Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 14

GNT

1 ἐν ἐκείνῳ τῶ καιρῶ ἤκουσεν ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν ἰησοῦ,

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, οὖτός ἐστιν ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῶ.

3 ὁ γὰρ ἡρῴδης κρατήσας τὸν ἰωάννην ἔδησεν [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ ἰωάννης αὐτῶ, οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.

5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

6 γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς ἡρῳδιάδος ἐν τῶ μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῶ ἡρῴδῃ,

7 ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.

9 καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι,

10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν [τὸν] ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ·

11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῶ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.

12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτό[ν], καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῶ ἰησοῦ.

13 ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῶ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

14 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.

15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.

16 ὁ δὲ [ἰησοῦς] εἶπεν αὐτοῖς, οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῶ, οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.

18 ὁ δὲ εἶπεν, φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.

19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.

21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

22 καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὖ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ.

24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.

25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.

26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.

27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων, θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῶ ὁ πέτρος εἶπεν, κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα·

29 ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου [ὁ] πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ἰησοῦν.

30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον [ἰσχυρὸν] ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, κύριε, σῶσόν με.

31 εὐθέως δὲ ὁ ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῶ, ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;

32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος.

33 οἱ δὲ ἐν τῶ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῶ λέγοντες, ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.

34 καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς γεννησαρέτ.

35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

KJV

1  At1722 that1565 time2540 Herod2264 the3588 tetrarch5076 heard191 of the3588 fame189 of Jesus,2424

2  And2532 said2036 unto his848 servants,3816 This3778 is2076 John2491 the3588 Baptist;910 he846 is risen1453 from575 the3588 dead;3498 and2532 therefore1223 5124 mighty works1411 do show forth1754 themselves in1722 him.846

3  For1063 Herod2264 had laid hold on2902 John,2491 and bound1210 him,846 and2532 put5087 him in1722 prison5438 for Herodias' sake,1223 2266 his846 brother80 Philip's5376 wife.1135

4  For1063 John2491 said3004 unto him,846 It is not lawful1832 3756 for thee4671 to have2192 her.846

5  And2532 when he would2309 have put him to death,615 846 he feared5399 the3588 multitude,3793 because3754 they counted2192 him846 as5613 a prophet.4396

6  But1161 when Herod's2264 birthday1077 was kept,71 the3588 daughter2364 of Herodias2266 danced3738 before them,1722 3319 and2532 pleased700 Herod.2264

7  Whereupon3606 he promised3670 with3326 an oath3727 to give1325 her846 whatsoever3739 1437 she would ask.154

8  And1161 she,3588 being before instructed4264 of5259 her848 mother,3384 said,5346 Give1325 me3427 here5602 John2491 Baptist's910 head2776 in1909 a charger.4094

9  And2532 the3588 king935 was sorry:3076 nevertheless1161 for the oath's sake,1223 3588 3727 and2532 them which sat with him at meat,4873 he commanded2753 it to be given1325 her.

10  And2532 he sent,3992 and beheaded607 John2491 in1722 the3588 prison.5438

11  And2532 his846 head2776 was brought5342 in1909 a charger,4094 and2532 given1325 to the3588 damsel:2877 and2532 she brought5342 it to her846 mother.3384

12  And2532 his846 disciples3101 came,4334 and took up142 the3588 body,4983 and2532 buried2290 it,846 and2532 went2064 and told518 Jesus.2424

13  When2532 Jesus2424 heard191 of it, he departed402 thence1564 by1722 ship4143 into1519 a desert2048 place5117 apart:2596 2398 and2532 when the3588 people3793 had heard191 thereof, they followed190 him846 on foot3979 out of575 the3588 cities.4172

14  And2532 Jesus2424 went forth,1831 and saw1492 a great4183 multitude,3793 and2532 was moved with compassion4697 toward1909 them,846 and2532 he healed2323 their846 sick.732

15  And1161 when it was1096 evening,3798 his846 disciples3101 came4334 to him,846 saying,3004 This is2076 a desert2048 place,5117 and2532 the3588 time5610 is now2235 past;3928 send the multitude away,630 3588 3793 that2443 they may go565 into1519 the3588 villages,2968 and2532 buy59 themselves1438 victuals.1033

16  But1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 They need2192 5532 not3756 depart;565 give1325 ye5210 them846 to eat.5315

17  And1161 they3588 say3004 unto him,846 We have2192 3756 here5602 but1508 five4002 loaves,740 and2532 two1417 fishes.2486

18  1161 He3588 said,2036 Bring5342 them846 hither5602 to me.3427

19  And2532 he commanded2753 the3588 multitude3793 to sit down347 on1909 the3588 grass,5528 and2532 took2983 the3588 five4002 loaves,740 and2532 the3588 two1417 fishes,2486 and looking up308 to1519 heaven,3772 he blessed,2127 and2532 broke,2806 and2532 gave1325 the3588 loaves740 to his disciples,3101 and1161 the3588 disciples3101 to the3588 multitude.3793

20  And2532 they did all3956 eat,5315 and2532 were filled:5526 and2532 they took up142 of the3588 fragments2801 that remained4052 twelve1427 baskets2894 full.4134

21  And1161 they that had eaten2068 were2258 about5616 five thousand4000 men,435 beside5565 women1135 and2532 children.3813

22  And2532 straightway2112 Jesus2424 constrained315 his848 disciples3101 to get1684 into1519 a ship,4143 and2532 to gobefore4254 him846 unto1519 the3588 other side,4008 while2193 3739 he sent the multitudes away.630 3588 3793

23  And2532 when he had sent the multitudes away,630 3588 3793 he went up305 into1519 a mountain3735 apart2596 2398 to pray:4336 and1161 when the evening3798 was come,1096 he was2258 there1563 alone.3441

24  But1161 the3588 ship4143 was2258 now2235 in the midst3319 of the3588 sea,2281 tossed928 with5259 waves:2949 for1063 the3588 wind417 was2258 contrary.1727

25  And1161 in the fourth5067 watch5438 of the3588 night3571 Jesus2424 went565 unto4314 them,846 walking4043 on1909 the3588 sea.2281

26  And2532 when the3588 disciples3101 saw1492 him846 walking4043 on1909 the3588 sea,2281 they were troubled,5015 saying,3004 It is2076 a spirit;5326 and2532 they cried out2896 for575 fear.5401

27  But1161 straightway2112 Jesus2424 spake2980 unto them,846 saying,3004 Be of good cheer;2293 it is1510 I;1473 be not afraid.5399 3361

28  And1161 Peter4074 answered611 him846 and said,2036 Lord,2962 if1487 it be1488 thou,4771 bid2753 me3165 come2064 unto4314 thee4571 on1909 the3588 water.5204

29  And1161 he3588 said,2036 Come. And2064 2532 when Peter4074 was come down2597 out of575 the3588 ship,4143 he walked4043 on1909 the3588 water,5204 to go2064 to4314 Jesus.2424

30  But1161 when he saw991 the3588 wind417 boisterous,2478 he was afraid;5399 and2532 beginning756 to sink,2670 he cried,2896 saying,3004 Lord,2962 save4982 me.3165

31  And1161 immediately2112 Jesus2424 stretched forth1614 his hand,5495 and caught1949 him,846 and2532 said3004 unto him,846 O thou of little faith,3640 wherefore1519 5101 didst thou doubt?1365

32  And2532 when they846 were come1684 into1519 the3588 ship,4143 the3588 wind417 ceased.2869

33  Then1161 they3588 that were in1722 the3588 ship4143 came2064 and worshiped4352 him,846 saying,3004 Of a truth230 thou art1488 the Son5207 of God.2316

34  And2532 when they were gone over,1276 they came2064 into1519 the3588 land1093 of Gennesaret.1082

35  And2532 when the3588 men435 of that1565 place5117 had knowledge1921 of him,846 they sent out649 into1519 all3650 that1565 country round about,4066 and2532 brought4374 unto him846 all3956 that were diseased;2192 2560

36  And2532 besought3870 him846 that2443 they might only3440 touch680 the3588 hem2899 of his846 garment:2440 and2532 as many as3745 touched680 were made perfectly whole.1295

Vul

1 In illo tempore audivit Herodes tetrarcha famam Jesu:

2 et ait pueris suis: Hic est Joannes Baptista: ipse surrexit a mortuis, et ideo virtutes operantur in eo.

3 Herodes enim tenuit Joannem, et alligavit eum: et posuit in carcerem propter Herodiadem uxorem fratris sui.

4 Dicebat enim illi Joannes: Non licet tibi habere eam.

5 Et volens illum occidere, timuit populum: quia sicut prophetam eum habebant.

6 Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi:

7 unde cum juramento pollicitus est ei dare quodcumque postulasset ab eo.

8 At illa præmonita a matre sua: Da mihi, inquit, hic in disco caput Joannis Baptistæ.

9 Et contristatus est rex: propter juramentum autem, et eos qui pariter recumbebant, jussit dari.

10 Misitque et decollavit Joannem in carcere.

11 Et allatum est caput ejus in disco, et datum est puellæ, et attulit matri suæ.

12 Et accedentes discipuli ejus, tulerunt corpus ejus, et sepelierunt illud: et venientes nuntiaverunt Jesu.

13 Quod cum audisset Jesus, secessit inde in navicula, in locum desertum seorsum: et cum audissent turbæ, secutæ sunt eum pedestres de civitatibus.

14 Et exiens vidit turbam multam, et misertus est eis, et curavit languidos eorum.

15 Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli ejus, dicentes: Desertus est locus, et hora jam præteriit: dimitte turbas, ut euntes in castella, emant sibi escas.

16 Jesus autem dixit eis: Non habent necesse ire: date illis vos manducare.

17 Responderunt ei: Non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces.

18 Qui ait eis: Afferte mihi illos huc.

19 Et cum jussisset turbam discumbere super fœnum, acceptis quinque panibus et duobus piscibus, aspiciens in cælum benedixit, et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis.

20 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum plenos.

21 Manducantium autem fuit numerus quinque millia virorum, exceptis mulieribus et parvulis.

22 Et statim compulit Jesus discipulos ascendere in naviculam, et præcedere eum trans fretum, donec dimitteret turbas.

23 Et dimissa turba, ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto solus erat ibi:

24 navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus: erat enim contrarius ventus.

25 Quarta enim vigilia noctis, venit ad eos ambulans super mare.

26 Et videntes eum super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes: Quia phantasma est. Et præ timore clamaverunt.

27 Statimque Jesus locutus est eis, dicens: Habete fiduciam: ego sum, nolite timere.

28 Respondens autem Petrus, dixit: Domine, si tu es, jube me ad te venire super aquas.

29 At ipse ait: Veni. Et descendens Petrus de navicula, ambulabat super aquam ut veniret ad Jesum.

30 Videns vero ventum validum, timuit: et cum cœpisset mergi, clamavit dicens: Domine, salvum me fac.

31 Et continuo Jesus extendens manum, apprehendit eum: et ait illi: Modicæ fidei, quare dubitasti?

32 Et cum ascendissent in naviculam, cessavit ventus.

33 Qui autem in navicula erant, venerunt, et adoraverunt eum, dicentes: Vere Filius Dei es.

34 Et cum transfretassent, venerunt in terram Genesar.

35 Et cum cognovissent eum viri loci illius, miserunt in universam regionem illam, et obtulerunt ei omnes male habentes:

36 et rogabant eum ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent. Et quicumque tetigerunt, salvi facti sunt.


Next: Matthew 15