Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 18

GNT

1 ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν,

2 λέγων, κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος.

3 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα, ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.

4 καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῶ, εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι,

5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με.

6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει·

7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῶ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς;

8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

9 εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην·

10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.

11 ὁ φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὖτος ὁ τελώνης·

12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.

13 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ.

14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὖτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

15 προσέφερον δὲ αὐτῶ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς.

16 ὁ δὲ ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων, ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

18 καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

19 εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.

20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

21 ὁ δὲ εἶπεν, ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.

22 ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.

24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς [περίλυπον γενόμενον] εἶπεν, πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται·

25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

27 ὁ δὲ εἶπεν, τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῶ θεῶ ἐστιν.

28 εἶπεν δὲ ὁ πέτρος, ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι.

29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,

30 ὃς οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῶ καιρῶ τούτῳ καὶ ἐν τῶ αἰῶνι τῶ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

31 παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῶ υἱῶ τοῦ ἀνθρώπου·

32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,

33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.

34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

35 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.

36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο·

37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῶ ὅτι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος παρέρχεται.

38 καὶ ἐβόησεν λέγων, ἰησοῦ, υἱὲ δαυίδ, ἐλέησόν με.

39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῶ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῶ μᾶλλον ἔκραζεν, υἱὲ δαυίδ, ἐλέησόν με.

40 σταθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,

41 τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν, κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.

42 καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῶ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῶ θεῶ.

KJV

1  And1161 he spake3004 a2532 parable3850 unto them846 to this end, that men ought1163 always3842 to pray,4336 and2532 not3361 to faint;1573

2  Saying,3004 There was2258 in1722 a5100 city4172 a5100 judge,2923 which feared5399 not3361 God,2316 neither2532 3361 regarded1788 man:444

3  And1161 there was2258 a widow5503 in1722 that1565 city;4172 and2532 she came2064 unto4314 him,846 saying,3004 Avenge1556 me3165 of575 mine3450 adversary.476

4  And2532 he would2309 not3756 for a while:1909 5550 but1161 afterward3326 5023 he said2036 within1722 himself,1438 Though1499 I fear5399 not3756 God,2316 nor2532 3756 regard1788 man;444

5  Yet1065 because this5026 widow5503 troubleth3930 2873 me,3427 I will avenge1556 her,846 lest3363 by her continual1519 5056 coming2064 she weary5299 me.3165

6  And1161 the3588 Lord2962 said,2036 Hear191 what5101 the3588 unjust93 judge2923 saith.3004

7  And1161 shall not3364 God2316 avenge4160 1557 his own848 elect,1588 which cry994 day2250 and2532 night3571 unto4314 him,846 though2532 he bear long3114 with1909 them?846

8  I tell3004 you5213 that3754 he will avenge4160 1557 them846 speedily.1722 5034 Nevertheless4133 when the3588 Son5207 of man444 cometh,2064 shall687 he find2147 faith4102 on1909 the3588 earth?1093

9  And1161 he spake2036 2532 this5026 parable3850 unto4314 certain5100 which trusted3982 in1909 themselves1438 that3754 they were1526 righteous,1342 and2532 despised1848 others:3062

10  Two1417 men444 went up305 into1519 the3588 temple2411 to pray;4336 the3588 one1520 a Pharisee,5330 and2532 the3588 other2087 a publican.5057

11  The3588 Pharisee5330 stood2476 and prayed4336 thus5023 with4314 himself,1438 God,2316 I thank2168 thee,4671 that3754 I am1510 not3756 as5618 other3062 men444 are, extortioners,727 unjust,94 adulterers,3432 or2228 even2532 as5613 this3778 publican.5057

12  I fast3522 twice1364 in the3588 week,4521 I give tithes586 of all3956 that3745 I possess.2932

13  And2532 the3588 publican,5057 standing2476 afar off,3113 would2309 not3756 lift up1869 so much as3761 his eyes3778 unto1519 heaven,3772 but235 smote5180 upon1519 his848 breast,4738 saying,3004 God2316 be merciful2433 to me3427 a sinner.268

14  I tell3004 you,5213 this man3778 went down2597 to1519 his848 house3624 justified1344 rather than2228 the other:1565 for3754 every one3956 that exalteth5312 himself1438 shall be abased;5013 and1161 he that humbleth5013 himself1438 shall be exalted.5312

15  And1161 they brought4374 unto him846 also2532 infants,1025 that2443 he would touch680 them:846 but1161 when his disciples3101 saw1492 it, they rebuked2008 them.846

16  But1161 Jesus2424 called4341 them846 unto him, and said,2036 Suffer863 little children3813 to come2064 unto4314 me,3165 and2532 forbid2967 them846 not:3361 for1063 of such5108 is2076 the3588 kingdom932 of God.2316

17  Verily281 I say3004 unto you,5213 Whosoever3739 1437 shall not3361 receive1209 the3588 kingdom932 of God2316 as5613 a little child3813 shall in no wise3364 enter1525 therein.1519 846

18  And2532 a certain5100 ruler758 asked1905 him,846 saying,3004 Good18 Master,1320 what5101 shall I do4160 to inherit2816 eternal166 life?2222

19  And1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Why5101 callest3004 thou me3165 good?3762 none3762 is good,18 save1508 one,1520 that is, God.2316

20  Thou knowest1492 the3588 commandments,1785 Do not3361 commit adultery,3431 Do not3361 kill,5407 Do not3361 steal,2813 Do not3361 bear false witness,5576 Honor5091 thy4675 father3962 and2532 thy4675 mother.3384

21  And1161 he3588 said,2036 All3956 these5023 have I kept5442 from1537 my3450 youth3503 up.

22  Now1161 when Jesus2424 heard191 these things,5023 he said2036 unto him,846 Yet2089 lackest3007 thou4671 one thing:1520 sell4453 all3956 that3745 thou hast,2192 and2532 distribute1239 unto the poor,4434 and2532 thou shalt have2192 treasure2344 in1722 heaven:3772 and2532 come,1204 follow190 me.3427

23  And1161 when he3588 heard191 this,5023 he was1096 very sorrowful:4036 for1063 he was2258 very4970 rich.4145

24  And1161 when Jesus2424 saw1492 that he846 was1096 very sorrowful,4036 he said,2036 How4459 hardly1423 shall they that have2192 riches5536 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God!2316

25  For1063 it is2076 easier2123 for a camel2574 to go1525 through1223 a needle's4476 eye,5168 than2228 for a rich man4145 to enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God.2316

26  And1161 they that heard191 it said,2036 Who5101 then2532 can1410 be saved?4982

27  And1161 he3588 said,2036 The things which are impossible102 with3844 men444 are2076 possible1415 with3844 God.2316

28  Then1161 Peter4074 said,2036 Lo,2400 we2249 have left863 all,3956 and2532 followed190 thee,4671

29  And1161 he3588 said2036 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 There is2076 no man3762 that3739 hath left863 house,3614 or2228 parents,1118 or2228 brethren,80 or2228 wife,1135 or2228 children,5043 for the kingdom of God's sake,1752 3588 932 2316

30  Who3739 shall not3364 receive618 manifold more4179 in1722 this5129 present time,2540 and2532 in1722 the3588 world165 to come2064 life2222 everlasting.166

31  Then1161 he took3880 unto him the3588 twelve,1427 and said2036 unto4314 them,846 Behold,2400 we go up305 to1519 Jerusalem,2414 and2532 all things3956 that are written1125 by1223 the3588 prophets4396 concerning the3588 Son5207 of man444 shall be accomplished.5055

32  For1063 he shall be delivered3860 unto the3588 Gentiles,1484 and2532 shall be mocked,1702 and2532 spitefully entreated,5195 and2532 spitted on:1716

33  And2532 they shall scourge3146 him, and put him to death:615 846 and2532 the3588 third5154 day2250 he shall rise again.450

34  And2532 they846 understood4920 none3762 of these things:5130 and2532 this5124 saying4487 was2258 hid2928 from575 them,846 neither2532 3756 knew1097 they the things which were spoken.3004

35  And1161 it came to pass,1096 that as he846 was come nigh1448 unto1519 Jericho,2410 a certain5100 blind man5185 sat2521 by3844 the3588 way side3598 begging:4319

36  And1161 hearing191 the multitude3793 pass by,1279 he asked4441 what5101 it5124 meant.1498

37  And1161 they told518 him,846 that3754 Jesus2424 of Nazareth3480 passeth by.3928

38  And2532 he cried,994 saying,3004 Jesus,2424 thou son5207 of David,1138 have mercy1653 on me.3165

39  And2532 they which went before4254 rebuked2008 him,846 that2443 he should hold his peace:4623 but1161 he846 cried2896 so much4183 the more,3123 Thou son5207 of David,1138 have mercy1653 on me.3165

40  And1161 Jesus2424 stood,2476 and commanded2753 him846 to be brought71 unto4314 him:846 and1161 when he846 was come near,1448 he asked1905 him,846

41  Saying,3004 What5101 wilt2309 thou that I shall do4160 unto thee?4671 And1161 he3588 said,2036 Lord,2962 that2443 I may receive my sight.308

42  And2532 Jesus2424 said2036 unto him,846 Receive thy sight:308 thy4675 faith4102 hath saved4982 thee.4571

43  And2532 immediately3916 he received his sight,308 and2532 followed190 him,846 glorifying1392 God:2316 and2532 all3956 the3588 people,2992 when they saw1492 it, gave1325 praise136 unto God.2316

Vul

1 Dicebat autem et parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare et non deficere,

2 dicens: Judex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat, et hominem non reverebatur.

3 Vidua autem quædam erat in civitate illa, et veniebat ad eum, dicens: Vindica me de adversario meo.

4 Et nolebat per multum tempus. Post hæc autem dixit intra se: Etsi Deum non timeo, nec hominem revereor:

5 tamen quia molesta est mihi hæc vidua, vindicabo illam, ne in novissimo veniens sugillet me.

6 Ait autem Dominus: Audite quid judex iniquitatis dicit:

7 Deus autem non faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die ac nocte, et patientiam habebit in illis?

8 Dico vobis quia cito faciet vindictam illorum. Verumtamen Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?

9 Dixit autem et ad quosdam qui in se confidebant tamquam justi, et aspernabantur ceteros, parabolam istam:

10 Duo homines ascenderunt in templum ut orarent: unus pharisæus et alter publicanus.

11 Pharisæus stans, hæc apud se orabat: Deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum: raptores, injusti, adulteri, velut etiam hic publicanus:

12 jejuno bis in sabbato, decimas do omnium quæ possideo.

13 Et publicanus a longe stans, nolebat nec oculos ad cælum levare: sed percutiebat pectus suum, dicens: Deus propitius esto mihi peccatori.

14 Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam ab illo: quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur.

15 Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret. Quod cum viderent discipuli, increpabant illos.

16 Jesus autem convocans illos, dixit: Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos: talium est enim regnum Dei.

17 Amen dico vobis, quicumque non acceperit regnum Dei sicut puer, non intrabit in illud.

18 Et interrogavit eum quidam princeps, dicens: Magister bone, quid faciens vitam æternam possidebo?

19 Dixit autem ei Jesus: Quid me dicis bonum? nemo bonus nisi solus Deus.

20 Mandata nosti: non occides; non mœchaberis; non furtum facies; non falsum testimonium dices; honora patrem tuum et matrem.

21 Qui ait: Hæc omnia custodivi a juventute mea.

22 Quo audito, Jesus ait ei: Adhuc unum tibi deest: omnia quæcumque habes vende, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cælo: et veni, sequere me.

23 His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.

24 Videns autem Jesus illum tristem factum, dixit: Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt!

25 facilius est enim camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum Dei.

26 Et dixerunt qui audiebant: Et quis potest salvus fieri?

27 Ait illis: Quæ impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Deum.

28 Ait autem Petrus: Ecce nos dimisimus omnia et secuti sumus te.

29 Qui dixit eis: Amen dico vobis, nemo est qui reliquit domum, aut parentes, aut fratres, aut uxorem, aut filios propter regnum Dei,

30 et non recipiat multo plura in hoc tempore, et in sæculo venturo vitam æternam.

31 Assumpsit autem Jesus duodecim, et ait illis: Ecce ascendimus Jerosolymam, et consummabuntur omnia quæ scripta sunt per prophetas de Filio hominis:

32 tradetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:

33 et postquam flagellaverint, occident eum, et tertia die resurget.

34 Et ipsi nihil horum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum ab eis, et non intelligebant quæ dicebantur.

35 Factum est autem, cum appropinquaret Jericho, cæcus quidam sedebat secus viam, mendicans.

36 Et cum audiret turbam prætereuntem, interrogabat quid hoc esset.

37 Dixerunt autem ei quod Jesus Nazarenus transiret.

38 Et clamavit, dicens: Jesu, fili David, miserere mei.

39 Et qui præibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat: Fili David, miserere mei.

40 Stans autem Jesus jussit illum adduci ad se. Et cum appropinquasset, interrogavit illum,

41 dicens: Quid tibi vis faciam? At ille dixit: Domine, ut videam.

42 Et Jesus dixit illi: Respice, fides tua te salvum fecit.

43 Et confestim vidit, et sequebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.


Next: Luke 19