Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 15

GNT

1 τότε προσέρχονται τῶ ἰησοῦ ἀπὸ ἱεροσολύμων φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες,

2 διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας [αὐτῶν] ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;

4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·

5 ὑμεῖς δὲ λέγετε, ὃς ἂν εἴπῃ τῶ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,

6 οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

7 ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν ἠσαΐας λέγων,

8 ὁ λαὸς οὖτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ·

9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

10 καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, ἀκούετε καὶ συνίετε·

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

12 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῶ, οἶδας ὅτι οἱ φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.

14 ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί [τυφλῶν]· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ, φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν [ταύτην].

16 ὁ δὲ εἶπεν, ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;

18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

21 καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τύρου καὶ σιδῶνος.

22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα, ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ἰσραήλ.

25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῶ λέγουσα, κύριε, βοήθει μοι.

26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

27 ἡ δὲ εἶπεν, ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

29 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.

30 καὶ προσῆλθον αὐτῶ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·

31 ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν ἰσραήλ.

32 ὁ δὲ ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῶ.

33 καὶ λέγουσιν αὐτῶ οἱ μαθηταί, πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;

34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν, ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

35 καὶ παραγγείλας τῶ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν

36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.

38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

39 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια μαγαδάν.

KJV

1  Then5119 came4334 to Jesus2424 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 which3588 were of575 Jerusalem,2414 saying,3004

2  Why1302 do thy4675 disciples3101 transgress3845 the3588 tradition3862 of the3588 elders?4245 for1063 they wash3538 not3756 their848 hands5495 when3752 they eat2068 bread.740

3  But1161 he3588 answered611 and said2036 unto them,846 Why1302 do ye5210 also2532 transgress3845 the3588 commandment1785 of God2316 by1223 your5216 tradition?3862

4  For1063 God2316 commanded,1781 saying,3004 Honor5091 thy4675 father3962 and2532 mother:3384 and,2532 He that curseth2551 father3962 or2228 mother,3384 let him die5053 the death.2288

5  But1161 ye5210 say,3004 Whosoever3739 302 shall say2036 to his father3962 or2228 his mother,3384 It is a gift,1435 by whatsoever3739 1437 thou mightest be profited5623 by1537 me;1700

6  And2532 honor5091 not3364 his848 father3962 or2228 his848 mother,3384 he shall be free. Thus2532 have ye made the commandment of God of none effect208 3588 1785 2316 by1223 your5216 tradition.3862

7  Ye hypocrites,5273 well2573 did Isaiah2268 prophesy4395 of4012 you,5216 saying,3004

8  This3778 people2992 draweth nigh1448 unto me3427 with their848 mouth,4750 and2532 honoreth5091 me3165 with their lips;5491 but1161 their846 heart2588 is568 far4206 from575 me.1700

9  But1161 in vain3155 they do worship4576 me,3165 teaching1321 for doctrines1319 the commandments1778 of men.444

10  And2532 he called4341 the3588 multitude,3793 and said2036 unto them,846 Hear,191 and2532 understand:4920

11  Not3756 that which goeth1525 into1519 the3588 mouth4750 defileth2840 a man;444 but235 that which cometh1607 out1537 of the3588 mouth,4750 this5124 defileth2840 a man.444

12  Then5119 came4334 his846 disciples,3101 and said2036 unto him,846 Knowest1492 thou that3754 the3588 Pharisees5330 were offended,4624 after they heard191 this saying?3056

13  But1161 he3588 answered611 and said,2036 Every3956 plant,5451 which3739 my3450 heavenly3770 Father3962 hath not3756 planted,5452 shall be rooted up.1610

14  Let them alone:863 846 they be1526 blind5185 leaders3595 of the blind.5185 And1161 if1437 the blind5185 lead3594 the blind,5185 both297 shall fall4098 into1519 the ditch.999

15  Then1161 answered611 Peter4074 and said2036 unto him,846 Declare5419 unto us2254 this5026 parable.3850

16  And1161 Jesus2424 said,2036 Are2075 ye5210 also2532 yet188 without understanding?801

17  Do not ye yet3768 understand,3539 that3754 whatsoever3956 entereth1531 in1519 at the3588 mouth4750 goeth5562 into1519 the3588 belly,2836 and2532 is cast out1544 into1519 the draught?856

18  But1161 those things which proceed1607 out of1537 the3588 mouth4750 come forth1831 from1537 the3588 heart;2588 and they2548 defile2840 the3588 man.444

19  For1063 out1537 of the3588 heart2588 proceed1831 evil4190 thoughts,1261 murders,5408 adulteries,3430 fornications,4202 thefts,2829 false witness,5577 blasphemies:988

20  These5023 are2076 the things which defile2840 a man:444 but1161 to eat5315 with unwashen449 hands5495 defileth2840 not3756 a man.444

21  Then2532 Jesus2424 went1831 thence,1564 and departed402 into1519 the3588 coasts3313 of Tyre5184 and2532 Sidon.4605

22  And,2532 behold,2400 a woman1135 of Canaan5478 came1831 out of575 the3588 same1565 coasts,3725 and cried2905 unto him,846 saying,3004 Have mercy1653 on me,3165 O Lord,2962 thou son5207 of David;1138 my3450 daughter2364 is grievously2560 vexed with a devil.1139

23  But1161 he3588 answered611 her846 not3756 a word.3056 And2532 his846 disciples3101 came4334 and besought2065 him,846 saying,3004 Send her away;630 846 for3754 she crieth2896 after3693 us.2257

24  But1161 he3588 answered611 and said,2036 I am not3756 sent649 but1508 unto1519 the lost622 sheep4263 of the house3624 of Israel.2474

25  Then1161 came2064 she3588 and worshiped4352 him,846 saying,3004 Lord,2962 help997 me.3427

26  But1161 he3588 answered611 and said,2036 It is2076 not3756 meet2570 to take2983 the3588 children's5043 bread,740 and2532 to cast906 it to dogs.2952

27  And1161 she3588 said,2036 Truth,3483 Lord:2962 yet1063 the3588 dogs2952 eat2068 of575 the3588 crumbs5589 which fall4098 from575 their848 masters'2962 table.5132

28  Then5119 Jesus2424 answered611 and said2036 unto her,846 O5599 woman,1135 great3173 is thy4675 faith:4102 be1096 it unto thee4671 even as5613 thou wilt. And2309 2532 her846 daughter2364 was made whole2390 from575 that very1565 hour.5610

29  And2532 Jesus2424 departed3327 from thence,1564 and came2064 nigh unto3844 the3588 sea2281 of Galilee;1056 and2532 went up305 into1519 a mountain,3735 and sat down2521 there.1563

30  And2532 great4183 multitudes3793 came4334 unto him,846 having2192 with3326 them1438 those that were lame,5560 blind,5185 dumb,2974 maimed,2948 and2532 many4183 others,2087 and2532 cast them down4496 846 at3844 Jesus'2424 feet;4228 and2532 he healed2323 them:846

31  Insomuch that5620 the3588 multitude3793 wondered,2296 when they saw991 the dumb2974 to speak,2980 the maimed2948 to be whole,5199 the lame5560 to walk,4043 and2532 the blind5185 to see:991 and2532 they glorified1392 the3588 God2316 of Israel.2474

32  Then1161 Jesus2424 called4341 his848 disciples3101 unto him, and said,2036 I have compassion4697 on1909 the3588 multitude,3793 because3754 they continue with4357 me3427 now2235 three5140 days,2250 and2532 have2192 nothing5101 3756 to eat:5315 and2532 I will2309 not3756 send them away630 846 fasting,3523 lest3379 they faint1590 in1722 the3588 way.3598

33  And2532 his846 disciples3101 say3004 unto him,846 Whence4159 should we2254 have so much5118 bread740 in1722 the wilderness,2047 as5620 to fill5526 so great5118 a multitude?3793

34  And2532 Jesus2424 saith3004 unto them,846 How many4214 loaves740 have2192 ye? And1161 they3588 said,2036 Seven,2033 and2532 a few3641 little fishes.2485

35  And2532 he commanded2753 the3588 multitude3793 to sit down377 on1909 the3588 ground.1093

36  And2532 he took2983 the3588 seven2033 loaves740 and2532 the3588 fishes,2486 and2532 gave thanks,2168 and broke2806 them, and2532 gave1325 to his848 disciples,3101 and1161 the3588 disciples3101 to the3588 multitude.3793

37  And2532 they did all3956 eat,5315 and2532 were filled:5526 and2532 they took up142 of the3588 broken2801 meat that was left4052 seven2033 baskets4711 full.4134

38  And1161 they that did eat2068 were2258 four thousand5070 men,435 beside5565 women1135 and2532 children.3813

39  And2532 he sent away630 the3588 multitude,3793 and took ship,1684 1519 4143 and2532 came2064 into1519 the3588 coasts3725 of Magdala.3093

Vul

1 Tunc accesserunt ad eum ab Jerosolymis scribæ et pharisæi, dicentes:

2 Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? non enim lavant manus suas cum panem manducant.

3 Ipse autem respondens ait illis: Quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Nam Deus dixit:

4 Honora patrem, et matrem: et, Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur.

5 Vos autem dicitis: Quicumque dixerit patri, vel matri: Munus, quodcumque est ex me, tibi proderit:

6 et non honorificavit patrem suum, aut matrem suam: et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram.

7 Hypocritæ, bene prophetavit de vobis Isaias, dicens:

8 [Populus hic labiis me honorat:
cor autem eorum longe est a me.

9 Sine causa autem colunt me,
docentes doctrinas et mandata hominum.]

10 Et convocatis ad se turbis, dixit eis: Audite, et intelligite.

11 Non quod intrat in os, coinquinat hominem: sed quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem.

12 Tunc accedentes discipuli ejus, dixerunt ei: Scis quia pharisæi audito verbo hoc, scandalizati sunt?

13 At ille respondens ait: Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus cælestis, eradicabitur.

14 Sinite illos: cæci sunt, et duces cæcorum; cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt.

15 Respondens autem Petrus dixit ei: Edissere nobis parabolam istam.

16 At ille dixit: Adhuc et vos sine intellectu estis?

17 Non intelligitis quia omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secessum emittitur?

18 Quæ autem procedunt de ore, de corde exeunt, et ea coinquinant hominem:

19 de corde enim exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiæ:

20 hæc sunt, quæ coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem.

21 Et egressus inde Jesus secessit in partes Tyri et Sidonis.

22 Et ecce mulier chananæa a finibus illis egressa clamavit, dicens ei: Miserere mei, Domine fili David: filia mea male a dæmonio vexatur.

23 Qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus rogabant eum dicentes: Dimitte eam: quia clamat post nos.

24 Ipse autem respondens ait: Non sum missus nisi ad oves, quæ perierunt domus Israël.

25 At illa venit, et adoravit eum, dicens: Domine, adjuva me.

26 Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.

27 At illa dixit: Etiam Domine: nam et catelli edunt de micis quæ cadunt de mensa dominorum suorum.

28 Tunc respondens Jesus, ait illi: O mulier, magna est fides tua: fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia ejus ex illa hora.

29 Et cum transisset inde Jesus, venit secus mare Galilææ: et ascendens in montem, sedebat ibi.

30 Et accesserunt ad eum turbæ multæ, habentes secum mutos, cæcos, claudos, debiles, et alios multos: et projecerunt eos ad pedes ejus, et curavit eos,

31 ita ut turbæ mirarentur, videntes mutos loquentes, claudos ambulantes, cæcos videntes: et magnificabant Deum Israël.

32 Jesus autem, convocatis discipulis suis, dixit: Misereor turbæ, quia triduo jam perseverant mecum, et non habent quod manducent: et dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant in via.

33 Et dicunt ei discipuli: Unde ergo nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam?

34 Et ait illis Jesus: Quot habetis panes? At illi dixerunt: Septem, et paucos pisciculos.

35 Et præcepit turbæ ut discumberent super terram.

36 Et accipiens septem panes, et pisces, et gratias agens, fregit, et dedit discipulis suis, et discipuli dederunt populo.

37 Et comederunt omnes, et saturati sunt. Et quod superfuit de fragmentis, tulerunt septem sportas plenas.

38 Erant autem qui manducaverunt quatuor millia hominum, extra parvulos et mulieres.

39 Et, dimissa turba, ascendit in naviculam: et venit in fines Magedan.


Next: Matthew 16