Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 3

GNT

1 καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν. καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα·

2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.

3 καὶ λέγει τῶ ἀνθρώπῳ τῶ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι, ἔγειρε εἰς τὸ μέσον.

4 καὶ λέγει αὐτοῖς, ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῶ ἀνθρώπῳ, ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.

6 καὶ ἐξελθόντες οἱ φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

7 καὶ ὁ ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν· καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας [ἠκολούθησεν]· καὶ ἀπὸ τῆς ἰουδαίας

8 καὶ ἀπὸ ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ ἰορδάνου καὶ περὶ τύρον καὶ σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν.

9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῶ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν·

10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῶ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας.

11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῶ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν.

13 καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.

14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα, [οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν,] ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια·

16 [καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα,] καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῶ σίμωνι πέτρον,

17 καὶ ἰάκωβον τὸν τοῦ ζεβεδαίου καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ἰακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόμα[τα] βοανηργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς·

18 καὶ ἀνδρέαν καὶ φίλιππον καὶ βαρθολομαῖον καὶ μαθθαῖον καὶ θωμᾶν καὶ ἰάκωβον τὸν τοῦ ἁλφαίου καὶ θαδδαῖον καὶ σίμωνα τὸν καναναῖον

19 καὶ ἰούδαν ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

20 καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν [ὁ] ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.

21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη.

22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῶ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν;

24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη·

25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι.

26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει.

27 ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.

28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν·

29 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος _

30 ὅτι ἔλεγον, πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.

31 καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν.

32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῶ, ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου [καὶ αἱ ἀδελφαι σου] ἔξω ζητοῦσίν σε.

33 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί [μου];

34 καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει, ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.

35 ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὖτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

KJV

1  And2532 he entered1525 again3825 into1519 the3588 synagogue;4864 and2532 there was2258 a man444 there1563 which had2192 a withered3583 hand.5495

2  And2532 they watched3906 him,846 whether1487 he would heal2323 him846 on the3588 sabbath day;4521 that2443 they might accuse2723 him.846

3  And2532 he saith3004 unto the3588 man444 which had2192 the3588 withered3583 hand,5495 Stand1453 forth.1519 3319

4  And2532 he saith3004 unto them,846 Is it lawful1832 to do good15 on the3588 sabbath days,4521 or2228 to do evil?2554 to save4982 life,5590 or2228 to kill?615 But1161 they3588 held their peace.4623

5  And2532 when he had looked round about4017 on them846 with3326 anger,3709 being grieved4818 for1909 the3588 hardness4457 of their846 hearts,2588 he saith3004 unto the3588 man,444 Stretch forth1614 thine4675 hand.5495 And2532 he stretched it out:1614 and2532 his846 hand5495 was restored600 whole5199 as5613 the3588 other.243

6  And2532 the3588 Pharisees5330 went forth,1831 and straightway2112 took counsel4160 4824 with3326 the3588 Herodians2265 against2596 him,846 how3704 they might destroy622 him.846

7  But2532 Jesus2424 withdrew402 himself with3326 his848 disciples3101 to4314 the3588 sea:2281 and2532 a great4183 multitude4128 from575 Galilee1056 followed190 him,846 and2532 from575 Judea,2449

8  And2532 from575 Jerusalem,2414 and2532 from575 Idumea,2401 and2532 from beyond4008 Jordan;2446 and2532 they3588 about4012 Tyre5184 and2532 Sidon,4605 a great4183 multitude,4128 when they had heard191 what great things3745 he did,4160 came2064 unto4314 him.846

9  And2532 he spake2036 to his848 disciples,3101 that2443 a small ship4142 should wait on4342 him846 because1223 of the3588 multitude,3793 lest3363 they should throng2346 him.846

10  For1063 he had healed2323 many;4183 insomuch that5620 they pressed upon1968 him846 for to2443 touch680 him,846 as many as3745 had2192 plagues.3148

11  And2532 unclean169 spirits,4151 when3752 they saw2334 him,846 fell down before4363 him,846 and2532 cried,2896 saying,3004 Thou4771 art1488 the3588 Son5207 of God.2316

12  And2532 he straitly4183 charged2008 them846 that2443 they should not3361 make4160 him846 known.5318

13  And2532 he goeth up305 into1519 a mountain,3735 and2532 calleth4341 unto him whom3739 he846 would:2309 and2532 they came565 unto4314 him.846

14  And2532 he ordained4160 twelve,1427 that2443 they should be5600 with3326 him,846 and2532 that2443 he might send them forth649 846 to preach,2784

15  And2532 to have2192 power1849 to heal2323 sicknesses,3554 and2532 to cast out1544 devils:1140

16  And2532 Simon4613 he surnamed2007 3686 Peter;4074

17  And2532 James2385 the3588 son of Zebedee,2199 and2532 John2491 the3588 brother80 of James;2385 and2532 he surnamed2007 3686 them846 Boanerges,993 which is,3603 The sons5207 of thunder:1027

18  And2532 Andrew,406 and2532 Philip,5376 and2532 Bartholomew,918 and2532 Matthew,3156 and2532 Thomas,2381 and2532 James2385 the3588 son of Alphaeus,256 and2532 Thaddaeus,2280 and2532 Simon4613 the3588 Canaanite,2581

19  And2532 Judas2455 Iscariot,2469 which3739 also2532 betrayed3860 him:846 and2532 they went2064 into1519 a house.3624

20  And2532 the multitude3793 cometh together4905 again,3825 so that5620 they846 could1410 not3361 so much as3383 eat5315 bread.740

21  And2532 when his friends3844 846 heard191 of it, they went out1831 to lay hold on2902 him:846 for1063 they said,3004 He is beside himself.1839

22  And2532 the3588 scribes1122 which came down2597 from575 Jerusalem2414 said,3004 He hath2192 Beelzebub,954 and2532 by1722 the3588 prince758 of the3588 devils1140 casteth he out1544 devils.1140

23  And2532 he called4341 them846 unto him, and2532 said3004 unto them846 in1722 parables,3850 How4459 can1410 Satan4567 cast out1544 Satan?4567

24  And2532 if1437 a kingdom932 be divided3307 against1909 itself,1438 that1565 kingdom932 cannot1410 3756 stand.2476

25  And2532 if1437 a house3614 be divided3307 against1909 itself,1438 that1565 house3614 cannot1410 3756 stand.2476

26  And2532 if1487 Satan4567 rise up450 against1909 himself,1438 and2532 be divided,3307 he cannot1410 3756 stand,2476 but235 hath2192 an end.5056

27  No man3762 3756 can1410 enter1525 into1519 a strong man's2478 house,3614 and spoil1283 his846 goods,4632 except3362 he will first4412 bind1210 the3588 strong man;2478 and2532 then5119 he will spoil1283 his846 house.3614

28  Verily281 I say3004 unto you,5213 All3956 sins265 shall be forgiven863 unto the3588 sons5207 of men,444 and2532 blasphemies988 wherewith soever3745 302 they shall blaspheme:987

29  But1161 he3739 302 that shall blaspheme987 against1519 the3588 Holy40 Ghost4151 hath2192 never forgiveness,3756 859 1519 165 but235 is2076 in danger1777 of eternal166 damnation:2920

30  Because3754 they said,3004 He hath2192 an unclean169 spirit.4151

31  There came2064 then3767 his brethren80 and2532 his846 mother,3384 and,2532 standing2476 without,1854 sent649 unto4314 him,846 calling5455 him.846

32  And2532 the multitude3793 sat2521 about4012 him,846 and1161 they said2036 unto him,846 Behold,2400 thy4675 mother3384 and2532 thy4675 brethren80 without1854 seek2212 for thee.4571

33  And2532 he answered611 them,846 saying,3004 Who5101 is2076 my3450 mother,3384 or2228 my3450 brethren?80

34  And2532 he looked4017 round about2945 on them which sat2521 about4012 him,846 and said,3004 Behold2396 my3450 mother3384 and2532 my3450 brethren!80

35  For1063 whosoever3739 302 shall do4160 the3588 will2307 of God,2316 the same3778 is2076 my3450 brother,80 and2532 my3450 sister,79 and2532 mother.3384

Vul

1 Et introivit iterum in synagogam: et erat ibi homo habens manum aridam.

2 Et observabant eum, si sabbatis curaret, ut accusarent illum.

3 Et ait homini habenti manum aridam: Surge in medium.

4 Et dicit eis: Licet sabbatis benefacere, an male? animam salvam facere, an perdere? At illi tacebant.

5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super cæcitate cordis eorum, dicit homini: Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi.

6 Exeuntes autem pharisæi, statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent.

7 Jesus autem cum discipulis suis secessit ad mare: et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est eum,

8 et ab Jerosolymis, et ab Idumæa, et trans Jordanem: et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad eum.

9 Et dicit discipulis suis ut navicula sibi deserviret propter turbam, ne comprimerent eum:

10 multos enim sanabat, ita ut irruerent in eum ut illum tangerent, quotquot habebant plagas.

11 Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei: et clamabant, dicentes:

12 Tu es Filius Dei. Et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum.

13 Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse: et venerunt ad eum.

14 Et fecit ut essent duodecim cum illo: et ut mitteret eos prædicare.

15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates et ejiciendi dæmonia.

16 Et imposuit Simoni nomen Petrus:

17 et Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui:

18 et Andræam, et Philippum, et Bartholomæum, et Matthæum, et Thomam, et Jacobum Alphæi, et Thaddæum, et Simonem Cananæum,

19 et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum.

20 Et veniunt ad domum: et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare.

21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum: dicebant enim: Quoniam in furorem versus est.

22 Et scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant, dicebant: Quoniam Beelzebub habet, et quia in principe dæmoniorum ejicit dæmonia.

23 Et convocatis eis in parabolis dicebat illis: Quomodo potest Satanas Satanam ejicere?

24 Et si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare.

25 Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare.

26 Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et non poterit stare, sed finem habet.

27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget, et tunc domum ejus diripiet.

28 Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata, et blasphemiæ quibus blasphemaverint:

29 qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum, sed reus erit æterni delicti.

30 Quoniam dicebant: Spiritum immundum habet.

31 Et veniunt mater ejus et fratres: et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum,

32 et sedebat circa eum turba: et dicunt ei: Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te.

33 Et respondens eis, ait: Quæ est mater mea et fratres mei?

34 Et circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant, ait: Ecce mater mea et fratres mei.

35 Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est.


Next: Mark 4