Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 15

GNT

1 καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν πιλάτῳ.

2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ πιλᾶτος, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῶ λέγει, σὺ λέγεις.

3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά.

4 ὁ δὲ πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν.

5 ὁ δὲ ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν πιλᾶτον.

6 κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο.

7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

8 καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.

9 ὁ δὲ πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν ἰουδαίων;

10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.

11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.

12 ὁ δὲ πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, τί οὗν [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν ἰουδαίων;

13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, σταύρωσον αὐτόν.

14 ὁ δὲ πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς, τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν, σταύρωσον αὐτόν.

15 ὁ δὲ πιλᾶτος βουλόμενος τῶ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.

16 οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῶ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·

18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, χαῖρε, βασιλεῦ τῶν ἰουδαίων·

19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῶ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῶ.

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῶ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.

21 καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα σίμωνα κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ἀλεξάνδρου καὶ ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν γολγοθᾶν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.

23 καὶ ἐδίδουν αὐτῶ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.

24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.

25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων.

27 καὶ σὺν αὐτῶ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.

28 

29 καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις,

30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·

32 ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῶ ὠνείδιζον αὐτόν.

33 καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.

34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με;

35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, ἴδε ἠλίαν φωνεῖ.

36 δραμὼν δέ τις [καὶ] γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.

37 ὁ δὲ ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.

38 καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω.

39 ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, ἀληθῶς οὖτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν.

40 ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ μαρία ἡ μαγδαληνὴ καὶ μαρία ἡ ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ἰωσῆτος μήτηρ καὶ σαλώμη,

41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῶ καὶ διηκόνουν αὐτῶ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῶ εἰς ἱεροσόλυμα.

42 καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον,

43 ἐλθὼν ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ.

44 ὁ δὲ πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν·

45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῶ ἰωσήφ.

46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

47 ἡ δὲ μαρία ἡ μαγδαληνὴ καὶ μαρία ἡ ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.

KJV

1  And2532 straightway2112 in1909 the3588 morning4404 the3588 chief priests749 held4160 a consultation4824 with3326 the3588 elders4245 and2532 scribes1122 and2532 the3588 whole3650 council,4892 and bound1210 Jesus,2424 and carried him away,667 and2532 delivered3860 him to Pilate.4091

2  And2532 Pilate4091 asked1905 him,846 Art1488 thou4771 the3588 King935 of the3588 Jews?2453 And1161 he3588 answering611 said2036 unto him,846 Thou4771 sayest3004 it.

3  And2532 the3588 chief priests749 accused2723 him846 of many things:4183 but1161 he3588 answered611 nothing.3762

4  And1161 Pilate4091 asked1905 him846 again,3825 saying,3004 Answerest611 thou3756 nothing?3762 behold2396 how many things4214 they witness against2649 thee.4675

5  But1161 Jesus2424 yet3765 answered611 nothing;3762 so that5620 Pilate4091 marveled.2296

6  Now1161 at2596 that feast1859 he released630 unto them846 one1520 prisoner,1198 whomsoever3746 they desired.154

7  And1161 there was2258 one named3004 Barabbas,912 which lay bound1210 with3326 them that had made insurrection with him,4955 who3748 had committed4160 murder5408 in1722 the3588 insurrection.4714

8  And2532 the3588 multitude3793 crying aloud310 began756 to desire154 him to do as2531 he had ever104 done4160 unto them.846

9  But1161 Pilate4091 answered611 them,846 saying,3004 Will2309 ye that I release630 unto you5213 the3588 King935 of the3588 Jews?2453

10  For1063 he knew1097 that3754 the3588 chief priests749 had delivered3860 him846 for1223 envy.5355

11  But1161 the3588 chief priests749 moved383 the3588 people,3793 that2443 he should rather3123 release630 Barabbas912 unto them.846

12  And1161 Pilate4091 answered611 and said2036 again3825 unto them,846 What5101 will2309 ye then3767 that I shall do4160 unto him whom3739 ye call3004 the3588 King935 of the3588 Jews?2453

13  And1161 they3588 cried out2896 again,3825 Crucify4717 him.846

14  Then1161 Pilate4091 said3004 unto them,846 Why,1063 what5101 evil2556 hath he done?4160 And1161 they3588 cried out2896 the more exceedingly,4056 Crucify4717 him.846

15  And1161 so Pilate,4091 willing1014 to content4160 2425 the3588 people,3793 released630 Barabbas912 unto them,846 and2532 delivered3860 Jesus,2424 when he had scourged5417 him, to2443 be crucified.4717

16  And1161 the3588 soldiers4757 led him away520 846 into2080 the3588 hall,833 called3603 Praetorium;4232 and2532 they call together4779 the3588 whole3650 band.4686

17  And2532 they clothed him with1746 846 purple,4209 and2532 plaited4120 a crown4735 of thorns,174 and put it about4060 his846 head,

18  And2532 began756 to salute782 him,846 Hail,5463 King935 of the3588 Jews!2453

19  And2532 they smote5180 him846 on the3588 head2776 with a reed,2563 and2532 did spit upon1716 him,846 and2532 bowing5087 their knees1119 worshiped4352 him.846

20  And2532 when3753 they had mocked1702 him,846 they took off1562 the3588 purple4209 from him,846 and2532 put his own clothes on1746 2398 2440 him,846 and2532 led him out1806 846 to2443 crucify4717 him.846

21  And2532 they compel29 one5100 Simon4613 a Cyrenian,2956 who passed by,3855 coming2064 out of575 the country,68 the3588 father3962 of Alexander223 and2532 Rufus,4504 to2443 bear142 his846 cross.4716

22  And2532 they bring5342 him846 unto1909 the place5117 Golgotha,1115 which is,3603 being interpreted,3177 The place5117 of a skull.2898

23  And2532 they gave1325 him846 to drink4095 wine3631 mingled with myrrh:4669 but1161 he3588 received2983 it not.3756

24  And2532 when they had crucified4717 him,846 they parted1266 his846 garments,2440 casting906 lots2819 upon1909 them,846 what every man5101 5101 should take.142

25  And1161 it was2258 the third5154 hour,5610 and2532 they crucified4717 him.846

26  And2532 the3588 superscription1923 of his846 accusation156 was2258 written over,1924 THE3588 KING935 OF THE3588 JEWS.2453

27  And2532 with4862 him846 they crucify4717 two1417 thieves;3027 the one1520 on1537 his right hand,1188 and2532 the other1520 on1537 his846 left.2176

28  And2532 the3588 Scripture1124 was fulfilled,4137 which saith,3004 And2532 he was numbered3049 with3326 the transgressors.459

29  And2532 they that passed by3899 railed on987 him,846 wagging2795 their848 heads,2776 and2532 saying,3004 Ah,3758 thou that destroyest2647 the3588 temple,3485 and2532 buildest3618 it in1722 three5140 days,2250

30  Save4982 thyself,4572 and2532 come down2597 from575 the3588 cross.4716

31  1161 Likewise3668 also2532 the3588 chief priests749 mocking1702 said3004 among4314 themselves240 with3326 the3588 scribes,1122 He saved4982 others;243 himself1438 he cannot1410 3756 save.4982

32  Let Christ5547 the3588 King935 of Israel2474 descend2597 now3568 from575 the3588 cross,4716 that2443 we may see1492 and2532 believe.4100 And2532 they that were crucified with4957 him846 reviled3679 him.846

33  And1161 when the sixth1623 hour5610 was come,1096 there was1096 darkness4655 over1909 the3588 whole3650 land1093 until2193 the ninth1766 hour.5610

34  And2532 at the3588 ninth1766 hour5610 Jesus2424 cried994 with a loud3173 voice,5456 saying,3004 Eloi,1682 Eloi,1682 lama2982 sabachthani?4518 which is,3603 being interpreted,3177 My3450 God,2316 my3450 God,2316 why5101 hast thou forsaken1459 me?3165

35  And2532 some5100 of them that stood by,3936 when they heard191 it, said,3004 Behold,2400 he calleth5455 Elijah.2243

36  And1161 one1520 ran5143 and2532 filled a sponge full1072 4699 of vinegar,3690 and5037 put it on4060 a reed,2563 and2532 gave him to drink,4222 846 saying,3004 Let alone;863 let us see1492 whether1487 Elijah2243 will come2064 to take him down.2507 846

37  And1161 Jesus2424 cried863 with a loud3173 voice,5456 and gave up the ghost.1606

38  And2532 the3588 veil2665 of the3588 temple3485 was rent4977 in1519 twain1417 from575 the top509 to2193 the bottom.2736

39  And1161 when the3588 centurion,2760 which stood3936 over against1537 1727 him,846 saw1492 that3754 he so3779 cried out,2896 and gave up the ghost,1606 he said,2036 Truly230 this3778 man444 was2258 the Son5207 of God.2316

40  There1161 were2258 also2532 women1135 looking on2334 afar off:575 3113 among1722 whom3739 was2258 Mary3137 Magdalene,3094 and2532 Mary3137 the3588 mother3384 of James2385 the3588 less3398 and2532 of Joses,2500 and2532 Salome;4539

41  (Who3739 also,2532 when3753 he was2258 in1722 Galilee,1056 followed190 him,846 and2532 ministered1247 unto him;)846 and2532 many4183 other women243 which came up with4872 him846 unto1519 Jerusalem.2414

42  And2532 now2235 when the even3798 was come,1096 because1893 it was2258 the preparation,3904 that is,3603 the day before the sabbath,4315

43  Joseph2501 of575 Arimathaea,707 an honorable2158 counselor,1010 which3739 also2532 waited for2258 4327 the3588 kingdom932 of God,2316 came,2064 and went in1525 boldly5111 unto4314 Pilate,4091 and2532 craved154 the3588 body4983 of Jesus.2424

44  And1161 Pilate4091 marveled2296 if1487 he were already dead:2348 2235 and2532 calling4341 unto him the3588 centurion,2760 he asked1905 him846 whether1487 he had been any while dead.599 3819

45  And2532 when he knew1097 it of575 the3588 centurion,2760 he gave1433 the3588 body4983 to Joseph.2501

46  And2532 he bought59 fine linen,4616 and2532 took him down,2507 846 and wrapped him in1750 the3588 linen,4616 and2532 laid2698 him846 in1722 a sepulcher3419 which3739 was2258 hewn2998 out of1537 a rock,4073 and2532 rolled4351 a stone3037 unto1909 the3588 door2374 of the3588 sepulcher.3419

47  And1161 Mary3137 Magdalene3094 and2532 Mary3137 the mother of Joses2500 beheld2334 where4226 he was laid.5087

Vul

1 Et confestim mane consilium facientes summi sacerdotes cum senioribus, et scribis, et universo concilio, vincientes Jesum, duxerunt, et tradiderunt Pilato.

2 Et interrogavit eum Pilatus: Tu es rex Judæorum? At ille respondens, ait illi: Tu dicis.

3 Et accusabant eum summi sacerdotes in multis.

4 Pilatus autem rursum interrogavit eum, dicens: Non respondes quidquam? vide in quantis te accusant.

5 Jesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus.

6 Per diem autem festum solebat dimittere illis unum ex vinctis, quemcumque petissent.

7 Erat autem qui dicebatur Barrabas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium.

8 Et cum ascendisset turba, cœpit rogare, sicut semper faciebat illis.

9 Pilatus autem respondit eis, et dixit: Vultis dimittam vobis regem Judæorum?

10 Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum summi sacerdotes.

11 Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis.

12 Pilatus autem iterum respondens, ait illis: Quid ergo vultis faciam regi Judæorum?

13 At illi iterum clamaverunt: Crucifige eum.

14 Pilatus vero dicebat illis: Quid enim mali fecit? At illi magis clamabant: Crucifige eum.

15 Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et tradidit Jesum flagellis cæsum, ut crucifigeretur.

16 Milites autem duxerunt eum in atrium prætorii, et convocant totam cohortem,

17 et induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spineam coronam.

18 Et cœperunt salutare eum: Ave rex Judæorum.

19 Et percutiebant caput ejus arundine: et conspuebant eum, et ponentes genua, adorabant eum.

20 Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis: et educunt illum ut crucifigerent eum.

21 Et angariaverunt prætereuntem quempiam, Simonem Cyrenæum venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem ejus.

22 Et perducunt illum in Golgotha locum: quod est interpretatum Calvariæ locus.

23 Et dabant ei bibere myrrhatum vinum: et non accepit.

24 Et crucifigentes eum, diviserunt vestimenta ejus, mittentes sortem super eis, quis quid tolleret.

25 Erat autem hora tertia: et crucifixerunt eum.

26 Et erat titulus causæ ejus inscriptus: Rex Judæorum.

27 Et cum eo crucifigunt duos latrones: unum a dextris, et alium a sinistris ejus.

28 Et impleta est Scriptura, quæ dicit: Et cum iniquis reputatus est.

29 Et prætereuntes blasphemabant eum, moventes capita sua, et dicentes: Vah! qui destruis templum Dei, et in tribus diebus reædificas,

30 salvum fac temetipsum descendens de cruce.

31 Similiter et summi sacerdotes illudentes, ad alterutrum cum scribis dicebant: Alios salvos fecit; seipsum non potest salvum facere.

32 Christus rex Israël descendat nunc de cruce, ut videamus, et credamus. Et qui cum eo crucifixi erant, convitiabantur ei.

33 Et facta hora sexta, tenebræ factæ sunt per totam terram usque in horam nonam.

34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna, dicens: Eloi, eloi, lamma sabacthani? quod est interpretatum: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?

35 Et quidam de circumstantibus audientes, dicebant: Ecce Eliam vocat.

36 Currens autem unus, et implens spongiam aceto, circumponensque calamo, potum dabat ei, dicens: Sinite, videamus si veniat Elias ad deponendum eum.

37 Jesus autem emissa voce magna expiravit.

38 Et velum templi scissum est in duo, a summo usque deorsum.

39 Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expirasset, ait: Vere hic homo Filius Dei erat.

40 Erant autem et mulieres de longe aspicientes: inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Joseph mater, et Salome:

41 et cum esset in Galilæa, sequebantur eum, et ministrabant ei, et aliæ multæ, quæ simul cum eo ascenderant Jerosolymam.

42 Et cum jam sero esset factum (quia erat parasceve, quod est ante sabbatum),

43 venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio, qui et ipse erat exspectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu.

44 Pilatus autem mirabatur si jam obiisset. Et accersito centurione, interrogavit eum si jam mortuus esset.

45 Et cum cognovisset a centurione, donavit corpus Joseph.

46 Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum involvit sindone, et posuit eum in monumento quod erat excisum de petra, et advolvit lapidem ad ostium monumenti.

47 Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur.


Next: Mark 16