Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 11

GNT

1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

2 ὁ δὲ ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῶ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

3 εἶπεν αὐτῶ, σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες ἀπαγγείλατε ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

7 τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ἰωάννου, τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.

9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

10 οὖτός ἐστιν περὶ οὖ γέγραπται, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ἰωάννου ἐπροφήτευσαν·

14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

16 τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις

17 λέγουσιν, ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε.

18 ἦλθεν γὰρ ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, δαιμόνιον ἔχει·

19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

20 τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·

21 οὐαί σοι, χοραζίν· οὐαί σοι, βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῶ μετενόησαν.

22 πλὴν λέγω ὑμῖν, τύρῳ καὶ σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.

23 καὶ σύ, καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

25 ἐν ἐκείνῳ τῶ καιρῶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·

26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

27 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

28 δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 when3753 Jesus2424 had made an end5055 of commanding1299 his848 twelve1427 disciples,3101 he departed3327 thence1564 to teach1321 and2532 to preach2784 in1722 their846 cities.4172

2  Now1161 when John2491 had heard191 in1722 the3588 prison1201 the3588 works2041 of Christ,5547 he sent3992 two1417 of his848 disciples,3101

3  And said2036 unto him,846 Art1488 thou4771 he that should come,2064 or2228 do we look4328 for another?2087

2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Go4198 and show John again518 2491 those things3739 which ye do hear191 and2532 see:991

5  The blind5185 receive their sight,308 and2532 the lame5560 walk,4043 the lepers3015 are cleansed,2511 and2532 the deaf2974 hear,191 the dead3498 are raised up,1453 and2532 the poor4434 have the gospel preached to them.2097

6  And2532 blessed3107 is2076 he, whosoever3739 1437 shall not3361 be offended4624 in1722 me.1698

7  And1161 as they5130 departed,4198 Jesus2424 began756 to say3004 unto the3588 multitudes3793 concerning4012 John,2491 What5101 went ye out1831 into1519 the3588 wilderness2048 to see?2300 A reed2563 shaken4531 with5259 the wind?417

8  But235 what5101 went ye out1831 for to see?1492 A man444 clothed294 in1722 soft3120 raiment?2440 behold,2400 they that wear5409 soft3120 clothing are1526 in1722 kings'935 houses.3624

9  But235 what5101 went ye out1831 for to see?1492 A prophet?4396 yea,3483 I say3004 unto you,5213 and2532 more4055 than a prophet.4396

10  For1063 this3778 is2076 he, of4012 whom3739 it is written,1125 Behold,2400 I1473 send649 my3450 messenger32 before4253 thy4675 face,4383 which3739 shall prepare2680 thy4675 way3598 before1715 thee.4675

11  Verily281 I say3004 unto you,5213 Among1722 them that are born1084 of women1135 there hath not3756 risen1453 a greater3187 than John2491 the3588 Baptist:910 notwithstanding1161 he that is least3398 in1722 the3588 kingdom932 of heaven3772 is2076 greater3187 than he.846

12  And1161 from575 the3588 days2250 of John2491 the3588 Baptist910 until2193 now737 the3588 kingdom932 of heaven3772 suffereth violence,971 and2532 the violent973 take it by force.726 846

13  For1063 all3956 the3588 prophets4396 and2532 the3588 law3551 prophesied4395 until2193 John.2491

14  And2532 if1487 ye will2309 receive1209 it, this846 is2076 Elijah,2243 which was3195 for to come.2064

15  He that hath2192 ears3775 to hear,191 let him hear.191

16  But1161 whereunto5101 shall I liken3666 this5026 generation?1074 It is2076 like unto3664 children3808 sitting2521 in1722 the markets,58 and2532 calling4377 unto their848 fellows,2083

17  And2532 saying,3004 We have piped832 unto you,5213 and2532 ye have not3756 danced;3738 we have mourned2354 unto you,5213 and2532 ye have not3756 lamented.2875

18  For1063 John2491 came2064 neither3383 eating2068 nor3383 drinking,4095 and2532 they say,3004 He hath2192 a devil.1140

19  The3588 Son5207 of man444 came2064 eating2068 and2532 drinking,4095 and2532 they say,3004 Behold2400 a man444 gluttonous,5314 and2532 a winebibber,3630 a friend5384 of publicans5057 and2532 sinners.268 But2532 wisdom4678 is justified1344 of575 her848 children.5043

20  Then5119 began756 he to upbraid3679 the3588 cities4172 wherein1722 3739 most4118 of his846 mighty works1411 were done,1096 because3754 they repented3340 not:3756

21  Woe3759 unto thee,4671 Chorazin!5523 woe3759 unto thee,4671 Bethsaida!966 for3754 if1487 the3588 mighty works,1411 which were done1096 in1722 you,5213 had been done1096 in1722 Tyre5184 and2532 Sidon,4605 they would have repented3340 long ago3819 in1722 sackcloth4526 and2532 ashes.4700

22  But4133 I say3004 unto you,5213 It shall be2071 more tolerable414 for Tyre5184 and2532 Sidon4605 at1722 the day2250 of judgment,2920 than2228 for you.5213

23  And2532 thou,4771 Capernaum,2584 which art exalted5312 unto2193 heaven,3772 shalt be brought down2601 to2193 hell:86 for3754 if1487 the3588 mighty works,1411 which have been done1096 in1722 thee,4671 had been done1096 in1722 Sodom,4670 it would have remained3306 until3360 this day.4594

24  But4133 I say3004 unto you,5213 That3754 it shall be2071 more tolerable414 for the land1093 of Sodom,4670 in1722 the day2250 of judgment,2920 than2228 for thee.4671

25  At1722 that1565 time2540 Jesus2424 answered611 and said,2036 I thank1843 thee,4671 O Father,3962 Lord2962 of heaven3772 and2532 earth,1093 because3754 thou hast hid613 these things5023 from575 the wise4680 and2532 prudent,4908 and2532 hast revealed601 them846 unto babes.3516

26  Even so,3483 Father:3962 for3754 so3779 it seemed1096 good2107 in thy sight.1715 4675

27  All things3956 are delivered3860 unto me3427 of5259 my3450 Father:3962 and2532 no man3762 knoweth1921 the3588 Son,5207 but1508 the3588 Father;3962 neither3761 knoweth1921 any man5100 the3588 Father,3962 save1508 the3588 Son,5207 and2532 he to whomsoever3739 1437 the3588 Son5207 will1014 reveal601 him.

28  Come1205 unto4314 me,3165 all3956 ye that labor2872 and2532 are heavy laden,5412 and I2504 will give you rest.373 5209

29  Take142 my3450 yoke2218 upon1909 you,5209 and2532 learn3129 of575 me;1700 for3754 I am1510 meek4235 and2532 lowly5011 in heart:2588 and2532 ye shall find2147 rest372 unto your5216 souls.5590

30  For1063 my3450 yoke2218 is easy,5543 and2532 my3450 burden5413 is2076 light.1645

Vul

1 Et factum est, cum consummasset Jesus, præcipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret, et prædicaret in civitatibus eorum.

2 Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis,

3 ait illi: Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus?

4 Et respondens Jesus ait illis: Euntes renuntiate Joanni quæ audistis, et vidistis.

5 Cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur:

6 et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me.

7 Illis autem abeuntibus, cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam?

8 Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt.

9 Sed quid existis videre? prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam.

10 Hic est enim de quo scriptum est: Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te.

11 Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista: qui autem minor est in regno cælorum, major est illo.

12 A diebus autem Joannis Baptistæ usque nunc, regnum cælorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.

13 Omnes enim prophetæ et lex usque ad Joannem prophetaverunt:

14 et si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus est.

15 Qui habet aures audiendi, audiat.

16 Cui autem similem æstimabo generationem istam? Similis est pueris sedentibus in foro: qui clamantes coæqualibus

17 dicunt: Cecinimus vobis, et non saltastis: lamentavimus, et non planxistis.

18 Venit enim Joannes neque manducans, neque bibens, et dicunt: Dæmonium habet.

19 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicunt: Ecce homo vorax, et potator vini, publicanorum et peccatorum amicus. Et justificata est sapientia a filiis suis.

20 Tunc cœpit exprobrare civitatibus, in quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus, quia non egissent pœnitentiam:

21 Væ tibi Corozain, væ tibi Bethsaida: quia, si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere pœnitentiam egissent.

22 Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis.

23 Et tu Capharnaum, numquid usque in cælum exaltaberis? usque in infernum descendes, quia si in Sodomis factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in te, forte mansissent usque in hanc diem.

24 Verumtamen dico vobis, quia terræ Sodomorum remissius erit in die judicii, quam tibi.

25 In illo tempore respondens Jesus dixit: Confiteor tibi, Pater, Domine cæli et terræ, quia abscondisti hæc a sapientibus, et prudentibus, et revelasti ea parvulis.

26 Ita Pater: quoniam sic fuit placitum ante te.

27 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater: neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.

28 Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.

29 Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde: et invenietis requiem animabus vestris.

30 Jugum enim meum suave est, et onus meum leve.


Next: Matthew 12