Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 14

GNT

1 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων [τῶν] φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.

2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ φαρισαίους λέγων, ἔξεστιν τῶ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ;

4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν.

5 καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα.

7 ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,

8 ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ,

9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

10 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

12 ἔλεγεν δὲ καὶ τῶ κεκληκότι αὐτόν, ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

13 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·

14 καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

15 ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῶ, μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς,

17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν.

18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῶ, ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.

19 καὶ ἕτερος εἶπεν, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.

20 καὶ ἕτερος εἶπεν, γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.

21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῶ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῶ δούλῳ αὐτοῦ, ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.

23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

25 συνεπορεύοντο δὲ αὐτῶ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,

26 εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν;

29 ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῶ ἐμπαίζειν

30 λέγοντες ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.

31 ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῶ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν;

32 εἰ δὲ μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.

33 οὕτως οὗν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

34 καλὸν οὗν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;

35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 as he846 went2064 into1519 the house3624 of one5100 of the3588 chief758 Pharisees5330 to eat5315 bread740 on the sabbath day,4521 that2532 they846 watched2258 3906 him.846

2  And,2532 behold,2400 there was2258 a certain5100 man444 before1715 him846 which had the dropsy.5203

3  And2532 Jesus2424 answering611 spake2036 unto4314 the3588 lawyers3544 and2532 Pharisees,5330 saying,3004 1487 Is it lawful1832 to heal2323 on the3588 sabbath day?4521

4  And1161 they3588 held their peace.2270 And2532 he took1949 him, and healed2390 him,846 and2532 let him go;630

5  And2532 answered611 them,846 saying,2036 Which5101 of you5216 shall have an ass3688 or2228 an ox1016 fallen1706 into1519 a pit,5421 and2532 will not3756 straightway2112 pull him out385 846 on1722 the3588 sabbath4521 day?2250

6  And2532 they could2480 not3756 answer him again470 846 to4314 these things.5023

7  And1161 he put forth3004 a parable3850 to4314 those which were bidden,2564 when he marked1907 how4459 they chose out1586 the3588 chief rooms;4411 saying3004 unto4314 them,846

8  When3752 thou art bidden2564 of5259 any5100 man to1519 a wedding,1062 sit not down2625 3361 in1519 the3588 highest room;4411 lest3379 a more honorable man1784 than thou4675 be5600 bidden2564 of5259 him;846

9  And2532 he that bade2564 thee4571 and2532 him846 come2064 and say2046 to thee,4671 Give1325 this man5129 place;5117 and2532 thou5119 begin756 with3326 shame152 to take2722 the3588 lowest2078 room.5117

10  But235 when3752 thou art bidden,2564 go4198 and sit down377 in1519 the3588 lowest2078 room;5117 that2443 when3752 he bade2564 thee4571 cometh,2064 he may say2036 unto thee,4671 Friend,5384 go up4320 higher:511 then5119 shalt thou4671 have2071 worship1391 in the presence1799 of them that sit at meat with4873 thee.4671

11  For3754 whosoever3956 exalteth5312 himself1438 shall be abased;5013 and2532 he that humbleth5013 himself1438 shall be exalted.5312

12  Then1161 said3004 he also2532 to him that bade2564 him,846 When3752 thou makest4160 a dinner712 or2228 a supper,1173 call5455 not3361 thy4675 friends,5384 nor3366 thy4675 brethren,80 neither3366 thy4675 kinsmen,4773 nor3366 thy rich4145 neighbors;1069 lest3379 they846 also2532 bid thee again,479 4571 and2532 a recompense468 be made1096 thee.4671

13  But235 when3752 thou makest4160 a feast,1403 call2564 the poor,4434 the maimed,376 the lame,5560 the blind:5185

14  And2532 thou shalt be2071 blessed;3107 for3754 they cannot2192 3756 recompense467 thee:4671 for1063 thou4671 shalt be recompensed467 at1722 the3588 resurrection386 of the3588 just.1342

15  And1161 when one5100 of them that sat at meat with4873 him heard191 these things,5023 he said2036 unto him,846 Blessed3107 is he3739 that shall eat5315 bread740 in1722 the3588 kingdom932 of God.2316

16  Then1161 said2036 he3588 unto him,846 A certain5100 man444 made4160 a great3173 supper,1173 and2532 bade2564 many:4183

17  And2532 sent649 his848 servant1401 at supper1173 time5610 to say2036 to them that were bidden,2564 Come;2064 for3754 all things3956 are2076 now2235 ready.2092

18  And2532 they all3956 with575 one3391 consent began756 to make excuse.3868 The3588 first4413 said2036 unto him,846 I have bought59 a piece of ground,68 and2532 I must2192 needs318 go1831 and2532 see1492 it:846 I pray2065 thee4571 have2192 me3165 excused.3868

19  And2532 another2087 said,2036 I have bought59 five4002 yoke2201 of oxen,1016 and2532 I go4198 to prove1381 them:846 I pray2065 thee4571 have2192 me3165 excused.3868

20  And2532 another2087 said,2036 I have married1060 a wife,1135 and2532 therefore1223 5124 I cannot1410 3756 come.2064

21  So2532 that1565 servant1401 came,3854 and showed518 his848 lord2962 these things.5023 Then5119 the3588 master of the house3617 being angry3710 said2036 to his848 servant,1401 Go out1831 quickly5030 into1519 the3588 streets4113 and2532 lanes4505 of the3588 city,4172 and2532 bring in1521 hither5602 the3588 poor,4434 and2532 the maimed,376 and2532 the halt,5560 and2532 the blind.5185

22  And2532 the3588 servant1401 said,2036 Lord,2962 it is done1096 as5613 thou hast commanded,2004 and2532 yet2089 there is2076 room.5117

23  And2532 the3588 lord2962 said2036 unto4314 the3588 servant,1401 Go out1831 into1519 the3588 highways3598 and2532 hedges,5418 and2532 compel315 them to come in,1525 that2443 my3450 house3624 may be filled.1072

24  For1063 I say3004 unto you,5213 That3754 none3762 of those1565 men435 which were bidden2564 shall taste1089 of my3450 supper.1173

25  And1161 there went great multitudes with4848 4183 3793 him:846 and2532 he turned,4762 and said2036 unto4314 them,846

26  If any1536 man come2064 to4314 me,3165 and2532 hate3404 not3756 his1438 father,3962 and2532 mother,3384 and2532 wife,1135 and2532 children,5043 and2532 brethren,80 and2532 sisters,79 yea,2089 and1161 his own1438 life5590 also,2532 he cannot1410 3756 be1511 my3450 disciple.3101

27  And2532 whosoever3748 doth not3756 bear941 his848 cross,4716 and2532 come2064 after3694 me,3450 cannot1410 3756 be1511 my3450 disciple.3101

28  For1063 which5101 of1537 you,5216 intending2309 to build3618 a tower,4444 sitteth not down2523 3780 first,4412 and counteth5585 the3588 cost,1160 whether1487 he have2192 sufficient to finish4314 535 it?

29  Lest haply,3379 after2443 he846 hath laid5087 the foundation,2310 and2532 is not able2480 3361 to finish1615 it, all3956 that behold2334 it begin756 to mock1702 him,846

30  Saying,3004 This3778 man444 began756 to build,3618 and2532 was not able2480 3756 to finish.1615

31  Or2228 what5101 king,935 going4198 to make war4820 1519 4171 against another2087 king,935 sitteth not down2523 3780 first,4412 and2532 consulteth1011 whether1487 he be2076 able1415 with1722 ten1176 thousand5505 to meet528 him that cometh2064 against1909 him846 with3326 twenty1501 thousand?5505

32  Or else,1490 while the other846 is5607 yet2089 a great way off,4206 he sendeth649 ambassadors,4242 and desireth2065 conditions3588 of4314 peace.1515

33  So3767 likewise,3779 whosoever3956 he be of1537 you5216 that3739 forsaketh657 not3756 all3956 that he hath,5224 1438 he cannot1410 3756 be1511 my3450 disciple.3101

34  Salt217 is good:2570 but1161 if1437 the3588 salt217 have lost his savor,3471 wherewith1722 5101 shall it be seasoned?741

35  It is2076 neither3777 fit2111 for1519 the land,1093 nor yet3777 for1519 the dunghill;2874 but men cast906 it846 out.1854 He that hath2192 ears3775 to hear,191 let him hear.191

Vul

1 Et factum est cum intraret Jesus in domum cujusdam principis pharisæorum sabbato manducare panem, et ipsi observabant eum.

2 Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum.

3 Et respondens Jesus dixit ad legisperitos et pharisæos, dicens: Si licet sabbato curare?

4 At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavit eum, ac dimisit.

5 Et respondens ad illos dixit: Cujus vestrum asinus, aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die sabbati?

6 Et non poterant ad hæc respondere illi.

7 Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens quomodo primos accubitus eligerent, dicens ad illos:

8 Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo.

9 Et veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi: Da huic locum: et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere.

10 Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco: ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi: Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus:

11 quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur: et qui se humiliat, exaltabitur.

12 Dicebat autem et ei, qui invitaverat: Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites: ne forte te et ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio;

13 sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, et cæcos:

14 et beatus eris, quia non habent retribuere tibi: retribuetur enim tibi in resurrectione justorum.

15 Hæc cum audisset quidam de simul discumbentibus, dixit illi: Beatus qui manducabit panem in regno Dei.

16 At ipse dixit ei: Homo quidam fecit cœnam magnam, et vocavit multos.

17 Et misit servum suum hora cœnæ dicere invitatis ut venirent, quia jam parata sunt omnia.

18 Et cœperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei: Villam emi, et necesse habeo exire, et videre illam: rogo te, habe me excusatum.

19 Et alter dixit: Juga boum emi quinque, et eo probare illa: rogo te, habe me excusatum.

20 Et alius dixit: Uxorem duxi, et ideo non possum venire.

21 Et reversus servus nuntiavit hæc domino suo. Tunc iratus paterfamilias, dixit servo suo: Exi cito in plateas et vicos civitatis: et pauperes, ac debiles, et cæcos, et claudos introduc huc.

22 Et ait servus: Domine, factum est ut imperasti, et adhuc locus est.

23 Et ait dominus servo: Exi in vias, et sæpes: et compelle intrare, ut impleatur domus mea.

24 Dico autem vobis quod nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cœnam meam.

25 Ibant autem turbæ multæ cum eo: et conversus dixit ad illos:

26 Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus.

27 Et qui non bajulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discipulus.

28 Quis enim ex vobis volens turrim ædificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum,

29 ne, posteaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant illudere ei,

30 dicentes: Quia hic homo cœpit ædificare, et non potuit consummare?

31 Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se?

32 Alioquin adhuc illo longe agente, legationem mittens rogat ea quæ pacis sunt.

33 Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus.

34 Bonum est sal: si autem sal evanuerit, in quo condietur?

35 Neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Qui habet aures audiendi, audiat.


Next: Luke 15