Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 19

GNT

1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ἰουδαίας πέραν τοῦ ἰορδάνου.

2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῶ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

3 καὶ προσῆλθον αὐτῶ φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες, εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;

5 καὶ εἶπεν, ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὗν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

7 λέγουσιν αὐτῶ, τί οὗν μωϊσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι [αὐτήν];

8 λέγει αὐτοῖς ὅτι μωϊσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.

9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται.

10 λέγουσιν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ], εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.

11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον], ἀλλ᾽ οἷς δέδοται.

12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

13 τότε προσηνέχθησαν αὐτῶ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

14 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

16 καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῶ εἶπεν, διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

18 λέγει αὐτῶ, ποίας; ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις,

19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

20 λέγει αὐτῶ ὁ νεανίσκος, πάντα ταῦτα ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ;

21 ἔφη αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

23 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;

26 ἐμβλέψας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῶ πάντα δυνατά.

27 τότε ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ, ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

28 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ἰσραήλ.

29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

30 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 that when3753 Jesus2424 had finished5055 these5128 sayings,3056 he departed3332 from575 Galilee,1056 and2532 came2064 into1519 the3588 coasts3725 of Judea2449 beyond4008 Jordan;2446

2  And2532 great4183 multitudes3793 followed190 him;846 and2532 he healed2323 them846 there.1563

3  The3588 Pharisees5330 also2532 came4334 unto him,846 tempting3985 him,846 and2532 saying3004 unto him,846 1487 Is it lawful1832 for a man444 to put away630 his848 wife1135 for2596 every3956 cause?156

4  And1161 he3588 answered611 and said2036 unto them,846 Have ye not3756 read,314 that3754 he which made4160 them at575 the beginning746 made4160 them846 male730 and2532 female,2338

5  And2532 said,2036 For this cause1752 5127 shall a man444 leave2641 father3962 and2532 mother,3384 and2532 shall cleave4347 to his848 wife:1135 and2532 they twain1417 shall be2071 one3391 1519 flesh4561

6  Wherefore5620 they are1526 no more3765 twain,1417 but235 one3391 flesh.4561 What3739 therefore3767 God2316 hath joined together,4801 let not3361 man444 put asunder.5563

7  They say3004 unto him,846 Why5101 did Moses3475 then3767 command1781 to give1325 a writing975 of divorcement,647 and2532 to put her away630 846

8  He saith3004 unto them,846 Moses3475 because4314 of the3588 hardness of your hearts4641 5216 suffered2010 you5213 to put away630 your5216 wives:1135 but1161 from575 the beginning746 it was1096 not3756 so.3779

9  And1161 I say3004 unto you,5213 Whosoever3739 302 shall put away630 his848 wife,1135 except1508 it be for1909 fornication,4202 and2532 shall marry1060 another,243 committeth adultery:3429 and2532 whoso marrieth1060 her which is put away630 doth commit adultery.3429

10  His846 disciples3101 say3004 unto him,846 If1487 the3588 case156 of the3588 man444 be2076 so3779 with3326 his wife,1135 it is not good4851 3756 to marry.1060

11  But1161 he3588 said2036 unto them,846 All3956 men cannot receive5562 3756 this5126 saying,3056 save235 they to whom3739 it is given.1325

12  For1063 there are1526 some eunuchs,2135 which3748 were so3779 born1080 from1537 their mother's3384 womb:2836 and2532 there are1526 some eunuchs,2135 which3748 were made eunuchs2134 of5259 men:444 and2532 there be1526 eunuchs,2135 which3748 have made themselves eunuchs2134 1438 for the kingdom of heaven's sake.1223 3588 932 3772 He that is able1410 to receive5562 it, let him receive5562 it.

13  Then5119 were there brought4336 unto him846 little children,3813 that2443 he should put2007 his hands5495 on them,846 and2532 pray:4374 and1161 the3588 disciples3101 rebuked2008 them.846

14  But1161 Jesus2424 said,2036 Suffer863 little children,3813 and2532 forbid2967 them846 not,3361 to come2064 unto4314 me:3165 for1063 of such5108 is2076 the3588 kingdom932 of heaven.3772

15  And2532 he laid2007 his hands5495 on them,846 and departed4198 thence.1564

16  And,2532 behold,2400 one1520 came4334 and said2036 unto him,846 Good18 Master,1320 what5101 good thing18 shall I do,4160 that2443 I may have2192 eternal166 life?2222

17  And1161 he3588 said2036 unto him,846 Why5101 callest3004 thou me3165 good?18 there is none3762 good18 but1508 one,1520 that is, God:2316 but1161 if1487 thou wilt2309 enter1525 into1519 life,2222 keep5083 the3588 commandments.1785

18  He saith3004 unto him,846 Which?4169 Jesus2424 said,2036 Thou shalt3588 do no murder,5407 3756 Thou shalt not3756 commit adultery,3431 Thou shalt not3756 steal,2813 Thou shalt not bear false witness,5576

19  Honor5091 thy4675 father3962 and2532 thy mother: and,3384 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.4572

20  The3588 young man3495 saith3004 unto him,846 All3956 these things5023 have I kept5442 from1537 my3450 youth3503 up: what5101 lack5302 I yet?2089

21  Jesus2424 said5346 unto him,846 If1487 thou wilt2309 be1511 perfect,5046 go5217 and sell4453 that thou hast,5224 4675 and2532 give1325 to the poor,4434 and2532 thou shalt have2192 treasure2344 in1722 heaven:3772 and2532 come1204 and follow190 me.3427

22  But1161 when the3588 young man3495 heard191 that saying,3056 he went away565 sorrowful:3076 for1063 he had2258 2192 great4183 possessions.2933

23  Then1161 said2036 Jesus2424 unto his848 disciples,3101 Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 a rich man4145 shall hardly1423 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of heaven.3772

24  And1161 again3825 I say3004 unto you,5213 It is2076 easier2123 for a camel2574 to go1330 through1223 the eye5169 of a needle,4476 than2228 for a rich man4145 to enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God.2316

25  When1161 his846 disciples3101 heard191 it, they were exceedingly4970 amazed,1605 saying,3004 Who5101 then686 can1410 be saved?4982

26  But1161 Jesus2424 beheld1689 them, and said2036 unto them,846 With3844 men444 this5124 is2076 impossible;102 but1161 with3844 God2316 all things3956 are2076 possible.1415

27  Then5119 answered611 Peter4074 and said2036 unto him,846 Behold,2400 we2249 have forsaken863 all,3956 and2532 followed190 thee;4671 what5101 shall we2254 have2071 therefore?686

28  And1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 ye5210 which have followed190 me,3427 in1722 the3588 regeneration3824 when3752 the3588 Son5207 of man444 shall sit2523 in1909 the throne2362 of his848 glory,1391 ye5210 also2532 shall sit2523 upon1909 twelve1427 thrones,2362 judging2919 the3588 twelve1427 tribes5443 of Israel.2474

29  And2532 every one3956 that3739 hath forsaken863 houses,3614 or2228 brethren,80 or2228 sisters,79 or2228 father,3962 or2228 mother,3384 or2228 wife,1135 or2228 children,5043 or2228 lands,68 for my name's sake,1752 3450 3686 shall receive2983 a hundredfold,1542 and2532 shall inherit2816 everlasting166 life.2222

30  But1161 many4183 that are first4413 shall be2071 last;2078 and2532 the last2078 shall be first.4413

Vul

1 Et factum est, cum consummasset Jesus sermones istos, migravit a Galilæa, et venit in fines Judææ trans Jordanem,

2 et secutæ sunt eum turbæ multæ, et curavit eos ibi.

3 Et accesserunt ad eum pharisæi tentantes eum, et dicentes: Si licet homini dimittere uxorem suam, quacumque ex causa?

4 Qui respondens, ait eis: Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos? Et dixit:

5 Propter hoc dimittet homo patrem, et matrem, et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una.

6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.

7 Dicunt illi: Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii, et dimittere?

8 Ait illis: Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras: ab initio autem non fuit sic.

9 Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur: et qui dimissam duxerit, mœchatur.

10 Dicunt ei discipuli ejus: Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere.

11 Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.

12 Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt: et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus: et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum cælorum. Qui potest capere capiat.

13 Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret, et oraret. Discipuli autem increpabant eos.

14 Jesus vero ait eis: Sinite parvulos, et nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum cælorum.

15 Et cum imposuisset eis manus, abiit inde.

16 Et ecce unus accedens, ait illi: Magister bone, quid boni faciam ut habeam vitam æternam?

17 Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata.

18 Dicit illi: Quæ? Jesus autem dixit: Non homicidium facies; non adulterabis; non facies furtum; non falsum testimonium dices;

19 honora patrem tuum, et matrem tuam, et diliges proximum tuum sicut teipsum.

20 Dicit illi adolescens: Omnia hæc custodivi a juventute mea: quid adhuc mihi deest?

21 Ait illi Jesus: Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cælo: et veni, sequere me.

22 Cum audisset autem adolescens verbum, abiit tristis: erat enim habens multas possessiones.

23 Jesus autem dixit discipulis suis: Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum cælorum.

24 Et iterum dico vobis: Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum cælorum.

25 Auditis autem his, discipuli mirabantur valde, dicentes: Quis ergo poterit salvus esse?

26 Aspiciens autem Jesus, dixit illis: Apud homines hoc impossibile est: apud Deum autem omnia possibilia sunt.

27 Tunc respondens Petrus, dixit ei: Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te: quid ergo erit nobis?

28 Jesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede majestatis suæ, sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israël.

29 Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit.

30 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.


Next: Matthew 20