Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 7

GNT

1 ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς καφαρναούμ.

2 ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῶ ἔντιμος.

3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.

4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο,

5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.

6 ὁ δὲ ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῶ, κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·

7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς μου.

8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῶ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῶ ἀκολουθοῦντι αὐτῶ ὄχλῳ εἶπεν, λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῶ ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὖρον.

10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες εὖρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα.

11 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς.

12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.

13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ, μὴ κλαῖε.

14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν, νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.

15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

16 ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὖτος ἐν ὅλῃ τῇ ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

18 καὶ ἀπήγγειλαν ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ ἰωάννης

19 ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;

20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;

21 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν.

22 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες ἀπαγγείλατε ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

24 ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ ἰωάννου, τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

25 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῶ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν.

26 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

27 οὖτός ἐστιν περὶ οὖ γέγραπται, ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

28 λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα ἰωάννου·

30 οἱ δὲ φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ.

31 τίνι οὗν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;

32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ λέγει, ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε.

33 ἐλήλυθεν γὰρ ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, δαιμόνιον ἔχει·

34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.

35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς.

36 ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ φαρισαίου κατεκλίθη.

37 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου

38 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῶ μύρῳ.

39 ἰδὼν δὲ ὁ φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῶ λέγων, οὖτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν.

40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ, διδάσκαλε, εἰπέ, φησίν.

41 δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι· ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα.

42 μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὗν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;

43 ἀποκριθεὶς σίμων εἶπεν, ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, ὀρθῶς ἔκρινας.

44 καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῶ σίμωνι ἔφη, βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν.

45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας.

46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου.

47 οὖ χάριν λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ.

48 εἶπεν δὲ αὐτῇ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, τίς οὖτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν;

50 εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

KJV

1  Now1161 when1893 he had ended4137 all3956 his848 sayings4487 in1519 the3588 audience189 of the3588 people,2992 he entered1525 into1519 Capernaum.2584

2  And1161 a certain5100 centurion's1543 servant,1401 who3739 was2258 dear1784 unto him,846 was sick,2192 2560 and ready3195 to die.5053

3  And1161 when he heard191 of4012 Jesus,2424 he sent649 unto4314 him846 the elders4245 of the3588 Jews,2453 beseeching2065 him846 that3704 he would come2064 and2532 heal1295 his846 servant.1401

4  And1161 when they3588 came3854 to4314 Jesus,2424 they besought3870 him846 instantly,4709 saying,3004 That3754 he was2076 worthy514 for whom3739 he should do3930 this:5124

5  For1063 he loveth25 our2257 nation,1484 and2532 he846 hath built3618 us2254 a synagogue.4864

6  Then1161 Jesus2424 went4198 with4862 them.846 And1161 when he846 was568 now2235 not3756 far3112 from575 the3588 house,3614 the3588 centurion1543 sent3992 friends5384 to4314 him,846 saying3004 unto him,846 Lord,2962 trouble4660 not3361 thyself: for1063 I am1510 not3756 worthy2425 that2443 thou shouldest enter1525 under5259 my3450 roof:4721

7  Wherefore1352 neither3761 thought I myself worthy515 1683 to come2064 unto4314 thee:4571 but235 say2036 in a word,3056 and2532 my3450 servant3816 shall be healed.2390

8  For1063 I1473 also2532 am1510 a man444 set5021 under5259 authority,1849 having2192 under5259 me1683 soldiers,4757 and2532 I say3004 unto one,5129 Go,4198 and2532 he goeth;4198 and2532 to another,243 Come,2064 and2532 he cometh;2064 and2532 to my3450 servant,1401 Do4160 this,5124 and2532 he doeth4160 it.

9  When1161 Jesus2424 heard191 these things,5023 he marveled2296 at him,846 and2532 turned him about,4762 and said2036 unto the3588 people3793 that followed190 him,846 I say3004 unto you,5213 I have not found2147 so great5118 faith,4102 no, not3761 in1722 Israel.2474

10  And2532 they that were sent,3992 returning5290 to1519 the3588 house,3624 found2147 the3588 servant1401 whole5198 that had been sick.770

11  And2532 it came to pass1096 the3588 day after,1836 that he went4198 into1519 a city4172 called2564 Nain;3484 and2532 many2425 of his846 disciples3101 went with4848 him,846 and2532 much4183 people.3793

12  Now1161 when5613 he came nigh1448 to the3588 gate4439 of the3588 city,4172 2532 behold,2400 there was a dead man2348 carried out,1580 the only3439 son5207 of his848 mother,3384 and2532 she3778 was2258 a widow:5503 and2532 much2425 people3793 of the3588 city4172 was2258 with4862 her.846

13  And2532 when the3588 Lord2962 saw1492 her,846 he had compassion4697 on1909 her,846 and2532 said2036 unto her,846 Weep2799 not.3361

14  And2532 he came4334 and touched680 the3588 bier:4673 and1161 they that bare941 him stood still.2476 And2532 he said,2036 Young man,3495 I say3004 unto thee,4671 Arise.1453

15  And2532 he that was dead3498 sat up,339 and2532 began756 to speak.2980 And2532 he delivered1325 him846 to his846 mother.3384

16  And1161 there came a fear5401 2983 on all:537 and2532 they glorified1392 God,2316 saying,3004 That3754 a great3173 prophet4396 is risen up1453 among1722 us;2254 and,2532 That3754 God2316 hath visited1980 his848 people.2992

17  And2532 this3778 rumor3056 of4012 him846 went forth1831 throughout1722 all3650 Judea,2449 and2532 throughout1722 all3956 the3588 region round about.4066

18  And2532 the3588 disciples3101 of John2491 showed518 him846 of4012 all3956 these things.5130

19  And2532 John2491 calling4341 unto him5100 two1417 of his848 disciples3101 sent3992 them to4314 Jesus,2424 saying,3004 Art1488 thou4771 he that should come2064 or2228 look we for4328 another?243

20  When1161 the3588 men435 were come3854 unto4314 him,846 they said,2036 John2491 Baptist910 hath sent649 us2248 unto4314 thee,4571 saying,3004 Art1488 thou4771 he that should come2064 or2228 look we for4328 another?243

21  And1161 in1722 that same846 hour5610 he cured2323 many4183 of575 their infirmities3554 and2532 plagues,3148 and2532 of evil4190 spirits;4151 and2532 unto many4183 that were blind5185 he gave5483 sight.991

22  Then2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto them,846 Go your way,4198 and tell518 John2491 what things3739 ye have seen1492 and2532 heard;191 how that3754 the blind5185 see,308 the lame5560 walk,4043 the lepers3015 are cleansed,2511 the deaf2974 hear,191 the dead3498 are raised,1453 to the poor4434 the gospel is preached.2097

23  And2532 blessed3107 is2076 he, whosoever3739 1437 shall not3361 be offended4624 in1722 me.1698

24  And1161 when the3588 messengers32 of John2491 were departed,565 he began756 to speak3004 unto4314 the3588 people3793 concerning4012 John,2491 What5101 went ye out1831 into1519 the3588 wilderness2048 for to see?2300 A reed2563 shaken4531 with5259 the wind?417

25  But235 what5101 went ye out1831 for to see?1492 A man444 clothed294 in1722 soft3120 raiment?2440 Behold,2400 they3588 which are gorgeously appareled,1722 1741 2441 and2532 live5225 delicately,5172 are1526 in1722 kings' courts.933

26  But235 what5101 went ye out1831 for to see?1492 A prophet?4396 Yea,3483 I say3004 unto you,5213 and2532 much more4055 than a prophet.4396

27  This3778 is2076 he, of4012 whom3739 it is written,1125 Behold,2400 I1473 send649 my3450 messenger32 before4253 thy4675 face,4383 which3739 shall prepare2680 thy4675 way3598 before1715 thee.4675

28  For1063 I say3004 unto you,5213 Among1722 those that are born1084 of women1135 there is2076 not3762 a greater3187 prophet4396 than John2491 the3588 Baptist:910 but1161 he that is least3398 in1722 the3588 kingdom932 of God2316 is2076 greater3187 than he.846

29  And2532 all3956 the3588 people2992 that heard191 him, and2532 the3588 publicans,5057 justified1344 God,2316 being baptized907 with the3588 baptism908 of John.2491

30  But1161 the3588 Pharisees5330 and2532 lawyers3544 rejected114 the3588 counsel1012 of God2316 against1519 themselves,1438 being not3361 baptized907 of5259 him.846

31  And1161 the3588 Lord2962 said,2036 Whereunto5101 then3767 shall I liken3666 the3588 men444 of this5026 generation?1074 and2532 to what5101 are1526 they like?3664

32  They are1526 like unto3664 children3813 sitting2521 in1722 the marketplace,58 and2532 calling4377 one to another,240 and2532 saying,3004 We have piped832 unto you,5213 and2532 ye have not3756 danced;3738 we have mourned2354 to you,5213 and2532 ye have not3756 wept.2799

33  For1063 John2491 the3588 Baptist910 came2064 neither3383 eating2068 bread740 nor3383 drinking4095 wine;3631 and2532 ye say,3004 He hath2192 a devil.1140

34  The3588 Son5207 of man444 is come2064 eating2068 and2532 drinking;4095 and2532 ye say,3004 Behold2400 a gluttonous5314 man,444 and2532 a winebibber,3630 a friend5384 of publicans5057 and2532 sinners!268

35  But2532 wisdom4678 is justified1344 of575 all3956 her848 children.5043

36  And1161 one5100 of the3588 Pharisees5330 desired2065 him846 that2443 he would eat5315 with3326 him.846 And2532 he went1525 into1519 the3588 Pharisee's5330 house,3614 and2532 sat down to meat.347

37  And,2532 behold,2400 a woman1135 in1722 the3588 city,4172 which3748 was2258 a sinner,268 when she knew1921 that3754 Jesus sat at meat345 in1722 the3588 Pharisee's5330 house,3614 brought2865 an alabaster box211 of ointment,3464

38  And2532 stood2476 at3844 his846 feet4228 behind3694 him weeping,2799 and began756 to wash1026 his846 feet4228 with tears,1144 and2532 did wipe1591 them with the3588 hairs2359 of her848 head,2776 and2532 kissed2705 his846 feet,4228 and2532 anointed218 them with the3588 ointment.3464

39  Now1161 when the3588 Pharisee5330 which had bidden2564 him846 saw1492 it, he spake2036 within1722 himself,1438 saying,3004 This man,3778 if1487 he were2258 a prophet,4396 would have known1097 302 who5101 and2532 what manner4217 of woman1135 this is that3748 toucheth680 him:846 for3754 she is2076 a sinner.268

40  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto4314 him,846 Simon,4613 I have2192 somewhat5100 to say2036 unto thee.4671 And1161 he3588 saith,5346 Master,1320 say on.2036

41  There was a certain5100 creditor1157 which had2258 two1417 debtors:5533 the3588 one1520 owed3784 five hundred4001 pence,1220 and1161 the3588 other2087 fifty.4004

42  And1161 when they846 had2192 nothing3361 to pay,591 he frankly forgave5483 them both.297 Tell2036 me therefore,3767 which5101 of them846 will love25 him846 most?4119

43  1161 Simon4613 answered611 and said,2036 I suppose5274 that3754 he, to whom3739 he forgave5483 most.4119 And1161 he3588 said2036 unto him,846 Thou hast rightly3723 judged.2919

44  And2532 he turned4762 to4314 the3588 woman,1135 and said5346 unto Simon,4613 Seest991 thou this5026 woman?1135 I entered1525 into1519 thine4675 house,3614 thou gavest1325 me no3756 water5204 for1909 my3450 feet:4228 but1161 she3778 hath washed1026 my3450 feet4228 with tears,1144 and2532 wiped1591 them with the3588 hairs2359 of her848 head.2776

45  Thou gavest1325 me3427 no3756 kiss:5370 but1161 this woman3778 since575 the time3739 I came in1525 hath not3756 ceased1257 to kiss2705 my3450 feet.4228

46  My3450 head2776 with oil1637 thou didst not3756 anoint:218 but1161 this woman3778 hath anointed218 my3450 feet4228 with ointment.3464

47  Wherefore5484 3739 I say3004 unto thee,5213 Her846 sins,266 which are many,4183 are forgiven;863 for3754 she loved25 much:4183 but1161 to whom3739 little3641 is forgiven,863 the same loveth25 little.3641

48  And1161 he said2036 unto her,846 Thy4675 sins266 are forgiven.863

49  And2532 they that sat at meat with4873 him began756 to say3004 within1722 themselves,1438 Who5101 is2076 this3778 that3739 forgiveth863 sins266 also?2532

50  And1161 he said2036 to4314 the3588 woman,1135 Thy4675 faith4102 hath saved4982 thee;4571 go4198 in1519 peace.1515

Vul

1 Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum.

2 Centurionis autem cujusdam servus male habens, erat moriturus: qui illi erat pretiosus.

3 Et cum audisset de Jesu, misit ad eum seniores Judæorum, rogans eum ut veniret et salvaret servum ejus.

4 At illi cum venissent ad Jesum, rogabant eum sollicite, dicentes ei: Quia dignus est ut hoc illi præstes:

5 diligit enim gentem nostram, et synagogam ipse ædificavit nobis.

6 Jesus autem ibat cum illis. Et cum jam non longe esset a domo, misit ad eum centurio amicos, dicens: Domine, noli vexari: non enim sum dignus ut sub tectum meum intres:

7 propter quod et meipsum non sum dignum arbitratus ut venirem ad te: sed dic verbo, et sanabitur puer meus.

8 Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites: et dico huic, Vade, et vadit: et alii, Veni, et venit: et servo meo, Fac hoc, et facit.

9 Quo audito Jesus miratus est: et conversus sequentibus se turbis, dixit: Amen dico vobis, nec in Israël tantam fidem inveni.

10 Et reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum, qui languerat, sanum.

11 Et factum est: deinceps ibat in civitatem quæ vocatur Naim: et ibant cum eo discipuli ejus et turba copiosa.

12 Cum autem appropinquaret portæ civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suæ: et hæc vidua erat: et turba civitatis multa cum illa.

13 Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super eam, dixit illi: Noli flere.

14 Et accessit, et tetigit loculum. (Hi autem qui portabant, steterunt.) Et ait: Adolescens, tibi dico, surge.

15 Et resedit qui erat mortuus, et cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ.

16 Accepit autem omnes timor: et magnificabant Deum, dicentes: Quia propheta magnus surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam.

17 Et exiit hic sermo in universam Judæam de eo, et in omnem circa regionem.

18 Et nuntiaverunt Joanni discipuli ejus de omnibus his.

19 Et convocavit duos de discipulis suis Joannes, et misit ad Jesum, dicens: Tu es qui venturus es, an alium exspectamus?

20 Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt: Joannes Baptista misit nos ad te dicens: Tu es qui venturus es, an alium exspectamus?

21 (In ipsa autem hora multos curavit a languoribus, et plagis, et spiritibus malis, et cæcis multis donavit visum.)

22 Et respondens, dixit illis: Euntes renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis: quia cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur:

23 et beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me.

24 Et cum discessissent nuntii Joannis, cœpit de Joanne dicere ad turbas: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam?

25 Sed quid existis videre? hominem mollibus vestibus indutum? Ecce qui in veste pretiosa sunt et deliciis, in domibus regum sunt.

26 Sed quid existis videre? prophetam? Utique dico vobis, et plus quam prophetam:

27 hic est, de quo scriptum est: Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te.

28 Dico enim vobis: major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est: qui autem minor est in regno Dei, major est illo.

29 Et omnis populus audiens et publicani, justificaverunt Deum, baptizati baptismo Joannis.

30 Pharisæi autem et legisperiti consilium Dei spreverunt in semetipsos, non baptizati ab eo.

31 Ait autem Dominus: Cui ergo similes dicam homines generationis hujus? et cui similes sunt?

32 Similes sunt pueris sedentibus in foro, et loquentibus ad invicem, et dicentibus: Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis: lamentavimus, et non plorastis.

33 Venit enim Joannes Baptista, neque manducans panem, neque bibens vinum, et dicitis: Dæmonium habet.

34 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicitis: Ecce homo devorator, et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum.

35 Et justificata est sapientia ab omnibus filiis suis.

36 Rogabat autem illum quidam de pharisæis ut manducaret cum illo. Et ingressus domum pharisæi discubuit.

37 Et ecce mulier, quæ erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuisset in domo pharisæi, attulit alabastrum unguenti:

38 et stans retro secus pedes ejus, lacrimis cœpit rigare pedes ejus, et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat.

39 Videns autem pharisæus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens: Hic si esset propheta, sciret utique quæ et qualis est mulier, quæ tangit eum: quia peccatrix est.

40 Et respondens Jesus, dixit ad illum: Simon, habeo tibi aliquid dicere. At ille ait: Magister, dic.

41 Duo debitores erant cuidam fœneratori: unus debebat denarios quingentos, et alius quinquaginta.

42 Non habentibus illis unde redderent, donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit?

43 Respondens Simon dixit: Æstimo quia is cui plus donavit. At ille dixit: Recte judicasti.

44 Et conversus ad mulierem, dixit Simoni: Vides hanc mulierem? Intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti: hæc autem lacrimis rigavit pedes meos, et capillis suis tersit.

45 Osculum mihi non dedisti: hæc autem ex quo intravit, non cessavit osculari pedes meos.

46 Oleo caput meum non unxisti: hæc autem unguento unxit pedes meos.

47 Propter quod dico tibi: remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Cui autem minus dimittitur, minus diligit.

48 Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata.

49 Et cœperunt qui simul accumbebant, dicere intra se: Quis est hic qui etiam peccata dimittit?

50 Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvam fecit: vade in pace.


Next: Luke 8