Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 20

GNT

1 ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·

2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.

3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·

4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν, ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.

5 οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.

6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὖρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς, τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;

7 λέγουσιν αὐτῶ, ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.

8 ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῶ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.

9 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.

10 καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.

11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου

12 λέγοντες, οὖτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;

14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῶ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.

15 [ἢ] οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;

16 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

17 καὶ ἀναβαίνων ὁ ἰησοῦς εἰς ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] κατ᾽ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῶ εἶπεν αὐτοῖς,

18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,

19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

20 τότε προσῆλθεν αὐτῶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ.

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, τί θέλεις; λέγει αὐτῶ, εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὖτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῶ, δυνάμεθα.

23 λέγει αὐτοῖς, τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν [τοῦτο] δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

24 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.

25 ὁ δὲ ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.

26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος,

27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος·

28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

29 καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῶ ὄχλος πολύς.

30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς, [κύριε], υἱὸς δαυίδ.

31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς δαυίδ.

32 καὶ στὰς ὁ ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

33 λέγουσιν αὐτῶ, κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῶ.

KJV

1  For1063 the3588 kingdom932 of heaven3772 is2076 like unto3664 a man444 that is a householder,3617 which3748 went out1831 early in the morning260 4404 to hire3409 laborers2040 into1519 his848 vineyard.290

2  And1161 when he had agreed4856 with3326 the3588 laborers2040 for1537 a penny1220 a day,2250 he sent649 them846 into1519 his848 vineyard.290

3  And2532 he went out1831 about4012 the3588 third5154 hour,5610 and saw1492 others243 standing2476 idle692 in1722 the3588 marketplace,58

4  And said unto them;2548 2036 Go5217 ye5210 also2532 into1519 the3588 vineyard,290 and2532 whatsoever3739 1437 is5600 right1342 I will give1325 you.5213 And1161 they3588 went their way.565

5  Again3825 he went out1831 about4012 the sixth1623 and2532 ninth1766 hour,5610 and did4160 likewise.5615

6  And1161 about4012 the3588 eleventh1734 hour5610 he went out,1831 and found2147 others243 standing2476 idle,692 and2532 saith3004 unto them,846 Why5101 stand2476 ye here5602 all3650 the3588 day2250 idle?692

7  They say3004 unto him,846 Because3754 no man3762 hath hired3409 us.2248 He saith3004 unto them,846 Go5217 ye5210 also2532 into1519 the3588 vineyard;290 and2532 whatsoever3739 1437 is5600 right,1342 that shall ye receive.2983

8  So1161 when even3798 was come,1096 the3588 lord2962 of the3588 vineyard290 saith unto his848 steward,2012 Call2564 the3588 laborers,2040 and2532 give591 them846 their hire,3408 beginning756 from575 the3588 last2078 unto2193 the3588 first.4413

9  And2532 when they came2064 that3588 were hired about4012 the3588 eleventh1734 hour,5610 they received2983 every man303 a penny.1220

10  But1161 when the3588 first4413 came,2064 they supposed3543 that3754 they should have received2983 more;4119 and2532 they846 likewise2532 received2983 every man303 a penny.1220

11  And1161 when they had received2983 it, they murmured1111 against2596 the3588 goodman of the house,3617

12  Saying,3004 These3778 last2078 have wrought4160 but one3391 hour,5610 and2532 thou hast made4160 them846 equal2470 unto us,2254 which have borne941 the3588 burden922 and2532 heat2742 of the3588 day.2250

13  But1161 he3588 answered611 one1520 of them,846 and said,2036 Friend,2083 I do thee no wrong:91 4571 3756 didst not3780 thou agree4856 with me3427 for a penny?1220

14  Take142 that thine4674 is, and2532 go thy way:5217 I1161 will2309 give1325 unto this5129 last,2078 even2532 as5613 unto thee.4671

15  Is it not lawful1832 3756 for me3427 to do4160 what3739 I will2309 with1722 mine own?1699 1487 Is2076 thine4675 eye3788 evil,4190 because3754 I1473 am1510 good?18

16  So3779 the3588 last2078 shall be2071 first,4413 and2532 the3588 first4413 last:2078 for1063 many4183 be1526 called,2822 but1161 few3641 chosen.1588

17  And2532 Jesus2424 going up305 to1519 Jerusalem2414 took3880 the3588 twelve1427 disciples3101 apart2596 2398 in1722 the3588 way,3598 and2532 said2036 unto them,846

18  Behold,2400 we go up305 to1519 Jerusalem:2414 and2532 the3588 Son5207 of man444 shall be betrayed3860 unto the3588 chief priests749 and2532 unto the scribes,1122 and2532 they shall condemn2632 him846 to death,2288

19  And2532 shall deliver3860 him846 to the3588 Gentiles1484 to mock,1702 and2532 to scourge,3146 and2532 to crucify4717 him: and2532 the3588 third5154 day2250 he shall rise again.450

20  Then5119 came4334 to him846 the3588 mother3384 of Zebedee's2199 children5207 with3326 her848 sons,5207 worshiping4352 him, and2532 desiring154 a certain thing5100 of3844 him.846

21  And1161 he3588 said2036 unto her,846 What5101 wilt2309 thou? She saith3004 unto him,846 Grant2036 that2443 these3778 my3450 two1417 sons5207 may sit,2523 the one1520 on1537 thy4675 right hand,1188 and2532 the other1520 on1537 the left,2176 in1722 thy4675 kingdom.932

22  But1161 Jesus2424 answered611 and said,2036 Ye know1492 not3756 what5101 ye ask.154 Are ye able1410 to drink4095 of the3588 cup4221 that3739 I1473 shall3195 drink4095 of, and2532 to be baptized907 with the3588 baptism908 that3739 I1473 am baptized907 with? They say3004 unto him,846 We are able.1410

23  And2532 he saith3004 unto them,846 Ye shall drink4095 indeed3303 of my3450 cup,4221 and2532 be baptized907 with the3588 baptism908 that3739 I1473 am baptized907 with: but1161 to sit2523 on1537 my3450 right hand,1188 and2532 on1537 my3450 left,2176 is2076 not3756 mine1699 to give,1325 but235 it shall be given to them for whom3739 it is prepared2090 of5259 my3450 Father.2962

24  And2532 when the3588 ten1176 heard191 it, they were moved with indignation23 against4012 the3588 two1417 brethren.80

25  But1161 Jesus2424 called4341 them846 unto him, and said,2036 Ye know1492 that3754 the3588 princes758 of the3588 Gentiles1484 exercise dominion2634 over them,846 and2532 they that are great3173 exercise authority2715 upon them.846

26  But1161 it shall not3756 be2071 so3779 among1722 you:5213 but235 whosoever3739 1437 will2309 be1096 great3173 among1722 you,5213 let him be2077 your5216 minister;1249

27  And2532 whosoever3739 1437 will2309 be1511 chief4413 among1722 you,5213 let him be2077 your5216 servant:1401

28  Even as5618 the3588 Son5207 of man444 came2064 not3756 to be ministered unto,1247 but235 to minister,1247 and2532 to give1325 his848 life5590 a ransom3083 for473 many.4183

29  And2532 as they846 departed1607 from575 Jericho,2410 a great4183 multitude3793 followed190 him.846

30  And,2532 behold,2400 two1417 blind men5185 sitting2521 by3844 the3588 way side,3598 when they heard191 that3754 Jesus2424 passed by,3855 cried out,2896 saying,3004 Have mercy1653 on us,2248 O Lord,2962 thou son5207 of David.1138

31  And1161 the3588 multitude3793 rebuked2008 them,846 because2443 they should hold their peace:4623 but1161 they3588 cried2896 the more,3185 saying,3004 Have mercy1653 on us,2248 O Lord,2962 thou son5207 of David.1138

32  And2532 Jesus2424 stood still,2476 and called5455 them,846 and2532 said,2036 What5101 will2309 ye that I shall do4160 unto you?5213

33  They say3004 unto him,846 Lord,2962 that2443 our2257 eyes3788 may be opened.455

34  So1161 Jesus2424 had compassion4697 on them, and touched680 their846 eyes:3788 and2532 immediately2112 their846 eyes3788 received sight,308 and2532 they followed190 him.846

Vul

1 Simile est regnum cælorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam.

2 Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno, misit eos in vineam suam.

3 Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro otiosos,

4 et dixit illis: Ite et vos in vineam meam, et quod justum fuerit dabo vobis.

5 Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam: et fecit similiter.

6 Circa undecimam vero exiit, et invenit alios stantes, et dicit illis: Quid hic statis tota die otiosi?

7 Dicunt ei: Quia nemo nos conduxit. Dicit illis: Ite et vos in vineam meam.

8 Cum sero autem factum esset, dicit dominus vineæ procuratori suo: Voca operarios, et redde illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos.

9 Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios.

10 Venientes autem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi: acceperunt autem et ipsi singulos denarios.

11 Et accipientes murmurabant adversus patremfamilias,

12 dicentes: Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei, et æstus.

13 At ille respondens uni eorum, dixit: Amice, non facio tibi injuriam: nonne ex denario convenisti mecum?

14 Tolle quod tuum est, et vade: volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi.

15 Aut non licet mihi quod volo, facere? an oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?

16 Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.

17 Et ascendens Jesus Jerosolymam, assumpsit duodecim discipulos secreto, et ait illis:

18 Ecce ascendimus Jerosolymam, et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et condemnabunt eum morte,

19 et tradent eum gentibus ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum, et tertia die resurget.

20 Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedæi cum filiis suis, adorans et petens aliquid ab eo.

21 Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Dic ut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo.

22 Respondens autem Jesus, dixit: Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Dicunt ei: Possumus.

23 Ait illis: Calicem quidem meum bibetis: sedere autem ad dexteram meam vel sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a Patre meo.

24 Et audientes decem, indignati sunt de duobus fratribus.

25 Jesus autem vocavit eos ad se, et ait: Scitis quia principes gentium dominantur eorum: et qui majores sunt, potestatem exercent in eos.

26 Non ita erit inter vos: sed quicumque voluerit inter vos major fieri, sit vester minister:

27 et qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus.

28 Sicut Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis.

29 Et egredientibus illis ab Jericho, secuta est eum turba multa,

30 et ecce duo cæci sedentes secus viam audierunt quia Jesus transiret: et clamaverunt, dicentes: Domine, miserere nostri, fili David.

31 Turba autem increpabat eos ut tacerent. At illi magis clamabant, dicentes: Domine, miserere nostri, fili David.

32 Et stetit Jesus, et vocavit eos, et ait: Quid vultis ut faciam vobis?

33 Dicunt illi: Domine, ut aperiantur oculi nostri.

34 Misertus autem eorum Jesus, tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt, et secuti sunt eum.


Next: Matthew 21