Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 20

GNT

1 καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῶ ἱερῶ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,

2 καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.

3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι·

4 τὸ βάπτισμα ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;

5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῶ;

6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν ἰωάννην προφήτην εἶναι.

7 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.

8 καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

9 ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς.

10 καὶ καιρῶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῶ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν.

11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.

12 καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.

13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται.

14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.

15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὗν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;

16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, μὴ γένοιτο.

17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, τί οὗν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο· λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;

18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.

19 καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην.

20 καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.

21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις·

22 ἔξεστιν ἡμᾶς καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ;

23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς,

24 δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, καίσαρος.

25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, τοίνυν ἀπόδοτε τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῶ θεῶ.

26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.

27 προσελθόντες δέ τινες τῶν σαδδουκαίων, οἱ [ἀντι]λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν

28 λέγοντες, διδάσκαλε, μωϊσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὖτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ.

29 ἑπτὰ οὗν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος·

30 καὶ ὁ δεύτερος

31 καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον.

32 ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν.

33 ἡ γυνὴ οὗν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

34 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται,

35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται·

36 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ μωϊσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν ἀβραὰμ καὶ θεὸν ἰσαὰκ καὶ θεὸν ἰακώβ·

38 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῶ ζῶσιν.

39 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, διδάσκαλε, καλῶς εἶπας·

40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν.

41 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι δαυὶδ υἱόν;

42 αὐτὸς γὰρ δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, εἶπεν κύριος τῶ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου

43 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

44 δαυὶδ οὗν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν;

45 ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ],

46 προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,

47 οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὖτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 that on1722 one3391 of those1565 days,2250 as he846 taught1321 the3588 people2992 in1722 the3588 temple,2411 and2532 preached the gospel,2097 the3588 chief priests749 and2532 the3588 scribes1122 came upon2186 him with4862 the3588 elders,4245

2  And2532 spake2036 unto4314 him,846 saying,3004 Tell2036 us,2254 by1722 what4169 authority1849 doest4160 thou these things?5023 or2228 who5101 is2076 he that gave1325 thee4671 this5026 authority?1849

3  And1161 he answered611 and said2036 unto4314 them,846 I will also ask2504 2065 you5209 one1520 thing;3056 and2532 answer2036 me:3427

4  The3588 baptism908 of John,2491 was2258 it from1537 heaven,3772 or2228 of1537 men?444

5  And1161 they3588 reasoned4817 with4314 themselves,1438 saying,3004 If1437 we shall say,2036 From1537 heaven;3772 he will say,2046 Why1302 then3767 believed4100 ye him846 not?3756

6  But1161 and if1437 we say,2036 Of1537 men;444 all3956 the3588 people2992 will stone2642 us:2248 for1063 they be2076 persuaded3982 that John2491 was1511 a prophet.4396

7  And2532 they answered,611 that they could not3361 tell1492 whence4159 it was.

8  And2532 Jesus2424 said2036 unto them,846 Neither3761 tell3004 I1473 you5213 by1722 what4169 authority1849 I do4160 these things.5023

9  Then1161 began756 he to speak3004 to4314 the3588 people2992 this5026 parable;3850 A certain5100 man444 planted5452 a vineyard,290 and2532 let it forth1554 846 to husbandmen,1092 and2532 went into a far country589 for a long2425 time.5550

10  And2532 at1722 the season2540 he sent649 a servant1401 to4314 the3588 husbandmen,1092 that2443 they should give1325 him846 of575 the3588 fruit2590 of the3588 vineyard:290 but1161 the3588 husbandmen1092 beat1194 him,846 and sent him away1821 empty.2756

11  And2532 again he sent4369 3992 another2087 servant:1401 and1161 they3588 beat1194 him also,2548 and2532 entreated him shamefully,818 and sent him away1821 empty.2756

12  And2532 again he sent4369 3992 a third:5154 and1161 they3588 wounded5135 him5126 also, and2532 cast him out.1544

13  Then1161 said2036 the3588 lord2962 of the3588 vineyard,290 What5101 shall I do?4160 I will send3992 my3450 beloved27 son:5207 it may be2481 they will reverence1788 him when they see1492 him.5126

14  But1161 when the3588 husbandmen1092 saw1492 him,846 they reasoned1260 among4314 themselves,1438 saying,3004 This3778 is2076 the3588 heir:2818 come,1205 let us kill615 him,846 that2443 the3588 inheritance2817 may be1096 ours.2254

15  So2532 they cast1544 him846 out1854 of the3588 vineyard,290 and killed615 him. What5101 therefore3767 shall the3588 lord2962 of the3588 vineyard290 do4160 unto them?846

16  He shall come2064 and2532 destroy622 these5128 husbandmen,1092 and2532 shall give1325 the3588 vineyard290 to others. And243 1161 when they heard191 it, they said,2036 God forbid.1096 3361

17  And1161 he3588 beheld1689 them,846 and said,2036 What5101 is2076 this5124 then3767 that is written,1125 The stone3037 which3739 the3588 builders3618 rejected,593 the same3778 is become1096 the1519 head2776 of the corner?1137

18  Whosoever3956 shall fall4098 upon1909 that1565 stone3037 shall be broken;4917 but1161 on1909 whomsoever3739 302 it shall fall,4098 it will grind him to powder.3039 846

19  And2532 the3588 chief priests749 and2532 the3588 scribes1122 the same846 hour5610 sought2212 to lay1911 hands5495 on1909 him;846 and2532 they feared5399 the3588 people:2992 for1063 they perceived1097 that3754 he had spoken2036 this5026 parable3850 against4314 them.846

20  And2532 they watched3906 him, and sent forth649 spies,1455 which should feign5271 themselves1438 just men,1342 that2443 they might take hold1949 of his846 words,3056 that so they might deliver3860 him846 unto the3588 power746 and2532 authority1849 of the3588 governor.2232

21  And2532 they asked1905 him,846 saying,3004 Master,1320 we know1492 that3754 thou sayest3004 and2532 teachest1321 rightly,3723 neither2532 3756 acceptest2983 thou the person4383 of any, but235 teachest1321 the3588 way3598 of God2316 truly:1909 225

22  Is it lawful1832 for us2254 to give1325 tribute5411 unto Caesar,2541 or2228 no?3756

23  But1161 he perceived2657 their848 craftiness,3834 and said2036 unto4314 them,846 Why5101 tempt3985 ye me?3165

24  Show1925 me3427 a penny.1220 Whose5101 image1504 and2532 superscription1923 hath2192 it? They1161 answered611 and said,2036 Caesar's.2541

25  And1161 he3588 said2036 unto them,846 Render591 therefore5106 unto Caesar2541 the things3588 which be Caesar's2541 and2532 unto God2316 the things3588 which be God's.2316

26  And2532 they could2480 not3756 take hold1949 of his846 words4487 before1726 the3588 people:2992 and2532 they marveled2296 at1909 his846 answer,612 and held their peace.4601

27  Then1161 came4334 to him certain5100 of the3588 Sadducees,4523 which deny483 that there is1511 any3361 resurrection:386 and they asked1905 him,846

28  Saying,3004 Master,1320 Moses3475 wrote1125 unto us,2254 If1437 any man's5100 brother80 die,599 having2192 a wife,1135 and2532 he3778 die599 without children,815 that2443 his846 brother80 should take2983 his wife,1135 and2532 raise up1817 seed4690 unto his848 brother.80

29  There were2258 therefore3767 seven2033 brethren:80 and2532 the3588 first4413 took2983 a wife,1135 and died599 without children.815

30  And2532 the3588 second1208 took2983 her to wife,1135 and2532 he3778 died599 childless.815

31  And2532 the3588 third5154 took2983 her;846 and1161 in like manner5615 the3588 seven2033 also:2532 and they left2641 no3756 children,5043 and2532 died.599

32  1161 Last5305 of all3956 the3588 woman1135 died599 also.2532

33  Therefore3767 in1722 the3588 resurrection386 whose5101 wife1135 of them846 is she?1096 for1063 seven2033 had2192 her846 to wife.1135

34  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto them,846 The3588 children5207 of this5127 world165 marry,1060 and2532 are given in marriage:1548

35  But1161 they which shall be accounted worthy2661 to obtain5177 that1565 world,165 and2532 the3588 resurrection386 from1537 the dead,3498 neither3777 marry,1060 nor3777 are given in marriage:1548

36  1063 Neither3777 can1410 they die599 any more:2089 for1063 they are1526 equal unto the angels;2465 and2532 are1526 the children5207 of God,2316 being5607 the children5207 of the3588 resurrection.386

37  Now1161 that3754 the3588 dead3498 are raised,1453 even2532 Moses3475 showed3377 at1909 the3588 bush,942 when5613 he calleth3004 the Lord2962 the3588 God2316 of Abraham,11 and2532 the3588 God2316 of Isaac,2464 and2532 the3588 God2316 of Jacob.2384

38  For1161 he is2076 not3756 a God2316 of the dead,3498 but235 of the living:2198 for1063 all3956 live2198 unto him.846

39  Then1161 certain5100 of the3588 scribes1122 answering611 said,2036 Master,1320 thou hast well2573 said.2036

40  And1161 after that they durst5111 not3765 ask1905 him846 any3762 question at all.

41  And1161 he said2036 unto4314 them,846 How4459 say3004 they that Christ5547 is1511 David's1138 son?5207

42  And2532 David1138 himself846 saith3004 in1722 the book976 of Psalms,5568 The3588 Lord2962 said2036 unto my3450 Lord,2962 Sit2521 thou on1537 my3450 right hand,1188

43  Till2193 302 I make5087 thine4675 enemies2190 thy4675 footstool.5286 4228

44  David1138 therefore3767 calleth2564 him846 Lord,2962 how4459 is he2076 then2532 his846 son?5207

45  Then1161 in the audience191 of all3956 the3588 people2992 he said2036 unto his848 disciples,3101

46  Beware4337 of575 the3588 scribes,1122 which desire2309 to walk4043 in1722 long robes,4749 and2532 love5368 greetings783 in1722 the3588 markets,58 and2532 the highest seats4410 in1722 the3588 synagogues,4864 and2532 the chief rooms4411 at1722 feasts;1173

47  Which3739 devour2719 widows'5503 houses,3614 and2532 for a show4392 make long prayers:4336 3117 the same3778 shall receive2983 greater4055 damnation.2917

Vul

1 Et factum est in una dierum, docente illo populum in templo, et evangelizante, convenerunt principes sacerdotum, et scribæ cum senioribus,

2 et aiunt dicentes ad illum: Dic nobis in qua potestate hæc facis? aut quis est qui dedit tibi hanc potestatem?

3 Respondens autem Jesus, dixit ad illos: Interrogabo vos et ego unum verbum. Respondete mihi:

4 baptismus Joannis de cælo erat, an ex hominibus?

5 At illi cogitabant intra se, dicentes: Quia si dixerimus: De cælo, dicet: Quare ergo non credidistis illi?

6 Si autem dixerimus: Ex hominibus, plebs universa lapidabit nos: certi sunt enim Joannem prophetam esse.

7 Et responderunt se nescire unde esset.

8 Et Jesus ait illis: Neque ego dico vobis in qua potestate hæc facio.

9 Cœpit autem dicere ad plebem parabolam hanc: Homo plantavit vineam, et locavit eam colonis: et ipse peregre fuit multis temporibus.

10 Et in tempore misit ad cultores servum, ut de fructu vineæ darent illi. Qui cæsum dimiserunt eum inanem.

11 Et addidit alterum servum mittere. Illi autem hunc quoque cædentes, et afficientes contumelia, dimiserunt inanem.

12 Et addidit tertium mittere: qui et illum vulnerantes ejecerunt.

13 Dixit autem dominus vineæ: Quid faciam? Mittam filium meum dilectum: forsitan, cum hunc viderint, verebuntur.

14 Quem cum vidissent coloni, cogitaverunt intra se, dicentes: Hic est hæres, occidamus illum, ut nostra fiat hæreditas.

15 Et ejectum illum extra vineam, occiderunt. Quid ergo faciet illis dominus vineæ?

16 veniet, et perdet colonos istos, et dabit vineam aliis. Quo audito, dixerunt illi: Absit.

17 Ille autem aspiciens eos, ait: Quid est ergo hoc quod scriptum est: Lapidem quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli?

18 Omnis qui ceciderit super illum lapidem, conquassabitur: super quem autem ceciderit, comminuet illum.

19 Et quærebant principes sacerdotum et scribæ mittere in illum manus illa hora, et timuerunt populum: cognoverunt enim quod ad ipsos dixerit similitudinem hanc.

20 Et observantes miserunt insidiatores, qui se justos simularent, ut caperent eum in sermone, ut traderent illum principatui, et potestati præsidis.

21 Et interrogaverunt eum, dicentes: Magister, scimus quia recte dicis et doces: et non accipis personam, sed viam Dei in veritate doces.

22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non?

23 Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos: Quid me tentatis?

24 ostendite mihi denarium. Cujus habet imaginem et inscriptionem? Respondentes dixerunt ei: Cæsaris.

25 Et ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: et quæ sunt Dei, Deo.

26 Et non potuerunt verbum ejus reprehendere coram plebe: et mirati in responso ejus, tacuerunt.

27 Accesserunt autem quidam sadducæorum, qui negant esse resurrectionem, et interrogaverunt eum,

28 dicentes: Magister, Moyses scripsit nobis: Si frater alicujus mortuus fuerit habens uxorem, et hic sine liberis fuerit, ut accipiat eam frater ejus uxorem, et suscitet semen fratri suo.

29 Septem ergo fratres erant: et primus accepit uxorem, et mortuus est sine filiis.

30 Et sequens accepit illam, et ipse mortuus est sine filio.

31 Et tertius accepit illam. Similiter et omnes septem, et non reliquerunt semen, et mortui sunt.

32 Novissime omnium mortua est et mulier.

33 In resurrectione ergo, cujus eorum erit uxor? siquidem septem habuerunt eam uxorem.

34 Et ait illis Jesus: Filii hujus sæculi nubunt, et traduntur ad nuptias:

35 illi vero qui digni habebuntur sæculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubent, neque ducent uxores:

36 neque enim ultra mori potuerunt: æquales enim angelis sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis.

37 Quia vero resurgant mortui, et Moyses ostendit secus rubum, sicut dicit Dominum, Deum Abraham, et Deum Isaac, et Deum Jacob.

38 Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.

39 Respondentes autem quidam scribarum, dixerunt ei: Magister, bene dixisti.

40 Et amplius non audebant eum quidquam interrogare.

41 Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum filium esse David?

42 et ipse David dicit in libro Psalmorum: Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis,

43 donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

44 David ergo Dominum illum vocat: et quomodo filius ejus est?

45 Audiente autem omni populo, dixit discipulis suis:

46 Attendite a scribis, qui volunt ambulare in stolis, et amant salutationes in foro, et primas cathedras in synagogis, et primos discubitus in conviviis,

47 qui devorant domos viduarum, simulantes longam orationem: hi accipient damnationem majorem.


Next: Luke 21