Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 6

GNT

1 ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς χερσίν.

2 τινὲς δὲ τῶν φαρισαίων εἶπαν, τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν;

3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ἰησοῦς, οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ [ὄντες];

4 [ὡς] εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;

5 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

6 ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά·

7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι εἰ ἐν τῶ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.

8 αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῶ ἀνδρὶ τῶ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.

9 εἶπεν δὲ ὁ ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, ἐπερωτῶ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῶ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι;

10 καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῶ, ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.

11 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῶ ἰησοῦ.

12 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ.

13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν,

14 σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασεν πέτρον, καὶ ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην καὶ φίλιππον καὶ βαρθολομαῖον

15 καὶ μαθθαῖον καὶ θωμᾶν καὶ ἰάκωβον ἁλφαίου καὶ σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτὴν

16 καὶ ἰούδαν ἰακώβου καὶ ἰούδαν ἰσκαριώθ, ὃς ἐγένετο προδότης.

17 καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ἰουδαίας καὶ ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου τύρου καὶ σιδῶνος,

18 οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο.

19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.

20 καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.

22 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῶ οὐρανῶ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

24 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.

25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

26 οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

27 ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,

28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.

29 τῶ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

30 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.

32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν.

33 καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν.

34 καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.

36 γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

37 καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

38 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

39 εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται;

40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

41 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῶ ἰδίῳ ὀφθαλμῶ οὐ κατανοεῖς;

42 πῶς δύνασαι λέγειν τῶ ἀδελφῶ σου, ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν.

43 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.

44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν.

45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

46 τί δέ με καλεῖτε, κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;

47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος·

48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν.

49 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.

KJV

1  And1161 it came to pass1096 on1722 the second sabbath after the first,1207 4521 that he846 went1279 through1223 the3588 corn fields;4702 and2532 his846 disciples3101 plucked5089 the3588 ears of corn,4719 and2532 did eat,2068 rubbing5597 them in their hands.5495

2  And1161 certain5100 of the3588 Pharisees5330 said2036 unto them,846 Why5101 do4160 ye that which3739 is not lawful1832 3756 to do4160 on1722 the3588 sabbath days4521

3  And2532 Jesus2424 answering611 4314 them846 said,2036 Have ye not read so much as3761 314 this,5124 what3739 David1138 did,4160 when3698 himself846 was hungry,3983 and2532 they which were5607 with3326 him;846

4  How5613 he went1525 into1519 the3588 house3624 of God,2316 and2532 did take2983 and2532 eat5315 the3588 shewbread,740 4286 and2532 gave1325 also2532 to them3588 that were with3326 him;846 which3739 it is not lawful1832 3756 to eat5315 but1508 for the3588 priests2409 alone?3441

5  And2532 he said3004 unto them,846 That3754 the3588 Son5207 of man444 is2076 Lord2962 also2532 of the3588 sabbath.4521

6  And1161 it came to pass1096 also2532 on1722 another2087 sabbath,4521 that he846 entered1525 into1519 the3588 synagogue4864 and2532 taught:1321 and2532 there1563 was2258 a man444 2532 whose846 right1188 hand5495 was2258 withered.3584

7  And1161 the3588 scribes1122 and2532 Pharisees5330 watched3906 him,846 whether1487 he would heal2323 on1722 the3588 sabbath day;4521 that2443 they might find2147 an accusation2724 against him.846

8  But1161 he846 knew1492 their846 thoughts,1261 and2532 said2036 to the3588 man444 which had2192 the withered3584 hand,5495 Rise up,1453 and2532 stand forth2476 in1519 the3588 midst.3319 And1161 he3588 arose450 and stood forth.2476

9  Then3767 said2036 Jesus2424 unto4314 them,846 I will ask1905 you5209 one thing;5101 Is it lawful1832 on the3588 sabbath days4521 to do good,15 or2228 to do evil?2554 to save4982 life,5590 or2228 to destroy622 it?

10  And2532 looking round about upon4017 them846 all,3956 he said2036 unto the3588 man,444 Stretch forth1614 thy4675 hand.5495 And1161 he3588 did4160 so:3779 and2532 his846 hand5495 was restored600 whole5199 as5613 the3588 other.243

11  And1161 they846 were filled4130 with madness;454 and2532 communed1255 one with another240 4314 what5101 they might do4160 302 to Jesus.2424

12  And1161 it came to pass1096 in1722 those5025 days,2250 that he went out1831 into1519 a mountain3735 to pray,4336 and2532 continued all night2258 1273 in1722 prayer4335 to God.2316

13  And2532 when3753 it was1096 day,2250 he called4377 unto him his848 disciples:3101 and2532 of575 them846 he chose1586 twelve,1427 whom3739 also2532 he named3687 apostles;652

14  Simon,4613 (whom3739 he also2532 named3687 Peter,)4074 and2532 Andrew406 his846 brother,80 James2385 and2532 John,2491 Philip5376 and2532 Bartholomew,918

15  Matthew3156 and2532 Thomas,2381 James2385 the3588 son of Alphaeus,256 and2532 Simon4613 called2564 Zelotes,2208

16  And Judas2455 the brother of James,2385 and2532 Judas2455 Iscariot,2469 which3739 also2532 was1096 the traitor.4273

17  And2532 he came down2597 with3326 them,846 and stood2476 in1909 the plain,3977 5117 and2532 the company3793 of his846 disciples,3101 and2532 a great4183 multitude4128 of people2992 out of575 all3956 Judea2449 and2532 Jerusalem,2419 and2532 from the3588 sea coast3882 of Tyre5184 and2532 Sidon,4605 which3739 came2064 to hear191 him,846 and2532 to be healed2390 of575 their848 diseases;3554

18  And2532 they that were vexed3791 with5259 unclean169 spirits:4151 and2532 they were healed.2323

19  And2532 the3588 whole3956 multitude3793 sought2212 to touch680 him:846 for3754 there went virtue out1831 1411 of3844 him,846 and2532 healed2390 them all.3956

20  And2532 he846 lifted up1869 his848 eyes3788 on1519 his846 disciples,3101 and said,3004 Blessed3107 be ye poor:4434 for3754 yours5212 is2076 the3588 kingdom932 of God.2316

21  Blessed3107 are ye that hunger3983 now:3568 for3754 ye shall be filled.5526 Blessed3107 are ye that weep2799 now:3568 for3754 ye shall laugh.1070

22  Blessed3107 are2075 ye, when3752 men444 shall hate3404 you,5209 and2532 when3752 they shall separate873 you5209 from their company, and2532 shall reproach3679 you, and2532 cast out1544 your5216 name3686 as5613 evil,4190 for the Son of man's sake.1752 3588 5207 444

23  Rejoice5463 ye in1722 that1565 day,2250 and2532 leap for joy:4640 for,1063 behold,2400 your5216 reward3408 is great4183 in1722 heaven:3772 for1063 in the like manner2596 5024 did4160 their846 fathers3962 unto the3588 prophets.4396

24  But4133 woe3759 unto you5213 that are rich!4145 for3754 ye have received568 your5216 consolation.3874

25  Woe3759 unto you5213 that are full1705 for3754 ye shall hunger.3983 Woe3759 unto you5213 that laugh1070 now!3568 for3754 ye shall mourn3996 and2532 weep.2799

26  Woe3759 unto you,5213 when3752 all3956 men444 shall speak2036 well2573 of you!5209 for1063 so2596 5024 did4160 their846 fathers3962 to the3588 false prophets.5578

27  But235 I say3004 unto you5213 which hear,191 Love25 your5216 enemies,2190 do4160 good2573 to them which hate3404 you,5209

28  Bless2127 them that curse2672 you,5213 and2532 pray4336 for5228 them which despitefully use1908 you.5209

29  And unto him that smiteth5180 thee4571 on1909 the3588 one cheek4600 offer3930 also2532 the3588 other;243 and2532 him that taketh away142 thy4675 cloak2440 forbid2967 not3361 to take thy coat5509 also.2532

30  1161 Give1325 to every man3956 that asketh154 of thee;4571 and2532 of575 him that taketh away142 thy goods4674 ask them not again.523 3361

31  And2532 as2531 ye would2309 that2443 men444 should do4160 to you,5213 do4160 ye5210 also2532 to them846 likewise.3668

32  For2532 if1487 ye love25 them which love25 you,5209 what4169 thank5485 have2076 ye?5213 for1063 sinners268 also2532 love25 those that love25 them.846

33  And2532 if1437 ye do good15 to them which do good15 to you,5209 what4169 thank5485 have2076 ye?5213 for1063 sinners268 also2532 do4160 even2532 the3588 same.846

34  And2532 if1437 ye lend1155 to them of3844 whom3739 ye hope1679 to receive,618 what4169 thank5485 have2076 ye?5213 for1063 sinners268 also2532 lend1155 to sinners,268 to2443 receive618 as much again.2470

35  But4133 love25 ye your5216 enemies,2190 and2532 do good,15 and2532 lend,1155 hoping for nothing again;560 3367 and2532 your5216 reward3408 shall be2071 great,4183 and2532 ye shall be2071 the children5207 of the3588 Highest:5310 for3754 he846 is2076 kind5543 unto1909 the3588 unthankful884 and2532 to the evil.4190

36  Be1096 ye therefore3767 merciful,3629 as2531 your5216 Father3962 also2532 is2076 merciful.3629

37  Judge2919 not,3361 and2532 ye shall not3364 be judged:2919 condemn2613 not,3361 and2532 ye shall not3364 be condemned:2613 forgive,630 and2532 ye shall be forgiven:630

38  Give,1325 and2532 it shall be given1325 unto you,5213 good2570 measure,3358 pressed down,4085 and2532 shaken together,4531 and2532 running over,5240 shall men give1325 into1519 your5216 bosom.2859 For1063 with the3588 same846 measure3358 that3739 ye mete3354 withal it shall be measured to you again.488 5213

39  And1161 he spake2036 a parable3850 unto them,846 Can1410 3385 the blind5185 lead3594 the blind?5185 shall they not3780 both297 fall4098 into1519 the ditch?999

40  The disciple3101 is2076 not3756 above5228 his848 master:1320 but1161 every one3956 that is perfect2675 shall be2071 as5613 his846 master.1320

41  And1161 why5101 beholdest991 thou the3588 mote2595 that3588 is in1722 thy4675 brother's80 eye,3788 but1161 perceivest2657 not3756 the3588 beam1385 that3588 is in1722 thine own2398 eye?3788

42  Either2228 how4459 canst1410 thou say3004 to thy4675 brother,80 Brother,80 let863 me pull out1544 the3588 mote2595 that3588 is in1722 thine4675 eye,3788 when thou thyself846 beholdest991 not3756 the3588 beam1385 that3588 is in1722 thine own4675 eye?3788 Thou hypocrite,5273 cast out1544 first4412 the3588 beam1385 out of1537 thine own4675 eye,3788 and2532 then5119 shalt thou see clearly1227 to pull out1544 the3588 mote2595 that3588 is in1722 thy4675 brother's80 eye.3788

43  For1063 a good2570 tree1186 bringeth not forth2076 3756 4160 corrupt4550 fruit;2590 neither3761 doth a corrupt4550 tree1186 bring forth4160 good2570 fruit.2590

44  For1063 every1538 tree1186 is known1097 by1537 his own2398 fruit.2590 For1063 of1537 thorns173 men do not3756 gather4816 figs,4810 nor3761 of1537 a bramble bush942 gather5166 they grapes.4718

45  A good18 man444 out1537 of the3588 good18 treasure2344 of his848 heart2588 bringeth forth4393 that which is good;18 and2532 an evil4190 man444 out1537 of the3588 evil4190 treasure2344 of his848 heart2588 bringeth forth4393 that which is evil:4190 for1063 of1537 the3588 abundance4051 of the3588 heart2588 his846 mouth4750 speaketh.2980

46  And1161 why5101 call2564 ye me,3165 Lord,2962 Lord,2962 and2532 do4160 not3756 the things which3739 I say?3004

47  Whosoever3956 cometh2064 to4314 me,3165 and2532 heareth191 my3450 sayings,3056 and2532 doeth4160 them,846 I will show5263 you5213 to whom5101 he is2076 like:3664

48  He is2076 like3664 a man444 which built3618 a house,3614 and3739 digged4626 deep,900 and2532 laid5087 the foundation2310 on1909 a rock:4073 and1161 when the flood4132 arose,1096 the3588 stream4215 beat vehemently upon4366 that1565 house,3614 and2532 could2480 not3756 shake4531 it:846 for1063 it was founded2311 upon1909 a rock.4073

49  But1161 he that heareth,191 and2532 doeth4160 not,3361 is2076 like3664 a man444 that without5565 a foundation2310 built3618 a house3614 upon1909 the3588 earth;1093 against which the stream did beat vehemently,4366 3739 3588 4215 and2532 immediately2112 it fell;4098 and2532 the3588 ruin4485 of that1565 house3614 was1096 great.3173

Vul

1 Factum est autem in sabbato secundo, primo, cum transiret per sata, vellebant discipuli ejus spicas, et manducabant confricantes manibus.

2 Quidam autem pharisæorum, dicebant illis: Quid facitis quod non licet in sabbatis?

3 Et respondens Jesus ad eos, dixit: Nec hoc legistis quod fecit David, cum esurisset ipse, et qui cum illo erant?

4 quomodo intravit in domum Dei, et panes propositionis sumpsit, et manducavit, et dedit his qui cum ipso erant: quos non licet manducare nisi tantum sacerdotibus?

5 Et dicebat illis: Quia dominus est Filius hominis etiam sabbati.

6 Factum est autem in alio sabbato, ut intraret in synagogam, et doceret. Et erat ibi homo, et manus ejus dextra erat arida.

7 Observabant autem scribæ et pharisæi si in sabbato curaret, ut invenirent unde accusarent eum.

8 Ipse vero sciebat cogitationes eorum: et ait homini qui habebat manum aridam: Surge, et sta in medium. Et surgens stetit.

9 Ait autem ad illos Jesus: Interrogo vos si licet sabbatis benefacere, an male: animam salvam facere, an perdere?

10 Et circumspectis omnibus dixit homini: Extende manum tuam. Et extendit: et restituta est manus ejus.

11 Ipsi autem repleti sunt insipientia, et colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu.

12 Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et erat pernoctans in oratione Dei.

13 Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos: et elegit duodecim ex ipsis (quos et apostolos nominavit):

14 Simonem, quem cognominavit Petrum, et Andream fratrem ejus, Jacobum, et Joannem, Philippum, et Bartholomæum,

15 Matthæum, et Thomam, Jacobum Alphæi, et Simonem, qui vocatur Zelotes,

16 et Judam Jacobi, et Judam Iscariotem, qui fuit proditor.

17 Et descendens cum illis, stetit in loco campestri, et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa, et Jerusalem, et maritima, et Tyri, et Sidonis,

18 qui venerant ut audirent eum, et sanarentur a languoribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus immundis, curabantur.

19 Et omnis turba quærebat eum tangere: quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes.

20 Et ipse elevatis oculis in discipulis suis, dicebat: Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei.

21 Beati qui nunc esuritis, quia saturabimini. Beati qui nunc fletis, quia ridebitis.

22 Beati eritis cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint, et ejicerint nomen vestrum tamquam malum propter Filium hominis.

23 Gaudete in illa die, et exsultate: ecce enim merces vestra multa est in cælo: secundum hæc enim faciebant prophetis patres eorum.

24 Verumtamen væ vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram.

25 Væ vobis, qui saturati estis: quia esurietis. Væ vobis, qui ridetis nunc: quia lugebitis et flebitis.

26 Væ cum benedixerint vobis homines: secundum hæc enim faciebant pseudoprophetis patres eorum.

27 Sed vobis dico, qui auditis: diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos.

28 Benedicite maledicentibus vobis, et orate pro calumniantibus vos.

29 Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram. Et ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere.

30 Omni autem petenti te, tribue: et qui aufert quæ tua sunt, ne repetas.

31 Et prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter.

32 Et si diligitis eos qui vos diligunt, quæ vobis est gratia? nam et peccatores diligentes se diligunt.

33 Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia? siquidem et peccatores hoc faciunt.

34 Et si mutuum dederitis his a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis? nam et peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia.

35 Verumtamen diligite inimicos vestros: benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes: et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos.

36 Estote ergo misericordes sicut et Pater vester misericors est.

37 Nolite judicare, et non judicabimini: nolite condemnare, et non condemnabimini. Dimitte, et dimittemini.

38 Date, et dabitur vobis: mensuram bonam, et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dabunt in sinum vestrum. Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis.

39 Dicebat autem illis et similitudinem: Numquid potest cæcus cæcum ducere? nonne ambo in foveam cadunt?

40 Non est discipulus super magistrum: perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister ejus.

41 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quæ in oculo tuo est, non consideras?

42 aut quomodo potes dicere fratri tuo: Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo: ipse in oculo tuo trabem non videns? Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo: et tunc perspicies ut educas festucam de oculo fratris tui.

43 Non est enim arbor bona, quæ facit fructus malos: neque arbor mala, faciens fructum bonum.

44 Unaquæque enim arbor de fructu suo cognoscitur. Neque enim de spinis colligunt ficus: neque de rubo vindemiant uvam.

45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum: et malus homo de malo thesauro profert malum. Ex abundantia enim cordis os loquitur.

46 Quid autem vocatis me Domine, Domine: et non facitis quæ dico?

47 Omnis qui venit ad me, et audit sermones meos, et facit eos, ostendam vobis cui similis sit:

48 similis est homini ædificanti domum, qui fodit in altum, et posuit fundamentum super petram: inundatione autem facta, illisum est flumen domui illi, et non potuit eam movere: fundata enim erat super petram.

49 Qui autem audit, et non facit, similis est homini ædificanti domum suam super terram sine fundamento: in quam illisus est fluvius, et continuo cecidit: et facta est ruina domus illius magna.


Next: Luke 7