Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 9

GNT

1 συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν,

2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι [τοὺς ἀσθενεῖς],

3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε [ἀνὰ] δύο χιτῶνας ἔχειν.

4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.

5 καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς.

6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

7 ἤκουσεν δὲ ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,

8 ὑπό τινων δὲ ὅτι ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

9 εἶπεν δὲ ἡρῴδης, ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὖτος περὶ οὖ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.

10 καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῶ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην βηθσαϊδά.

11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῶ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.

12 ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῶ, ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπαν, οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας [ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.

15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.

16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῶ ὄχλῳ.

17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

18 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῶ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;

19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.

21 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,

22 εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

23 ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὖτος σώσει αὐτήν.

25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;

26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων.

27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

28 ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ [καὶ] παραλαβὼν πέτρον καὶ ἰωάννην καὶ ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.

29 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.

30 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῶ, οἵτινες ἦσαν μωϊσῆς καὶ ἠλίας,

31 οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν ἰερουσαλήμ.

32 ὁ δὲ πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῶ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῶ.

33 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ εἶπεν ὁ πέτρος πρὸς τὸν ἰησοῦν, ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν μωϊσεῖ καὶ μίαν ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῶ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην.

35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε.

36 καὶ ἐν τῶ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν.

37 ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῶ ὄχλος πολύς.

38 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων, διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν,

39 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν·

40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου.

42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν· ἐπετίμησεν δὲ ὁ ἰησοῦς τῶ πνεύματι τῶ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῶ πατρὶ αὐτοῦ.

43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,

44 θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

45 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.

46 εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.

47 ὁ δὲ ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῶ,

48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὖτός ἐστιν μέγας.

49 ἀποκριθεὶς δὲ ἰωάννης εἶπεν, ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐν τῶ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν.

50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς, μὴ κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.

51 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἰερουσαλήμ,

52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην σαμαριτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῶ·

53 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς ἰερουσαλήμ.

54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης εἶπαν, κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς;

55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς.

56 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.

57 καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῶ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

58 καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

59 εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ εἶπεν, [κύριε,] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.

60 εἶπεν δὲ αὐτῶ, ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

61 εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.

62 εἶπεν δὲ [πρὸς αὐτὸν] ὁ ἰησοῦς, οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

KJV

1  Then1161 he called his twelve disciples together,4779 848 1427 3101 and gave1325 them846 power1411 and2532 authority1849 over1909 all3956 devils,1140 and2532 to cure2323 diseases.3554

2  And2532 he sent649 them846 to preach2784 the3588 kingdom932 of God,2316 and2532 to heal2390 the3588 sick.770

3  And2532 he said2036 unto4314 them,846 Take142 nothing3367 for1519 your journey,3598 neither3383 staves,4464 nor3383 scrip,4082 neither3383 bread,740 neither3383 money;694 neither3383 have2192 two1417 coats5509 apiece.303

4  And2532 whatsoever3739 302 house3614 ye enter1525 into,1519 there1563 abide,3306 and2532 thence1564 depart.1831

5  And2532 whosoever3745 302 will not3361 receive1209 you,5209 when ye go1831 out of575 that1565 city,4172 shake off660 the3588 very2532 dust2868 from575 your5216 feet4228 for1519 a testimony3142 against1909 them.846

6  And1161 they departed,1831 and went1330 through2596 the3588 towns,2968 preaching the gospel,2097 and2532 healing2323 everywhere.3837

7  Now1161 Herod2264 the3588 tetrarch5076 heard191 of all3956 that was done1096 by5259 him:846 and2532 he was perplexed,1280 because that it was said3004 of5259 some,5100 that3754 John2491 was risen1453 from1537 the dead;3498

8  And1161 of5259 some,5100 that3754 Elijah2243 had appeared;5316 and1161 of others,243 that3754 one1520 of the3588 old744 prophets4396 was risen again.450

9  And2532 Herod2264 said,2036 John2491 have I1473 beheaded:607 but1161 who5101 is2076 this,3778 of4012 whom3739 I1473 hear191 such things?5108 And2532 he desired2212 to see1492 him.846

10  And2532 the3588 apostles,652 when they were returned,5290 told1334 him846 all that3745 they had done.4160 And2532 he took3880 them,846 and went aside5298 privately2596 2398 into1519 a desert2048 place5117 belonging to the city4172 called2564 Bethsaida.966

11  And1161 the3588 people,3793 when they knew1097 it, followed190 him:846 and2532 he received1209 them,846 and spake2980 unto them846 of4012 the3588 kingdom932 of God,2316 and2532 healed2390 them that had2192 need5532 of healing.2322

12  And1161 when the3588 day2250 began756 to wear away,2827 then1161 came4334 the3588 twelve,1427 and said2036 unto him,846 Send the multitude away,630 3588 3793 that2443 they may go565 into1519 the3588 towns2968 and2532 country68 round about,2945 and lodge,2647 and2532 get2147 victuals:1979 for3754 we are2070 here5602 in1722 a desert2048 place.5117

13  But1161 he said2036 unto4314 them,846 Give1325 ye5210 them846 to eat.5315 And1161 they3588 said,2036 We2254 have1526 no3756 more4119 but2228 five4002 loaves740 and2532 two1417 fishes;2486 except1509 we2249 should go4198 and buy59 meat1033 for1519 all3956 this5126 people.2992

14  For1063 they were2258 about5616 five thousand4000 men.435 And1161 he3588 said2036 to4314 his848 disciples,3101 Make them846 sit down2625 by303 fifties4004 in a company.2828

15  And2532 they did4160 so,3779 and2532 made them all537 sit down.347

16  Then1161 he took2983 the3588 five4002 loaves740 and2532 the3588 two1417 fishes,2486 and looking up308 to1519 heaven,3772 he blessed2127 them,846 and2532 broke,2622 and2532 gave1325 to the3588 disciples3101 to set before3908 the3588 multitude.3793

17  And2532 they did eat,5315 and2532 were all3956 filled:5526 and2532 there was taken up142 of fragments2801 that remained4052 to them846 twelve1427 baskets.2894

18  And2532 it came to pass,1096 as he846 was1511 alone2651 praying,4336 his disciples3101 were with4895 him:846 and2532 he asked1905 them,846 saying,3004 Whom5101 say3004 the3588 people3793 that I3165 am?1511

19  1161 They3588 answering611 said,2036 John2491 the3588 Baptist;910 but1161 some243 say, Elijah;2243 and1161 others243 say, that3754 one5100 of the3588 old744 prophets4396 is risen again.450

20  1161 He said2036 unto them,846 But1161 whom5101 say3004 ye5210 that I3165 am?1511 1161 Peter4074 answering611 said,2036 The3588 Christ5547 of God.2316

21  And1161 he3588 straitly charged2008 them,846 and commanded3853 them to tell2036 no man3367 that thing;5124

22  Saying,2036 The3588 Son5207 of man444 must1163 suffer3958 many things,4183 and2532 be rejected593 of575 the3588 elders4245 and2532 chief priests749 and2532 scribes,1122 and2532 be slain,615 and2532 be raised1453 the3588 third5154 day.2250

23  And1161 he said3004 to4314 them all,3956 If1487 any5100 man will2309 come2064 after3694 me,3450 let him deny533 himself,1438 and2532 take up142 his848 cross4716 daily,2596 2250 and2532 follow190 me.3427

24  For1063 whosoever3739 302 will2309 save4982 his848 life5590 shall lose622 it:846 but1161 whosoever3739 302 will lose622 his848 life5590 for my sake,1752 1700 the same3778 shall save4982 it.846

25  For1063 what5101 is a man444 advantaged,5623 if he gain2770 the3588 whole3650 world,2889 and1161 lose622 himself,1438 or2228 be cast away?2210

26  For1063 whosoever3739 302 shall be ashamed1870 of me3165 and2532 of my1699 words,3056 of him5126 shall the3588 Son5207 of man444 be ashamed,1870 when3752 he shall come2064 in1722 his own848 glory,1391 and2532 in his Father's,3962 and2532 of the3588 holy40 angels.32

27  But1161 I tell3004 you5213 of a truth,230 there be1526 some5100 standing2476 here,5602 which3739 shall not3364 taste1089 of death,2288 till2193 302 they see1492 the3588 kingdom932 of God.2316

28  And1161 it came to pass1096 about5616 eight3638 days2250 after3326 these5128 sayings,3056 he2532 took3880 Peter4074 and2532 John2491 and2532 James,2385 and went up305 into1519 a mountain3735 to pray.4336

29  And2532 as1096 he846 prayed,4336 the3588 fashion1491 of his846 countenance4383 was altered,2087 and2532 his846 raiment2441 was white3022 and glistering.1823

30  And,2532 behold,2400 there talked with4814 him846 two1417 men,444 which3748 were2258 Moses3475 and2532 Elijah:2243

31  Who3739 appeared3700 in1722 glory,1391 and spake3004 of his846 decease1841 which3739 he should3195 accomplish4137 at1722 Jerusalem.2419

32  But1161 Peter4074 and2532 they3588 that were with4862 him846 were2258 heavy916 with sleep:5258 and1161 when they were awake,1235 they saw1492 his846 glory,1391 and2532 the3588 two1417 men444 that stood with4921 him.846

33  And2532 it came to pass,1096 as they846 departed1316 from575 him,846 Peter4074 said2036 unto4314 Jesus,2424 Master,1988 it is2076 good2570 for us2248 to be1511 here:5602 and2532 let us make4160 three5140 tabernacles;4633 one3391 for thee,4671 and2532 one3391 for Moses,3475 and2532 one3391 for Elijah:2243 not3361 knowing1492 what3739 he said.3004

34  While1161 he846 thus5023 spake,3004 there came1096 a cloud,3507 and2532 overshadowed1982 them:846 and1161 they feared5399 as they1565 entered1525 into1519 the3588 cloud.3507

35  And2532 there came1096 a voice5456 out of1537 the3588 cloud,3507 saying,3004 This3778 is2076 my3450 beloved27 Son:5207 hear191 him.846

36  And2532 when the3588 voice5456 was past,1096 Jesus2424 was found2147 alone.3441 And2532 they846 kept it close,4601 and2532 told518 no man3762 in1722 those1565 days2250 any of those things3762 which3739 they had seen.3708

37  And1161 it came to pass,1096 that on1722 the3588 next1836 day,2250 when they846 were come down2718 from575 the3588 hill,3735 much4183 people3793 met4876 him.846

38  And,2532 behold,2400 a man435 of575 the3588 company3793 cried out,310 saying,3004 Master,1320 I beseech1189 thee,4675 look1914 upon1909 my3450 son:5207 for3754 he is2076 mine3427 only child.3439

39  And,2532 lo,2400 a spirit4151 taketh2983 him,846 and2532 he suddenly1810 crieth out;2896 and2532 it teareth4682 him846 that he foameth again,3326 876 and2532 bruising4937 him846 hardly3425 departeth672 from575 him.846

40  And2532 I besought1189 thy4675 disciples3101 to2443 cast him out;1544 846 and2532 they could1410 not.3756

41  And1161 Jesus2424 answering611 said,2036 O5599 faithless571 and2532 perverse1294 generation,1074 how long2193 4219 shall I be2071 with4314 you,5209 and2532 suffer430 you?5216 Bring4317 thy4675 son5207 hither.5602

42  And1161 as he846 was yet2089 a coming,4334 the3588 devil1140 threw him down,4486 846 and2532 tore4952 him. And1161 Jesus2424 rebuked2008 the3588 unclean169 spirit,4151 and2532 healed2390 the3588 child,3816 and2532 delivered him again591 846 to his846 father.3962

43  And1161 they were all3956 amazed1605 at1909 the3588 mighty power3168 of God.2316 But1161 while they wondered2296 every one3956 at1909 all things3956 which3739 Jesus2424 did,4160 he said2036 unto4314 his848 disciples,3101

44  Let5210 these5128 sayings3056 sink down5087 into1519 your5216 ears:3775 for1063 the3588 Son5207 of man444 shall3195 be delivered3860 into1519 the hands5495 of men.444

45  But1161 they3588 understood not50 this5124 saying,4487 and2532 it was2258 hid3871 from575 them,846 that2443 they perceived143 it846 not:3361 and2532 they feared5399 to ask2065 him846 of4012 that5127 saying.4487

46  Then1161 there arose1525 a reasoning1261 among1722 them,846 which5101 of them846 should be1498 greatest.3187

47  And1161 Jesus,2424 perceiving1492 the3588 thought1261 of their846 heart,2588 took1949 a child,3813 and set2476 him846 by3844 him,1438

48  And2532 said2036 unto them,846 Whosoever3739 1437 shall receive1209 this5124 child3813 in1909 my3450 name3686 receiveth1209 me:1691 and2532 whosoever3739 1437 shall receive1209 me1691 receiveth1209 him that sent649 me:3165 for1063 he that is5225 least3398 among1722 you5213 all,3956 the same3778 shall be2071 great.3173

49  And1161 John2491 answered611 and said,2036 Master,1988 we saw1492 one5100 casting out1544 devils1140 in1909 thy4675 name;3686 and2532 we forbade2967 him,846 because3754 he followeth190 not3756 with3326 us.2257

50  And2532 Jesus2424 said2036 unto4314 him,846 Forbid2967 him not:3361 for1063 he3739 that is2076 not3756 against2596 us2257 is2076 for5228 us.2257

51  And1161 it came to pass,1096 when the3588 time2250 was come4845 that2532 he846 should be received up,354 he846 steadfastly set4741 his848 face4383 to go4198 to1519 Jerusalem,2419

52  And2532 sent649 messengers32 before4253 his848 face:4383 and2532 they went,4198 and entered1525 into1519 a village2968 of the Samaritans,4541 to5620 make ready2090 for him.846

53  And2532 they did not3756 receive1209 him,846 because3754 his846 face4383 was2258 as though he would go4198 to1519 Jerusalem.2419

54  And1161 when his846 disciples3101 James2385 and2532 John2491 saw1492 this, they said,2036 Lord,2962 wilt2309 thou that we command2036 fire4442 to come down2597 from575 heaven,3772 and2532 consume355 them,846 even2532 as5613 Elijah2243 did?4160

55  But1161 he turned,4762 and rebuked2008 them,846 and2532 said,2036 Ye know1492 not3756 what manner3634 of spirit4151 ye5210 are2075 of.

56  For1063 the3588 Son5207 of man444 is not3756 come2064 to destroy622 men's444 lives,5590 but235 to save4982 them. And2532 they went4198 to1519 another2087 village.2968

57  And1161 it came to pass,1096 that, as they846 went4198 in1722 the3588 way,3598 a certain5100 man said2036 unto4314 him,846 Lord,2962 I will follow190 thee4671 whithersoever3699 302 thou goest.565

58  And2532 Jesus2424 said2036 unto him,846 Foxes258 have2192 holes,5454 and2532 birds4071 of the3588 air3772 have nests;2682 but1161 the3588 Son5207 of man444 hath2192 not3756 where4226 to lay2827 his head.2776

59  And1161 he said2036 unto4314 another,2087 Follow190 me.3427 But1161 he3588 said,2036 Lord,2962 suffer2010 me3427 first4412 to go565 and bury2290 my3450 father.3962

60  1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Let863 the3588 dead3498 bury2290 their1438 dead:3498 but1161 go565 thou4771 and preach1229 the3588 kingdom932 of God.2316

61  And1161 another2087 also2532 said,2036 Lord,2962 I will follow190 thee;4671 but1161 let2010 me3427 first4412 go bid them farewell,657 which3588 are at home at1519 my3450 house.3624

62  And1161 Jesus2424 said2036 unto4314 him,846 No man,3762 having put1911 his848 hand5495 to1909 the plow,723 and2532 looking991 back,1519 3694 is2076 fit2111 for1519 the3588 kingdom932 of God.2316

Vul

1 Convocatis autem duodecim Apostolis, dedit illis virtutem et potestatem super omnia dæmonia, et ut languores curarent.

2 Et misit illos prædicare regnum Dei, et sanare infirmos.

3 Et ait ad illos: Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis.

4 Et in quamcumque domum intraveritis, ibi manete, et inde ne exeatis.

5 Et quicumque non receperint vos: exeuntes de civitate illa, etiam pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos.

6 Egressi autem circuibant per castella evangelizantes, et curantes ubique.

7 Audivit autem Herodes tetrarcha omnia quæ fiebant ab eo, et hæsitabat eo quod diceretur

8 a quibusdam: Quia Joannes surrexit a mortuis: a quibusdam vero: Quia Elias apparuit: ab aliis autem: Quia propheta unus de antiquis surrexit.

9 Et ait Herodes: Joannem ego decollavit: quis est autem iste, de quo ego talia audio? Et quærebat videre eum.

10 Et reversi Apostoli, narraverunt illi quæcumque fecerunt: et assumptis illis secessit seorsum in locum desertum, qui est Bethsaidæ.

11 Quod cum cognovissent turbæ, secutæ sunt illum: et excepit eos, et loquebatur illis de regno Dei, et eos, qui cura indigebant, sanabat.

12 Dies autem cœperat declinare, et accedentes duodecim dixerunt illi: Dimitte turbas, ut euntes in castella villasque quæ circa sunt, divertant, et inveniant escas: quia hic in loco deserto sumus.

13 Ait autem ad illos: Vos date illis manducare. At illi dixerunt: Non sunt nobis plus quam quinque panes et duo pisces: nisi forte nos eamus, et emamus in omnem hanc turbam escas.

14 Erant autem fere viri quinque millia. Ait autem ad discipulos suos: Facite illos discumbere per convivia quinquagenos.

15 Et ita fecerunt: et discumbere fecerunt omnes.

16 Acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus, respexit in cælum, et benedixit illis: et fregit, et distribuit discipulis suis, ut ponerent ante turbas.

17 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et sublatum est quod superfuit illis, fragmentorum cophini duodecim.

18 Et factum est cum solus esset orans, erant cum illo et discipuli: et interrogavit illos, dicens: Quem me dicunt esse turbæ?

19 At illi responderunt, et dixerunt: Joannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero unus propheta de prioribus surrexit.

20 Dixit autem illis: Vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus, dixit: Christum Dei.

21 At ille increpans illos, præcepit ne cui dicerent hoc,

22 dicens: Quia oportet Filium hominis multa pati, et reprobari a senioribus, et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere.

23 Dicebat autem ad omnes: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me.

24 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet illam: nam qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet illam.

25 Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat, et detrimentum sui faciat?

26 Nam qui me erubuerit, et meos sermones: hunc Filius hominis erubescet cum venerit in majestate sua, et Patris, et sanctorum angelorum.

27 Dico autem vobis vere: sunt aliqui hic stantes, qui non gustabunt mortem donec videant regnum Dei.

28 Factum est autem post hæc verba fere dies octo, et assumpsit Petrum, et Jacobum, et Joannem, et ascendit in montem ut oraret.

29 Et facta est, dum oraret, species vultus ejus altera: et vestitus ejus albus et refulgens.

30 Et ecce duo viri loquebantur cum illo. Erant autem Moyses et Elias,

31 visi in majestate: et dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Jerusalem.

32 Petrus vero, et qui cum illo erant, gravati erant somno. Et evigilantes viderunt majestatem ejus, et duos viros qui stabant cum illo.

33 Et factum est cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum: Præceptor, bonum est nos hic esse: et faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Moysi, et unum Eliæ: nesciens quid diceret.

34 Hæc autem illo loquente, facta est nubes, et obumbravit eos: et timuerunt, intrantibus illis in nubem.

35 Et vox facta est de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite.

36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus. Et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt in illis diebus quidquam ex his quæ viderant.

37 Factum est autem in sequenti die, descendentibus illis de monte, occurrit illis turba multa.

38 Et ecce vir de turba exclamavit, dicens: Magister, obsecro te, respice in filium meum quia unicus est mihi:

39 et ecce spiritus apprehendit eum, et subito clamat, et elidit, et dissipat eum cum spuma, et vix discedit dilanians eum:

40 et rogavi discipulos tuos ut ejicerent illum, et non potuerunt.

41 Respondens autem Jesus, dixit: O generatio infidelis, et perversa, usquequo ero apud vos, et patiar vos? adduc huc filium tuum.

42 Et cum accederet, elisit illum dæmonium, et dissipavit.

43 Et increpavit Jesus spiritum immundum, et sanavit puerum, et reddidit illum patri ejus.

44 Stupebant autem omnes in magnitudine Dei: omnibusque mirantibus in omnibus quæ faciebat, dixit ad discipulos suos: Ponite vos in cordibus vestris sermones istos: Filius enim hominis futurum est ut tradatur in manus hominum.

45 At illi ignorabant verbum istud, et erat velatum ante eos ut non sentirent illud: et timebant eum interrogare de hoc verbo.

46 Intravit autem cogitatio in eos quis eorum major esset.

47 At Jesus videns cogitationes cordis illorum, apprehendit puerum, et statuit illum secus se,

48 et ait illis: Quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, me recipit: et quicumque me receperit, recipit eum qui me misit. Nam qui minor est inter vos omnes, hic major est.

49 Respondens autem Joannes dixit: Præceptor, vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia, et prohibuimus eum: quia non sequitur nobiscum.

50 Et ait ad illum Jesus: Nolite prohibere: qui enim non est adversum vos, pro vobis est.

51 Factum est autem dum complerentur dies assumptionis ejus, et ipse faciem suam firmavit ut iret in Jerusalem.

52 Et misit nuntios ante conspectum suum: et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum ut parerent illi.

53 Et non receperunt eum, quia facies ejus erat euntis in Jerusalem.

54 Cum vidissent autem discipuli ejus Jacobus et Joannes, dixerunt: Domine, vis dicimus ut ignis descendat de cælo, et consumat illos?

55 Et conversus increpavit illos, dicens: Nescitis cujus spiritus estis.

56 Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. Et abierunt in aliud castellum.

57 Factum est autem: ambulantibus illis in via, dixit quidam ad illum: Sequar te quocumque ieris.

58 Dixit illi Jesus: Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.

59 Ait autem ad alterum: Sequere me: ille autem dixit: Domine, permitte mihi primum ire, et sepelire patrem meum.

60 Dixitque ei Jesus: Sine ut mortui sepeliant mortuos suos: tu autem vade, et annuntia regnum Dei.

61 Et ait alter: Sequar te Domine, sed permitte mihi primum renuntiare his quæ domi sunt.

62 Ait ad illum Jesus: Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei.


Next: Luke 10