Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 5

GNT

1 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,

2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

3 χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.

4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·

6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.

7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν.

8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.

9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῶ ἐπηκολούθησεν.

11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,

12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·

13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.

14 βούλομαι οὗν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῶ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·

15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ.

16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.

17 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·

18 λέγει γὰρ ἡ γραφή, βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.

19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων.

20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.

21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ χριστοῦ ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.

22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.

23 μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.

24 τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·

25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.

KJV

1  Rebuke1969 not3361 an elder,4245 but235 entreat3870 him as5613 a father;3962 and the younger men3501 as5613 brethren;80

2  The elder women4245 as5613 mothers;3384 the younger3501 as5613 sisters,79 with1722 all3956 purity.47

3  Honor5091 widows5503 that are widows5503 indeed.3689

4  But1161 if1487 any5100 widow5503 have2192 children5043 or2228 nephews,1549 let them learn3129 first4412 to show piety2151 at2398 home,3624 and2532 to requite591 287 their parents:4269 for1063 that5124 is2076 good2570 and2532 acceptable587 before1799 God.2316

5  Now1161 she that is a widow5503 indeed,3689 and2532 desolate,3443 trusteth1679 in1909 God,2316 and2532 continueth4357 in supplications1162 and2532 prayers4335 night3571 and2532 day.2250

6  But1161 she that liveth in pleasure4684 is dead2348 while she liveth.2198

7  And2532 these things5023 give in charge,3853 that2443 they may be5600 blameless.423

8  But1161 if1487 any5100 provide not for4306 3756 his own,2398 and2532 especially3122 for those of his own house,3609 he hath denied720 the3588 faith,4102 and2532 is2076 worse5501 than an infidel.571

9  Let not3361 a widow5503 be taken into the number2639 under1640 threescore1835 years2094 old, having been1096 the wife1135 of one1520 man,435

10  Well reported of3140 for1722 good2570 works;2041 if1487 she have brought up children,5044 if1487 she have lodged strangers,3580 if1487 she have washed3538 the saints'40 feet,4228 if1487 she have relieved1884 the afflicted,2346 if1487 she have diligently followed1872 every3956 good18 work.2041

11  But1161 the younger3501 widows5503 refuse:3868 for1063 when3752 they have begun to wax wanton against2691 Christ,5547 they will2309 marry;1060

12  Having2192 damnation,2917 because3754 they have cast off114 their first4413 faith.4102

13  And1161 withal260 they learn3129 to be idle,692 wandering about from house to house;4022 3614 and1161 not3756 only3440 idle,692 but235 tattlers5397 also2532 and2532 busybodies,4021 speaking2980 things which they ought1163 not.3361

14  I will1014 therefore3767 that the younger women3501 marry,1060 bear children,5041 guide the house,3616 give1325 none3367 occasion874 to the3588 adversary480 to speak reproachfully.5484 3059

15  For1063 some5100 are already2235 turned aside1624 after3694 Satan.4567

16  If any1536 man4103 or2228 woman that believeth4103 have2192 widows,5503 let them relieve1884 them,846 and2532 let not3361 the3588 church1577 be charged;916 that2443 it may relieve1884 them that are widows5503 indeed.3689

17  Let the3588 elders4245 that rule4291 well2573 be counted worthy515 of double1362 honor,5092 especially3122 they who labor2872 in1722 the word3056 and2532 doctrine.1319

18  For1063 the3588 Scripture1124 saith,3004 Thou shalt not3756 muzzle5392 the ox1016 that treadeth out248 the corn. And,2532 The3588 laborer2040 is worthy514 of his848 reward.3408

19  Against2596 an elder4245 receive3858 not3361 an accusation,2724 but1622 1508 before1909 two1417 or2228 three5140 witnesses.3144

20  Them that sin264 rebuke1651 before1799 all,3956 that2443 others3062 also2532 may fear.2192 5401

21  I charge1263 thee before1799 God,2316 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 the3588 elect1588 angels,32 that2443 thou observe5442 these things5023 without5565 preferring one before another,4299 doing4160 nothing3367 by2596 partiality.4346

22  Lay2007 hands5495 suddenly5030 on no man,3367 neither3366 be partaker2841 of other men's245 sins:266 keep5083 thyself4572 pure.53

23  Drink no longer water,5202 3371 but235 use5530 a little3641 wine3631 for thy stomach's sake1223 4675 4751 and2532 thine4675 often4437 infirmities.769

24  Some5100 men's444 sins266 are1526 open beforehand,4271 going before4254 to1519 judgment;2920 and1161 some5100 men they2532 follow after.1872

25  Likewise5615 also2532 the3588 good2570 works2041 of some are2076 manifest beforehand;4271 and2532 they that are2192 otherwise247 cannot1410 3756 be hid.2928

Vul

1 Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem: juvenes, ut fratres:

2 anus, ut matres: juvenculas, ut sorores in omni castitate:

3 viduas honora, quæ vere viduæ sunt.

4 Si qua autem vidua filios, aut nepotes habet: discat primum domum suam regere, et mutuam vicem reddere parentibus: hoc enim acceptum est coram Deo.

5 Quæ autem vere vidua est, et desolata, speret in Deum, et instet obsecrationibus, et orationibus nocte ac die.

6 Nam quæ in deliciis est, vivens mortua est.

7 Et hoc præcipe, ut irreprehensibiles sint.

8 Si quis autem suorum, et maxime domesticorum, curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.

9 Vidua eligatur non minus sexaginta annorum, quæ fuerit unius viri uxor,

10 in operibus bonis testimonium habens, si filios educavit, si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est.

11 Adolescentiores autem viduas devita: cum enim luxuriatæ fuerint in Christo, nubere volunt:

12 habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt;

13 simul autem et otiosæ discunt circuire domos: non solum otiosæ, sed et verbosæ, et curiosæ, loquentes quæ non oportet.

14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare, matresfamilias esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia.

15 Jam enim quædam conversæ sunt retro Satanam.

16 Si quis fidelis habet viduas, subministret illis, et non gravetur ecclesia: ut iis quæ vere viduæ sunt, sufficiat.

17 Qui bene præsunt presbyteri, duplici honore digni habeantur: maxime qui laborant in verbo et doctrina.

18 Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.

19 Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus.

20 Peccantes coram omnibus argue: ut et ceteri timorem habeant.

21 Testor coram Deo et Christo Jesu, et electis angelis, ut hæc custodias sine præjudicio, nihil faciens in alteram partem declinando.

22 Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis. Teipsum castum custodi.

23 Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates.

24 Quorumdam hominum peccata manifesta sunt, præcedentia ad judicium: quosdam autem et subsequuntur.

25 Similiter et facta bona, manifesta sunt: et quæ aliter se habent, abscondi non possunt.


Next: 1 Timothy 6