Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 19

GNT

1 καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ἰεριχώ.

2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος.

3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

4 καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.

5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῶ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.

6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.

7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῶ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.

8 σταθεὶς δὲ ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.

9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῶ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ἀβραάμ ἐστιν·

10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

11 ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.

12 εἶπεν οὗν, ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῶ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.

13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι.

14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς.

15 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῶ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.

16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων, κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.

17 καὶ εἶπεν αὐτῶ, εὗγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.

18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων, ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.

19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων.

20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων, κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·

21 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.

22 λέγει αὐτῶ, ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα;

23 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα.

24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῶ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι

25 _ καὶ εἶπαν αὐτῶ, κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς _

26 λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῶ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

28 καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς ἱεροσόλυμα.

29 καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς βηθφαγὴ καὶ βηθανία[ν] πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν

30 λέγων, ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

31 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὖρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.

33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, τί λύετε τὸν πῶλον;

34 οἱ δὲ εἶπαν ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

35 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν ἰησοῦν.

36 πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῶ.

37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,

38 λέγοντες, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῶ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

39 καί τινες τῶν φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.

40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, λέγω ὑμῖν, ἐὰν οὖτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.

41 καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν,

42 λέγων ὅτι εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην _ νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

43 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,

44 καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

45 καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας,

46 λέγων αὐτοῖς, γέγραπται, καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

47 καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῶ ἱερῶ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ·

48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

KJV

1  And2532 Jesus entered1525 and passed through1330 Jericho.2410

2  And,2532 behold,2400 there was a man435 named3686 2564 Zacchaeus,2195 2532 which846 was2258 the chief among the publicans,754 and2532 he3778 was2258 rich.4145

3  And2532 he sought2212 to see1492 Jesus2424 who5101 he was;2076 and2076 could1410 not3756 for575 the3588 press,3793 because3754 he was2258 little3398 of stature.2244

4  And2532 he ran4390 before,1715 and climbed up305 into1909 a sycamore tree4809 to2443 see1492 him:846 for3754 he was3195 to pass1330 that1565 way.

5  And2532 when5613 Jesus2424 came2064 to1909 the3588 place,5117 he looked up,308 and saw1492 him,846 and2532 said2036 unto4314 him,846 Zacchaeus,2195 make haste,4692 and come down;2597 for1063 today4594 I3165 must1163 abide3306 at1722 thy4675 house.3624

6  And2532 he made haste,4692 and came down,2597 and2532 received5264 him846 joyfully.5463

7  And2532 when they saw1492 it, they all537 murmured,1234 saying,3004 That3754 he was gone1525 to be guest2647 with3844 a man435 that is a sinner.268

8  And1161 Zacchaeus2195 stood,2476 and said2036 unto4314 the3588 Lord;2962 Behold,2400 Lord,2962 the3588 half2255 of my3450 goods5224 I give1325 to the3588 poor;4434 and2532 if1487 I have taken any thing from any man by false accusation,4811 5100 5100 I restore591 him fourfold.5073

9  And1161 Jesus2424 said2036 unto4314 him,846 This day4594 is salvation4991 come1096 to this5129 house3624 forsomuch as2530 he846 also2532 is2076 a son5207 of Abraham.11

10  For1063 the3588 Son5207 of man444 is come2064 to seek2212 and2532 to save4982 that which was lost.622

11  And1161 as they846 heard191 these things,5023 he added4369 and spake2036 a parable,3850 because he846 was1511 nigh to1451 Jerusalem,2419 and2532 because they846 thought1380 that3754 the3588 kingdom932 of God2316 should3195 immediately3916 appear.398

12  He said2036 therefore,3767 A certain5100 noble2104 man444 went4198 into1519 a far3117 country5561 to receive2983 for himself1438 a kingdom,932 and2532 to return.5290

13  And1161 he called2564 his1438 ten1176 servants,1401 and delivered1325 them846 ten1176 pounds,3414 and2532 said2036 unto4314 them,846 Occupy4231 till2193 I come.2064

14  But1161 his846 citizens4177 hated3404 him,846 and2532 sent649 a message4242 after3694 him,846 saying,3004 We will not3756 have2309 this5126 man to reign936 over1909 us.2248

15  And2532 it came to pass,1096 that when he846 was returned,1880 having received2983 the3588 kingdom,932 then2532 he commanded2036 these5128 servants1401 to be called5455 unto him,848 to whom3739 he had given1325 the3588 money,694 that2443 he might know1097 how much5101 every man5100 had gained by trading.1281

16  Then1161 came3854 the3588 first,4413 saying,3004 Lord,2962 thy4675 pound3414 hath gained4333 ten1176 pounds.3414

17  And2532 he said2036 unto him,846 Well,2095 thou good18 servant:1401 because3754 thou hast been1096 faithful4103 in1722 a very little,1646 have2468 2192 thou authority1849 over1883 ten1176 cities.4172

18  And2532 the3588 second1208 came,2064 saying,3004 Lord,2962 thy4675 pound3414 hath gained4160 five4002 pounds.3414

19  And1161 he said2036 likewise2532 to him,5129 Be1096 thou4771 also2532 over1883 five4002 cities.4172

20  And2532 another2087 came,2064 saying,3004 Lord,2962 behold,2400 here is thy4675 pound,3414 which3739 I have2192 kept laid up606 in1722 a napkin:4676

21  For1063 I feared5399 thee,4571 because3754 thou art1488 an austere840 man:444 thou takest up142 that3739 thou laidst not down,5087 3756 and2532 reapest2325 that3739 thou didst not3756 sow.4687

22  And1161 he saith3004 unto him,846 Out1537 of thine own4675 mouth4750 will I judge2919 thee,4571 thou wicked4190 servant.1401 Thou knewest1492 that3754 I1473 was1510 an austere840 man,444 taking up142 that3739 I laid not down,5087 3756 and2532 reaping2325 that3739 I did not3756 sow:4687

23  Wherefore1302 then2532 gavest1325 not3756 thou my3450 money694 into1909 the3588 bank,5132 that2532 at my1473 coming2064 I might have required4238 302 mine own846 with4862 usury?5110

24  And2532 he said2036 unto them that stood by,3936 Take142 from575 him846 the3588 pound,3414 and2532 give1325 it to him that hath2192 ten1176 pounds.3414

25  (And2532 they said2036 unto him,846 Lord,2962 he hath2192 ten1176 pounds.)3414

26  For1063 I say3004 unto you,5213 That3754 unto every one3956 which hath2192 shall be given;1325 and1161 from575 him that hath2192 not,3361 even2532 that3739 he hath2192 shall be taken away142 from575 him.846

27  But4133 those1565 mine3450 enemies,2190 which would2309 not3361 that I3165 should reign936 over1909 them,846 bring71 hither,5602 and2532 slay2695 them before1715 me.3450

28  And2532 when he had thus5023 spoken,2036 he went4198 before,1715 ascending up305 to1519 Jerusalem.2414

29  And2532 it came to pass,1096 when5613 he was come nigh1448 to1519 Bethphage967 and2532 Bethany,963 at4314 the3588 mount3735 called2564 the mount of Olives,1636 he sent649 two1417 of his848 disciples,3101

30  Saying,2036 Go5217 ye into1519 the3588 village2968 over against2713 you; in1722 the which3739 at your entering1531 ye shall find2147 a colt4454 tied,1210 whereon1909 3739 yet never4455 3762 man444 sat:2523 loose3089 him,846 and bring71 him hither.

31  And2532 if1437 any man5100 ask2065 you,5209 Why1302 do ye loose3089 him? thus3779 shall ye say2046 unto him,846 Because3754 the3588 Lord2962 hath2192 need5532 of him.846

32  And1161 they that were sent649 went their way,565 and found2147 even as2531 he had said2036 unto them.846

33  And1161 as they846 were loosing3089 the3588 colt,4454 the3588 owners2962 thereof846 said2036 unto4314 them,846 Why5101 loose3089 ye the3588 colt?4454

34  And1161 they3588 said,2036 The3588 Lord2962 hath2192 need5532 of him.846

35  And2532 they brought71 him846 to4314 Jesus:2424 and2532 they cast1977 their1438 garments2440 upon1909 the3588 colt,4454 and they set Jesus thereon.1913 2424

36  And1161 as he846 went,4198 they spread5291 their848 clothes2440 in1722 the3588 way.3598

37  And1161 when he846 was come nigh,1448 even now2235 at4314 the3588 descent2600 of the3588 mount3735 of Olives,1636 the3588 whole537 multitude4128 of the3588 disciples3101 began756 to rejoice5463 and praise134 God2316 with a loud3173 voice5456 for4012 all3956 the mighty works1411 that3739 they had seen;1492

38  Saying,3004 Blessed2127 be the3588 King935 that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord:2962 peace1515 in1722 heaven,3772 and2532 glory1391 in1722 the highest.5310

39  And2532 some5100 of the3588 Pharisees5330 from575 among the3588 multitude3793 said2036 unto4314 him,846 Master,1320 rebuke2008 thy4675 disciples.3101

40  And2532 he answered611 and said2036 unto them,846 I tell3004 you5213 that,3754 if1437 these3778 should hold their peace,4623 the3588 stones3037 would immediately cry out.2896

41  And2532 when5613 he was come near,1448 he beheld1492 the3588 city,4172 and wept2799 over1909 it,846

42  Saying,3004 If1487 thou hadst known,1097 even2532 thou,4771 at least2532 1065 in1722 this5026 thy4675 day,2250 the things3588 which belong unto4314 thy4675 peace!1515 but1161 now3568 they are hid2928 from575 thine4675 eyes.3788

43  For3754 the days2250 shall come2240 upon1909 thee,4571 that2532 thine4675 enemies2190 shall cast a trench about4016 5482 thee,4571 and2532 compass thee round,4033 4571 and2532 keep thee in4912 4571 on every side,3840

44  And2532 shall lay thee even with the ground,1474 4571 and2532 thy4675 children5043 within1722 thee;4671 and2532 they shall not3756 leave863 in1722 thee4671 one stone upon another;3037 1909 3037 because473 3739 thou knewest1097 not3756 the3588 time2540 of thy4675 visitation.1984

45  And2532 he went1525 into1519 the3588 temple,2411 and began756 to cast out1544 them that sold4453 therein,1722 846 and2532 them that bought;59

46  Saying3004 unto them,846 It is written,1125 My3450 house3624 is2076 the house3624 of prayer:4335 but1161 ye5210 have made4160 it846 a den4693 of thieves.3027

47  And2532 he taught2258 1321 daily2596 2250 in1722 the3588 temple.2411 But1161 the3588 chief priests749 and2532 the3588 scribes1122 and2532 the3588 chief4413 of the3588 people2992 sought2212 to destroy622 him,846

48  And2532 could not3756 find2147 what5101 they might do:4160 for1063 all537 the3588 people2992 were very attentive1582 to hear191 him.846

Vul

1 Et ingressus perambulabat Jericho.

2 Et ecce vir nomine Zachæus: et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives:

3 et quærebat videre Jesum, quis esset: et non poterat præ turba, quia statura pusillus erat.

4 Et præcurrens ascendit in arborem sycomorum ut videret eum: quia inde erat transiturus.

5 Et cum venisset ad locum, suspiciens Jesus vidit illum, et dixit ad eum: Zachæe, festinans descende: quia hodie in domo tua oportet me manere.

6 Et festinans descendit, et excepit illum gaudens.

7 Et cum viderent omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem peccatorem divertisset.

8 Stans autem Zachæus, dixit ad Dominum: Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus: et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.

9 Ait Jesus ad eum: Quia hodie salus domui huic facta est: eo quod et ipse filius sit Abrahæ.

10 Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.

11 Hæc illis audientibus adjiciens, dixit parabolam, eo quod esset prope Jerusalem: et quia existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur.

12 Dixit ergo: Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi regnum, et reverti.

13 Vocatis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos: Negotiamini dum venio.

14 Cives autem ejus oderant eum: et miserunt legationem post illum, dicentes: Nolumus hunc regnare super nos.

15 Et factum est ut rediret accepto regno: et jussit vocari servos, quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum quisque negotiatus esset.

16 Venit autem primus dicens: Domine, mna tua decem mnas acquisivit.

17 Et ait illi: Euge bone serve, quia in modico fuisti fidelis, eris potestatem habens super decem civitates.

18 Et alter venit, dicens: Domine, mna tua fecit quinque mnas.

19 Et huic ait: Et tu esto super quinque civitates.

20 Et alter venit, dicens: Domine, ecce mna tua, quam habui repositam in sudario:

21 timui enim te, quia homo austerus es: tollis quod non posuisti, et metis quod non seminasti.

22 Dicit ei: De ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego homo austerus sum, tollens quod non posui, et metens quod non seminavi:

23 et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum usuris utique exegissem illam?

24 Et astantibus dixit: Auferte ab illo mnam, et date illi qui decem mnas habet.

25 Et dixerunt ei: Domine, habet decem mnas.

26 Dico autem vobis, quia omni habenti dabitur, et abundabit: ab eo autem qui non habet, et quod habet auferetur ab eo.

27 Verumtamen inimicos meos illos, qui noluerunt me regnare super se, adducite huc: et interficite ante me.

28 Et his dictis, præcedebat ascendens Jerosolymam.

29 Et factum est, cum appropinquasset ad Bethphage et Bethaniam, ad montem qui vocatur Oliveti, misit duos discipulos suos,

30 dicens: Ite in castellum quod contra est: in quod introëuntes, invenietis pullum asinæ alligatum, cui nemo umquam hominum sedit: solvite illum, et adducite.

31 Et si quis vos interrogaverit: Quare solvitis? sic dicetis ei: Quia Dominus operam ejus desiderat.

32 Abierunt autem qui missi erant: et invenerunt, sicut dixit illis, stantem pullum.

33 Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini ejus ad illos: Quid solvitis pullum?

34 At illi dixerunt: Quia Dominus eum necessarium habet.

35 Et duxerunt illum ad Jesum. Et jacentes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt Jesum.

36 Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via:

37 et cum appropinquaret jam ad descensum montis Oliveti, cœperunt omnes turbæ discipulorum gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus, quas viderant, virtutibus,

38 dicentes: Benedictus, qui venit rex in nomine Domini: pax in cælo, et gloria in excelsis.

39 Et quidam pharisæorum de turbis dixerunt ad illum: Magister, increpa discipulos tuos.

40 Quibus ipse ait: Dico vobis, quia si hi tacuerint, lapides clamabunt.

41 Et ut appropinquavit, videns civitatem flevit super illam, dicens:

42 Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi: nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis.

43 Quia venient dies in te: et circumdabunt te inimici tui vallo, et circumdabunt te: et coangustabunt te undique:

44 et ad terram prosternent te, et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem: eo quod non cognoveris tempus visitationis tuæ.

45 Et ingressus in templum, cœpit ejicere vendentes in illo, et ementes,

46 dicens illis: Scriptum est: Quia domus mea domus orationis est: vos autem fecistis illam speluncam latronum.

47 Et erat docens quotidie in templo. Principes autem sacerdotum, et scribæ, et princeps plebis quærebant illum perdere:

48 et non inveniebant quid facerent illi. Omnis enim populus suspensus erat, audiens illum.


Next: Luke 20