Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 17

GNT

1 καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ἰησοῦς τὸν πέτρον καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν.

2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.

3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς μωϊσῆς καὶ ἠλίας συλλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ.

4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν τῶ ἰησοῦ, κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ μωϊσεῖ μίαν καὶ ἠλίᾳ μίαν.

5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ.

6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.

7 καὶ προσῆλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν, ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν ἰησοῦν μόνον.

9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγων, μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.

10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, τί οὗν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·

12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῶ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν.

13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

14 καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῶ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν

15 καὶ λέγων, κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.

18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

19 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῶ ὄρει τούτῳ, μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

21 

22 συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,

23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

24 ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῶ πέτρῳ καὶ εἶπαν, ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ [τὰ] δίδραχμα;

25 λέγει, ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ ἰησοῦς λέγων, τί σοι δοκεῖ, σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

26 εἰπόντος δέ, ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.

27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

KJV

1  And2532 after3326 six1803 days2250 Jesus2424 taketh3880 Peter,4074 2532 James,2385 and2532 John2491 his846 brother,80 and2532 bringeth them up399 846 into1519 a high5308 mountain3735 apart,2596 2398

2  And2532 was transfigured3339 before1715 them:846 and2532 his846 face4383 did shine2989 as5613 the3588 sun,2246 and1161 his846 raiment2440 was1096 white3022 as5613 the3588 light.5457

3  And,2532 behold,2400 there appeared3700 unto them846 Moses3475 and2532 Elijah2243 talking4814 with3326 him.846

4  Then1161 answered611 Peter,4074 and said2036 unto Jesus,2424 Lord,2962 it is2076 good2570 for us2248 to be1511 here:5602 if1487 thou wilt,2309 let us make4160 here5602 three5140 tabernacles;4633 one3391 for thee,4671 and2532 one3391 for Moses,3475 and2532 one3391 for Elijah.2243

5  While he846 yet2089 spake,2980 behold,2400 a bright5460 cloud3507 overshadowed1982 them:846 and2532 behold2400 a voice5456 out1537 of the3588 cloud,3507 which said,3004 This3778 is2076 my3450 beloved27 Son,5207 in1722 whom3739 I am well pleased;2106 hear191 ye him.846

6  And2532 when the3588 disciples3101 heard191 it, they fell4098 on1909 their848 face,4383 and2532 were sore afraid.5399 4970

7  And2532 Jesus2424 came4334 and touched680 them,846 and2532 said,2036 Arise,1453 and2532 be not afraid.5399 3361

8  And1161 when they had lifted up1869 their848 eyes,3788 they saw1492 no man,3762 save1508 Jesus2424 only.3441

9  And2532 as they846 came down2597 from575 the3588 mountain,3735 Jesus2424 charged1781 them,846 saying,3004 Tell2036 the3588 vision3705 to no man,3367 until2193 302 the3588 Son5207 of man444 be risen again450 from1537 the dead.3498

10  And2532 his846 disciples3101 asked1905 him,846 saying,3004 Why5101 then3767 say3004 the3588 scribes1122 that3754 Elijah2243 must1163 first4412 come2064

11  And1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Elijah2243 truly3303 shall first4412 come,2064 and2532 restore600 all things.3956

12  But1161 I say3004 unto you,5213 That3754 Elijah2243 is come2064 already,2235 and2532 they knew1921 him846 not,3756 but235 have done4160 unto1722 him846 whatsoever3745 they listed.2309 Likewise3779 shall3195 also2532 the3588 Son5207 of man444 suffer3958 of5259 them.846

13  Then5119 the3588 disciples3101 understood4920 that3754 he spake2036 unto them846 of4012 John2491 the3588 Baptist.910

14  And2532 when they846 were come2064 to4314 the3588 multitude,3793 there came4334 to him846 a certain man,444 kneeling down1120 to him,846 and2532 saying,3004

15  Lord,2962 have mercy1653 on my3450 son:5207 for1063 he is lunatic,4583 and2532 sore2560 vexed:3958 for3754 ofttimes4178 he falleth4098 into1519 the3588 fire,4442 and2532 oft4178 into1519 the3588 water.5204

16  And2532 I brought4374 him846 to thy4675 disciples,3101 and2532 they could1410 not3756 cure2323 him.846

17  Then1161 Jesus2424 answered611 and said,2036 O5599 faithless571 and2532 perverse1294 generation,1074 how long2193 4219 shall I be2071 with3326 you?5216 how long2193 4219 shall I suffer430 you?5216 bring5342 him846 hither5602 to me.3427

18  And2532 Jesus2424 rebuked2008 the devil;846 and2532 he1140 departed1831 out of575 him:846 and2532 the3588 child3816 was cured2323 from575 that very1565 hour.5610

19  Then5119 came4334 the3588 disciples3101 to Jesus2424 apart,2596 2398 and said,2036 Why1302 could1410 not3756 we2249 cast him out?1544 846

20  And1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 Because1223 of your5216 unbelief:570 for1063 verily281 I say3004 unto you,5213 If1437 ye have2192 faith4102 as5613 a grain2848 of mustard seed,4615 ye shall say2046 unto this5129 mountain,3735 Remove3327 hence1782 to yonder place;1563 and2532 it shall remove;3327 and2532 nothing3762 shall be impossible101 unto you.5213

21  Howbeit1161 this5124 kind1085 goeth not out1607 3756 but1508 by1722 prayer4335 and2532 fasting.3521

22  And1161 while they846 abode390 in1722 Galilee,1056 Jesus2424 said2036 unto them,846 The3588 Son5207 of man444 shall3195 be betrayed3860 into1519 the hands5495 of men:444

23  And2532 they shall kill615 him,846 and2532 the3588 third5154 day2250 he shall be raised again.1453 And2532 they were exceeding sorry.3076 4970

24  And1161 when they846 were come2064 to1519 Capernaum,2584 they that received2983 tribute1323 money came4334 to Peter,4074 and2532 said,2036 Doth not3756 your5216 master1320 pay5055 tribute?1323

25  He saith,3004 Yes.3483 And2532 when3753 he was come1525 into1519 the3588 house,3614 Jesus2424 prevented4399 him,846 saying,3004 What5101 thinkest1380 thou,4671 Simon?4613 of575 whom5101 do the3588 kings935 of the3588 earth1093 take2983 custom5056 or2228 tribute?2778 of575 their own848 children,5207 or2228 of575 strangers?245

26  Peter4074 saith3004 unto him,846 Of575 strangers.245 Jesus2424 saith5346 unto him,846 Then686 are1526 the3588 children5207 free.1658

27  Notwithstanding,1161 lest3363 we should offend4624 them,846 go4198 thou to1519 the3588 sea,2281 and cast906 a hook,44 and2532 take up142 the fish2486 that first4413 cometh up;305 and2532 when thou hast opened455 his846 mouth,4750 thou shalt find2147 a piece of money:4715 that1565 take,2983 and2532 give1325 unto them846 for473 me1700 and2532 thee.4675

Vul

1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem ejus, et ducit illos in montem excelsum seorsum:

2 et transfiguratus est ante eos. Et resplenduit facies ejus sicut sol: vestimenta autem ejus facta sunt alba sicut nix.

3 Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes.

4 Respondens autem Petrus, dixit ad Jesum: Domine, bonum est nos hic esse: si vis, faciamus tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum.

5 Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite.

6 Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde.

7 Et accessit Jesus, et tetigit eos: dixitque eis: Surgite, et nolite timere.

8 Levantes autem oculos suos, neminem viderunt, nisi solum Jesum.

9 Et descendentibus illis de monte, præcepit eis Jesus, dicens: Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat.

10 Et interrogaverunt eum discipuli, dicentes: Quid ergo scribæ dicunt, quod Eliam oporteat primum venire?

11 At ille respondens, ait eis: Elias quidem venturus est, et restituet omnia.

12 Dico autem vobis, quia Elias jam venit, et non cognoverunt eum, sed fecerunt in eo quæcumque voluerunt. Sic et Filius hominis passurus est ab eis.

13 Tunc intellexerunt discipuli, quia de Joanne Baptista dixisset eis.

14 Et cum venisset ad turbam, accessit ad eum homo genibus provolutus ante eum, dicens: Domine, miserere filio meo, quia lunaticus est, et male patitur: nam sæpe cadit in ignem, et crebro in aquam.

15 Et obtuli eum discipulis tuis, et non potuerunt curare eum.

16 Respondens autem Jesus, ait: O generatio incredula, et perversa, quousque ero vobiscum? usquequo patiar vos? Afferte huc illum ad me.

17 Et increpavit illum Jesus, et exiit ab eo dæmonium, et curatus est puer ex illa hora.

18 Tunc accesserunt discipuli ad Jesum secreto, et dixerunt: Quare nos non potuimus ejicere illum?

19 Dixit illis Jesus: Propter incredulitatem vestram. Amen quippe dico vobis, si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic: Transi hinc illuc, et transibit, et nihil impossibile erit vobis.

20 Hoc autem genus non ejicitur nisi per orationem et jejunium.

21 Conversantibus autem eis in Galilæa, dixit illis Jesus: Filius hominis tradendus est in manus hominum:

22 et occident eum, et tertia die resurget. Et contristati sunt vehementer.

23 Et cum venissent Capharnaum, accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum, et dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachma?

24 Ait: Etiam. Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus, dicens: Quid tibi videtur Simon? reges terræ a quibus accipiunt tributum vel censum? a filiis suis, an ab alienis?

25 Et ille dixit: Ab alienis. Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii.

26 Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum: et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle: et aperto ore ejus, invenies staterem: illum sumens, da eis pro me et te.


Next: Matthew 18