Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 10

GNT

1 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

2 τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος σίμων ὁ λεγόμενος πέτρος καὶ ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ ἰάκωβος ὁ τοῦ ζεβεδαίου καὶ ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,

3 φίλιππος καὶ βαρθολομαῖος, θωμᾶς καὶ μαθθαῖος ὁ τελώνης, ἰάκωβος ὁ τοῦ ἁλφαίου καὶ θαδδαῖος,

4 σίμων ὁ καναναῖος καὶ ἰούδας ὁ ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

5 τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·

6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ἰσραήλ.

7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,

10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.

11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·

13 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

14 καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ σοδόμων καὶ γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

16 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὗν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὖτος σωθήσεται.

23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

24 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.

25 ἀρκετὸν τῶ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

26 μὴ οὗν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῶ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὗς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

28 καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.

29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.

30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.

31 μὴ οὗν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.

32 πᾶς οὗν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς·

33 ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς.

34 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.

35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,

36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

37 ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.

39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

40 ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.

41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.

KJV

1  And2532 when he had called unto4341 him his848 twelve1427 disciples,3101 he gave1325 them846 power1849 against unclean169 spirits,4151 to5620 cast them out,1544 846 and2532 to heal2323 all manner3956 of sickness3554 and2532 all manner3956 of disease.3119

2  Now1161 the3588 names3686 of the3588 twelve1427 apostles652 are2076 these;5023 The first,4413 Simon,4613 who is called3004 Peter,4074 and2532 Andrew406 his846 brother;80 James2385 the3588 son of Zebedee,2199 and2532 John2491 his846 brother;80

3  Philip,5376 and2532 Bartholomew;918 Thomas,2381 and2532 Matthew3156 the3588 publican;5057 James2385 the3588 son of Alphaeus,256 and2532 Lebbaeus3002 whose surname was1941 Thaddaeus;2280

4  Simon4613 the3588 Canaanite,2581 and2532 Judas2455 Iscariot,2469 who also betrayed3860 2532 him.846

5  These5128 twelve1427 Jesus2424 sent forth,649 and commanded3853 them,846 saying,3004 Go565 not3361 into1519 the way3598 of the Gentiles,1484 and2532 into1519 any city4172 of the Samaritans4541 enter1525 ye not:3361

6  But1161 go4198 rather3123 to4314 the lost622 sheep4263 of the house3624 of Israel.2474

7  And1161 as ye go,4198 preach,2784 saying,3004 The3588 kingdom932 of heaven3772 is at hand.1448

8  Heal2323 the sick,770 cleanse2511 the lepers,3015 raise1453 the dead,3498 cast out1544 devils:1140 freely1432 ye have received,2983 freely1432 give.1325

9  Provide2932 neither3361 gold,5557 nor3366 silver,696 nor3366 brass5475 in1519 your5216 purses,2223

10  Nor3361 scrip4082 for1519 your journey,3598 neither3366 two1417 coats,5509 neither3366 shoes,5266 nor3366 yet staves:4464 for1063 the3588 workman2040 is2076 worthy514 of his848 meat.5160

11  And1161 into1519 whatsoever3739 302 city4172 or2228 town2968 ye shall enter,1525 inquire1833 who5101 in1722 it846 is2076 worthy;514 and there2546 abide3306 till ye2193 302 go1831 thence.

12  And1161 when ye come1525 into1519 a house,3614 salute782 it.846

13  And2532 if1437 3303 the3588 house3614 be5600 worthy,514 let your5216 peace1515 come2064 upon1909 it:846 but1161 if it be not3362 5600 worthy,514 let your5216 peace1515 return1994 to4314 you.5209

14  And2532 whosoever3739 1437 shall not3361 receive1209 you,5209 nor3366 hear191 your5216 words,3056 when ye depart1831 out of that1565 house3614 or2228 city,4172 shake off1621 the3588 dust2868 of your5216 feet.4228

15  Verily281 I say3004 unto you,5213 It shall be2071 more tolerable414 for the land1093 of Sodom4670 and2532 Gomorrah1116 in1722 the day2250 of judgment,2920 than2228 for that1565 city.4172

16  Behold,2400 I1473 send you forth649 5209 as5613 sheep4263 in1722 the midst3319 of wolves:3074 be1096 ye therefore3767 wise5429 as5613 serpents,3789 and2532 harmless185 as5613 doves.4058

17  But1161 beware4337 of575 men:444 for1063 they will deliver you up3860 5209 to1519 the councils,4892 and2532 they will scourge3146 you5209 in1722 their848 synagogues;4864

18  And2532 ye shall be1161 brought71 before1909 governors2232 and2532 kings935 for my sake,1752 1700 for1519 a testimony3142 against them846 and2532 the3588 Gentiles.1484

19  But1161 when3752 they deliver you up,3860 5209 take no thought3309 3361 how4459 or2228 what5101 ye shall speak:2980 for1063 it shall be given1325 you5213 in1722 that same1565 hour5610 what5101 ye shall speak.2980

20  For1063 it is2075 not3756 ye5210 that speak,2980 but235 the3588 Spirit4151 of your5216 Father3962 which speaketh2980 in1722 you.5213

21  And1161 the brother80 shall deliver up3860 the brother80 to1519 death,2288 and2532 the father3962 the child:5043 and2532 the children5043 shall rise up1881 against1909 their parents,1118 and2532 cause them to be put to death.2289 846

22  And2532 ye shall be2071 hated3404 of5259 all3956 men for my name's sake:1223 3450 3686 but1161 he that endureth5278 to1519 the end5056 shall be3778 saved.4982

23  But1161 when3752 they persecute1377 you5209 in1722 this5026 city,4172 flee5343 ye into1519 another:243 for1063 verily281 I say3004 unto you,5213 Ye shall not3364 have gone over5055 the3588 cities4172 of Israel,2474 till2193 302 the3588 Son5207 of man444 be come.2064

24  The disciple3101 is2076 not3756 above5228 his master,1320 nor3761 the servant1401 above5228 his848 lord.2962

25  It is enough713 for the3588 disciple3101 that2443 he be1096 as5613 his846 master,1320 and2532 the3588 servant1401 as5613 his846 lord.2962 If1487 they have called2564 the3588 master of the house3617 Beelzebub,954 how much4214 more3123 shall they call them of his household?3615 846

26  Fear5399 them846 not3361 therefore:3767 for1063 there is2076 nothing3762 covered,2572 that3739 shall not3756 be revealed;601 and2532 hid,2927 that3739 shall not3756 be known.1097

27  What3739 I tell3004 you5213 in1722 darkness,4653 that speak2036 ye in1722 light:5457 and2532 what3739 ye hear191 in1519 the3588 ear,3775 that preach2784 ye upon1909 the3588 housetops.1430

28  And2532 fear5399 not3361 575 them which kill615 the3588 body,4983 but1161 are not3361 able1410 to kill615 the3588 soul:5590 but1161 rather3123 fear5399 him which is able1410 to destroy622 both2532 soul5590 and2532 body4983 in1722 hell.1067

29  Are not3780 two1417 sparrows4765 sold4453 for a farthing?787 and2532 one1520 of1537 them846 shall not3756 fall4098 on1909 the3588 ground1093 without427 your5216 Father.3962

30  But1161 the3588 very2532 hairs2359 of your5216 head2776 are1526 all3956 numbered.705

31  Fear5399 ye not3361 therefore,3767 ye5210 are of more value1308 than many4183 sparrows.4765

32  Whosoever3956 3748 therefore3767 shall confess3670 1722 me1698 before1715 men,444 1722 him846 will I confess also2504 3670 before1715 my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

33  But1161 whosoever3748 302 shall deny720 me3165 before1715 men,444 him846 will I also2504 deny720 before1715 my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

34  Think3543 not3361 that3754 I am come2064 to send906 peace1515 on1909 earth:1093 I came2064 not3756 to send906 peace,1515 but235 a sword.3162

35  For1063 I am come2064 to set a man at variance1369 444 against2596 his848 father,3962 and2532 the daughter2364 against2596 her848 mother,3384 and2532 the daughter-in-law3565 against2596 her848 mother-in-law.3994

36  And2532 a man's444 foes2190 shall be they of his own household.3615 846

37  He that loveth5368 father3962 or2228 mother3384 more5228 than me1691 is2076 not3756 worthy514 of me:3450 and2532 he that loveth5368 son5207 or2228 daughter2364 more5228 than me1691 is2076 not3756 worthy514 of me.3450

38  And2532 he3739 that taketh2983 not3756 his848 cross,4716 and2532 followeth190 after3694 me,3450 is2076 not3756 worthy514 of me.3450

39  He that findeth2147 his848 life5590 shall lose622 it:846 and2532 he that loseth622 his848 life5590 for my sake1752 1700 shall find2147 it.846

40  He that receiveth1209 you5209 receiveth1209 me,1691 and2532 he that receiveth1209 me1691 receiveth1209 him that sent649 me.3165

41  He that receiveth1209 a prophet4396 in1519 the name3686 of a prophet4396 shall receive2983 a prophet's4396 reward;3408 and2532 he that receiveth1209 a righteous man1342 in1519 the name3686 of a righteous man1342 shall receive2983 a righteous man's1342 reward.3408

42  And2532 whosoever3739 1437 shall give to drink4222 unto one1520 of these5130 little ones3398 a cup4221 of cold5593 water only3440 in1519 the name3686 of a disciple,3101 verily281 I say3004 unto you,5213 he shall in no wise3364 lose622 his848 reward.3408

Vul

1 Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent omnem languorem, et omnem infirmitatem.

2 Duodecim autem Apostolorum nomina sunt hæc. Primus, Simon, qui dicitur Petrus: et Andreas frater ejus,

3 Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus, Philippus, et Bartholomæus, Thomas, et Matthæus publicanus, Jacobus Alphæi, et Thaddæus,

4 Simon Chananæus, et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum.

5 Hos duodecim misit Jesus, præcipiens eis, dicens: In viam gentium ne abieritis, et in civitates Samaritanorum ne intraveritis:

6 sed potius ite ad oves quæ perierunt domus Israël.

7 Euntes autem prædicate, dicentes: Quia appropinquavit regnum cælorum.

8 Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, dæmones ejicite: gratis accepistis, gratis date.

9 Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris:

10 non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam: dignus enim est operarius cibo suo.

11 In quamcumque autem civitatem aut castellum intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit: et ibi manete donec exeatis.

12 Intrantes autem in domum, salutate eam, dicentes: Pax huic domui.

13 Et siquidem fuerit domus illa digna, veniet pax vestra super eam: si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur ad vos.

14 Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros: exeunte foras de domo, vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris.

15 Amen dico vobis: Tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gomorrhæorum in die judicii, quam illi civitati.

16 Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbæ.

17 Cavete autem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos:

18 et ad præsides, et ad reges ducemini propter me in testimonium illis, et gentibus.

19 Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo, aut quid loquamini: dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini:

20 non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis.

21 Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et insurgent filii in parentes, et morte eos afficient:

22 et eritis odio omnibus propter nomen meum: qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

23 Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israël, donec veniat Filius hominis.

24 Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum:

25 sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus, et servo, sicut dominus ejus. Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos ejus?

26 Ne ergo timueritis eos. Nihil enim est opertum, quod non revelabitur: et occultum, quod non scietur.

27 Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine: et quod in aure auditis, prædicate super tecta.

28 Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam.

29 Nonne duo passeres asse veneunt? et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro.

30 Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt.

31 Nolite ergo timere: multis passeribus meliores estis vos.

32 Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est.

33 Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est.

34 Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram: non veni pacem mittere, sed gladium:

35 veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum suam:

36 et inimici hominis, domestici ejus.

37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus: et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus.

38 Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus.

39 Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.

40 Qui recipit vos, me recipit: et qui me recipit, recipit eum qui me misit.

41 Qui recipit prophetam in nomine prophetæ, mercedem prophetæ accipiet: et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet.

42 Et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ tantum in nomine discipuli: amen dico vobis, non perdet mercedem suam.


Next: Matthew 11