 with4862 his848 men of war4753 set him at naught,1848 846 and2532 mocked1702 him, and arrayed4016 him846 in a gorgeous2986 robe,2066 and sent him again375 846 to Pilate.4091

12  And1161 the same846 day2250 Pilate4091 and2532 Herod2264 were made1096 friends5384 together:3326 240 for1063 before4391 they were5607 at1722 enmity2189 between4314 themselves.1438

13  And1161 Pilate,4091 when he had called together4779 the3588 chief priests749 and2532 the3588 rulers758 and2532 the3588 people,2992

14  Said2036 unto4314 them,846 Ye have brought4374 this5126 man444 unto me,3427 as5613 one that perverteth654 the3588 people:2992 and,2532 behold,2400 I,1473 having examined350 him before1799 you,5216 have found2147 no3762 fault158 in1722 this5129 man444 touching those things whereof3739 ye accuse2723 him:846

15  No,235 nor yet3761 Herod:2264 for1063 I sent375 you5209 to4314 him;846 and,2532 lo,2400 nothing3762 worthy514 of death2288 is2076 done4238 unto him.846

16  I will therefore3767 chastise3811 him,846 and release630 him.

17  (For1161 of necessity318 he must2192 release630 one1520 unto them846 at2596 the feast.)1859

18  And1161 they cried out349 all at once,3826 saying,3004 Away142 with this5126 man, and1161 release630 unto us2254 Barabbas:912

19  (Who3748 for1223 a certain5100 sedition4714 made1096 in1722 the3588 city,4172 and2532 for murder,5408 was2258 cast906 into1519 prison.)5438

20  Pilate4091 therefore,3767 willing2309 to release630 Jesus,2424 spake again to them.4377 3825

21  But1161 they3588 cried,2019 saying,3004 Crucify4717 him, crucify4717 him.846

22  And1161 he3588 said2036 unto4314 them846 the third time,5154 Why,1063 what5101 evil2556 hath he3778 done?4160 I have found2147 no3762 cause158 of death2288 in1722 him:846 I will therefore3767 chastise3811 him,846 and2532 let him go.630

23  And1161 they3588 were instant1945 with loud3173 voices,5456 requiring154 that he846 might be crucified.4717 And2532 the3588 voices5456 of them846 and2532 of the3588 chief priests749 prevailed.2729

24  And1161 Pilate4091 gave sentence1948 that it should be1096 as they required.846 155

25  And1161 he released630 unto them846 him that for1223 sedition4714 and2532 murder5408 was cast906 into1519 prison,5438 whom3739 they had desired;154 but1161 he delivered3860 Jesus2424 to their846 will.2307

26  And2532 as5613 they led him away,520 846 they laid hold upon1949 one5100 Simon,4613 a Cyrenian,2956 coming2064 out of575 the country,68 and on him846 they laid2007 the3588 cross,4716 that he might bear5342 it after3693 Jesus.2424

27  And1161 there followed190 him846 a great4183 company4128 of people,2992 and2532 of women,1135 which3739 also2532 bewailed2875 and2532 lamented2354 him.846

28  But1161 Jesus2424 turning4762 unto4314 them846 said,2036 Daughters2364 of Jerusalem,2419 weep2799 not3361 for1909 me,1691 but4133 weep2799 for1909 yourselves,1438 and2532 for1909 your5216 children.5043

29  For,3754 behold,2400 the days2250 are coming,2064 in1722 the which3739 they shall say,2046 Blessed3107 are the3588 barren,4723 and2532 the wombs2836 that3739 never3756 bare,1080 and2532 the paps3149 which3739 never3756 gave suck.2337

30  Then5119 shall they begin756 to say3004 to the3588 mountains,3735 Fall4098 on1909 us;2248 and2532 to the3588 hills,1015 Cover2572 us.2248

31  For3754 if1487 they do4160 these things5023 in1722 a green5200 tree,3586 what5101 shall be done1096 in1722 the3588 dry?3584

32  And1161 there were also2532 two1417 other,2087 malefactors,2557 led71 with4862 him846 to be put to death.337

33  And2532 when3753 they were come565 to1909 the3588 place,5117 which is called2564 Calvary,2898 there1563 they crucified4717 him,846 and2532 the3588 malefactors,2557 one3739 3303 on1537 the right hand,1188 and1161 the other3739 on1537 the left.710

34  Then1161 said3004 Jesus,2424 Father,3962 forgive863 them;846 for1063 they know1492 not3756 what5101 they do.4160 And1161 they parted1266 his846 raiment,2440 and cast906 lots.2819

35  And2532 the3588 people2992 stood2476 beholding.2334 And1161 the3588 rulers758 also2532 with4862 them846 derided1592 him, saying,3004 He saved4982 others;243 let him save4982 himself,1438 if1487 he3778 be2076 Christ,5547 the3588 chosen1588 of God.2316

36  And1161 the3588 soldiers4757 also2532 mocked1702 him,846 coming to4334 him, and2532 offering4374 him846 vinegar,3690

37  And2532 saying,3004 If1487 thou4771 be1488 the3588 king935 of the3588 Jews,2453 save4982 thyself.4572

38  And1161 a superscription1923 also2532 was2258 written1125 over1909 him846 in letters1121 of Greek,1673 and2532 Latin,4513 and2532 Hebrew,1444 THIS3778 IS2076 THE3588 KING935 OF THE3588 JEWS.2453

39  And1161 one1520 of the3588 malefactors2557 which were hanged2910 railed on987 him,846 saying,3004 If1487 thou4771 be1488 Christ,5547 save4982 thyself4572 and2532 us.2248

40  But1161 the3588 other2087 answering611 rebuked2008 him,846 saying,3004 Dost not3761 thou4771 fear5399 God,2316 seeing3754 thou art1488 in1722 the3588 same846 condemnation?2917

41  And2532 we2249 indeed3303 justly;1346 for1063 we receive618 the due reward514 of our deeds:3739 4238 but1161 this man3778 hath done4238 nothing3762 amiss.824

42  And2532 he said3004 unto Jesus,2424 Lord,2962 remember3415 me3450 when3752 thou comest2064 into1722 thy4675 kingdom.932

43  And2532 Jesus2424 said2036 unto him,846 Verily281 I say3004 unto thee,4671 Today4594 shalt thou be2071 with3326 me1700 in1722 paradise.3857

44  And1161 it was2258 about5616 the sixth1623 hour,5610 and2532 there was1096 a darkness4655 over1909 all3650 the3588 earth1093 until2193 the ninth1766 hour.5610

45  And2532 the3588 sun2246 was darkened,4654 and2532 the3588 veil2665 of the3588 temple3485 was rent4977 in the midst.3319

46  And2532 when Jesus2424 had cried5455 with a loud3173 voice,5456 he said,2036 Father,3962 into1519 thy4675 hands5495 I commend3908 my3450 spirit:4151 and2532 having said2036 thus,5023 he gave up the ghost.1606

47  Now1161 when the3588 centurion1543 saw1492 what was done,1096 he glorified1392 God,2316 saying,3004 Certainly3689 this3778 was2258 a righteous1342 man.444

48  And2532 all3956 the3588 people3793 that came together4836 to1909 that5026 sight,2335 beholding2334 the things which were done,1096 smote5180 their1438 breasts,4738 and returned.5290

49  And1161 all3956 his846 acquaintance,1110 and2532 the women1135 that followed4870 him846 from575 Galilee,1056 stood2476 afar off,3113 beholding3708 these things.5023

50  And,2532 behold,2400 there was a man435 named3686 Joseph,2501 a5225 counselor;1010 and he was a good18 man,435 and2532 a just:1342

51  (The same3778 had2258 not3756 consented4784 to the3588 counsel1012 and2532 deed4234 of them;)846 he was of575 Arimathaea,707 a city4172 of the3588 Jews:2453 who3739 also2532 himself846 waited for4327 the3588 kingdom932 of God.2316

52  This3778 man went4334 unto Pilate,4091 and begged154 the3588 body4983 of Jesus.2424

53  And2532 he took it down,2507 846 and wrapped1794 it846 in linen,4616 and2532 laid5087 it846 in1722 a sepulcher3418 that was hewn in stone,2991 wherein3757 never man3762 3764 before3756 was2258 laid.2749

54  And2532 that day2250 was2258 the preparation,3904 and2532 the sabbath4521 drew on.2020

55  And1161 the women1135 also,2532 which3748 came with2258 4905 him846 from1537 Galilee,1056 followed after,2628 and beheld2300 the3588 sepulcher,3419 and2532 how5613 his846 body4983 was laid.5087

56  And1161 they returned,5290 and prepared2090 spices759 and2532 ointments;3464 and2532 rested2270 the3588 3303 sabbath day4521 according2596 to the3588 commandment.1785

Vul

1 Et surgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum ad Pilatum.

2 Cœperunt autem illum accusare, dicentes: Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Cæsari, et dicentem se Christum regem esse.

3 Pilatus autem interrogavit eum, dicens: Tu es rex Judæorum? At ille respondens ait: Tu dicis.

4 Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas: Nihil invenio causæ in hoc homine.

5 At illi invalescebant, dicentes: Commovet populum docens per universam Judæam, incipiens a Galilæa usque huc.

6 Pilatus autem audiens Galilæam, interrogavit si homo Galilæus esset.

7 Et ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Jerosolymis erat illis diebus.

8 Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde. Erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audierat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.

9 Interrogabat autem eum multis sermonibus. At ipse nihil illi respondebat.

10 Stabant autem principes sacerdotum et scribæ constanter accusantes eum.

11 Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo: et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum.

12 Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die: nam antea inimici erant ad invicem.

13 Pilatus autem, convocatis principibus sacerdotum, et magistratibus, et plebe,

14 dixit ad illos: Obtulistis mihi hunc hominem, quasi avertentem populum, et ecce ego coram vobis interrogans, nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus eum accusatis.

15 Sed neque Herodes: nam remisi vos ad illum, et ecce nihil dignum morte actum est ei.

16 Emendatum ergo illum dimittam.

17 Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum unum.

18 Exclamavit autem simul universa turba, dicens: Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam:

19 qui erat propter seditionem quamdam factam in civitate et homicidium missus in carcerem.

20 Iterum autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Jesum.

21 At illi succlamabant, dicentes: Crucifige, crucifige eum.

22 Ille autem tertio dixit ad illos: Quid enim mali fecit iste? nullam causam mortis invenio in eo: corripiam ergo illum et dimittam.

23 At illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur: et invalescebant voces eorum.

24 Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum.

25 Dimisit autem illis eum qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant: Jesum vero tradidit voluntati eorum.

26 Et cum ducerent eum, apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem venientem de villa: et imposuerunt illi crucem portare post Jesum.

27 Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quæ plangebant et lamentabantur eum.

28 Conversus autem ad illas Jesus, dixit: Filiæ Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros.

29 Quoniam ecce venient dies in quibus dicent: Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt, et ubera quæ non lactaverunt.

30 Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos; et collibus: Operite nos.

31 Quia si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet?

32 Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur.

33 Et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvariæ, ibi crucifixerunt eum: et latrones, unum a dextris, et alterum a sinistris.

34 Jesus autem dicebat: Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta ejus, miserunt sortes.

35 Et stabat populus spectans, et deridebant eum principes cum eis, dicentes: Alios salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus.

36 Illudebant autem ei et milites accedentes, et acetum offerentes ei,

37 et dicentes: Si tu es rex Judæorum, salvum te fac.

38 Erat autem et superscriptio scripta super eum litteris græcis, et latinis, et hebraicis: Hic est rex Judæorum.

39 Unus autem de his, qui pendebant, latronibus, blasphemabat eum, dicens: Si tu es Christus, salvum fac temetipsum et nos.

40 Respondens autem alter increpabat eum, dicens: Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es.

41 Et nos quidem juste, nam digna factis recipimus: hic vero nihil mali gessit.

42 Et dicebat ad Jesum: Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum.

43 Et dixit illi Jesus: Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso.

44 Erat autem fere hora sexta, et tenebræ factæ sunt in universam terram usque ad horam nonam.

45 Et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium.

46 Et clamans voce magna Jesus ait: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et hæc dicens, expiravit.

47 Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificavit Deum, dicens: Vere hic homo justus erat.

48 Et omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculum istud, et videbant quæ fiebant, percutientes pectora sua revertebantur.

49 Stabant autem omnes noti ejus a longe, et mulieres, quæ secutæ eum erant a Galilæa, hæc videntes.

50 Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus:

51 hic non consenserat consilio, et actibus eorum: ab Arimathæa civitate Judææ, qui exspectabat et ipse regnum Dei:

52 hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Jesu:

53 et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat.

54 Et dies erat parasceves, et sabbatum illucescebat.

55 Subsecutæ autem mulieres, quæ cum eo venerant de Galilæa, viderunt monumentum, et quemadmodum positum erat corpus ejus.

56 Et revertentes paraverunt aromata, et unguenta: et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum.


Next: Luke 24