Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 6

GNT

1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.

2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,

4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,

5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν.

6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·

7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·

8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.

9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν·

10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.

11 σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϊπαθίαν.

12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.

13 παραγγέλλω [σοι ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ ποντίου πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ,

15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων,

16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

17 τοῖς πλουσίοις ἐν τῶ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῶ τῶ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,

18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,

19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.

20 ὦ τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,

21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

KJV

1  Let as many3745 servants1401 as are1526 under5259 the yoke2218 count2233 their own2398 masters1203 worthy514 of all3956 honor,5092 that2443 the3588 name3686 of God2316 and2532 his doctrine1319 be not3361 blasphemed.987

2  And1161 they that have2192 believing4103 masters,1203 let them not3361 despise2706 them, because3754 they are1526 brethren;80 but235 rather3123 do them service,1398 because3754 they are1526 faithful4103 and2532 beloved,27 partakers482 of the3588 benefit.2108 These things5023 teach1321 and2532 exhort.3870

3  If any man1536 teach otherwise,2085 and2532 consent4334 not3361 to wholesome5198 words,3056 even the words3588 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 to the3588 doctrine1319 which is according2596 to godliness;2150

4  He is proud,5187 knowing1987 nothing,3367 but235 doting3552 about4012 questions2214 and2532 strifes of words,3055 whereof1537 3739 cometh1096 envy,5355 strife,2054 railings,988 evil4190 surmisings.5283

5  Perverse disputings3859 of men444 of corrupt1311 minds,3563 and2532 destitute650 of the3588 truth,225 supposing3543 that gain4200 is1511 godliness:2150 from575 such5108 withdraw thyself.868

6  But1161 godliness2150 with3326 contentment841 is2076 great3173 gain.4200

7  For1063 we brought1533 nothing3762 into1519 this world,2889 and it is certain1212 3754 we3761 can1410 carry nothing out.1627 5100

8  And1161 having2192 food1305 and2532 raiment4629 let us be therewith content.714 5125

9  But1161 they that will1014 be rich4147 fall1706 into1519 temptation3986 and2532 a snare,3803 and2532 into many4183 foolish453 and2532 hurtful983 lusts,1939 which3748 drown1036 men444 in1519 destruction3639 and2532 perdition.684

10  For1063 the3588 love of money5365 is2076 the root4491 of all3956 evil:2556 which3739 while some5100 coveted after,3713 they have erred635 from575 the3588 faith,4102 and2532 pierced themselves through4044 1438 with many4183 sorrows.3601

11  But1161 thou,4771 O5599 man444 of God,2316 flee5343 these things;5023 and1161 follow after1377 righteousness,1343 godliness,2150 faith,4102 love,26 patience,5281 meekness.4236

12  Fight75 the3588 good2570 fight73 of faith,4102 lay hold on1949 eternal166 life,2222 whereunto1519 3739 thou art also2532 called,2564 and2532 hast professed3670 a good2570 profession3671 before1799 many4183 witnesses.3144

13  I give thee charge3853 4671 in the sight1799 of God,2316 who quickeneth2227 all things,3956 and2532 before Christ5547 Jesus,2424 who before1909 Pontius4194 Pilate4091 witnessed3140 a good2570 confession;3671

14  That thou4571 keep5083 this commandment1785 without spot,784 unrebukable,423 until3360 the3588 appearing2015 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ:5547

15  Which3739 in his2398 times2540 he shall show,1166 who is the3588 blessed3107 and2532 only3441 Potentate,1413 the3588 King935 of kings,936 and2532 Lord2962 of lords;2961

16  Who3588 only3441 hath2192 immortality,110 dwelling3611 in the light5457 which no man can approach unto;676 whom3739 no3762 man444 hath seen,1492 nor3761 can1410 see:1492 to whom3739 be honor5092 and2532 power2904 everlasting.166 Amen.281

17  Charge3853 them that are rich4145 in1722 this world,3568 165 that they be not highminded;5309 3361 nor3366 trust1679 in1909 uncertain83 riches,4149 but235 in1722 the3588 living2198 God,2316 who giveth3930 us2254 richly4146 all things3956 to1519 enjoy;619

18  That they do good,14 that they be rich4147 in1722 good2570 works,2041 1511 ready to distribute,2130 willing to communicate;2843

19  Laying up in store597 for themselves1438 a good2570 foundation2310 against1519 the3588 time to come,3195 that2443 they may lay hold on1949 eternal166 life.2222

20  O5599 Timothy,5095 keep5442 that which is committed to thy trust,3872 avoiding1624 profane952 and vain babblings,2757 and2532 oppositions477 of science1108 falsely so called:5581

21  Which3739 some5100 professing1861 have erred795 concerning4012 the3588 faith.4102 Grace5485 be with3326 thee.4675 Amen.281

Vul

1 Quicumque sunt sub jugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur, ne nomen Domini et doctrina blasphemetur.

2 Qui autem fideles habent dominos, non contemnant, quia fratres sunt: sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt. Hæc doce, et exhortare.

3 Si quis aliter docet, et non acquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi, et ei, quæ secundum pietatem est, doctrinæ:

4 superbus est, nihil sciens, sed languens circa quæstiones, et pugnas verborum: ex quibus oriuntur invidiæ, contentiones, blasphemiæ, suspiciones malæ,

5 conflictationes hominum mente corruptorum, et qui veritate privati sunt, existimantium quæstum esse pietatem.

6 Est autem quæstus magnus pietas cum sufficientia.

7 Nihil enim intulimus in hunc mundum: haud dubium quod nec auferre quid possumus.

8 Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus.

9 Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia, et nociva, quæ mergunt homines in interitum et perditionem.

10 Radix enim omnium malorum est cupiditas: quam quidam appetentes erraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus malis.

11 Tu autem, o homo Dei, hæc fuge: sectare vero justitiam, pietatem, fidem, caritatem, patientiam, mansuetudinem.

12 Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam æternam, in qua vocatus es, et confessus bonam confessionem coram multis testibus.

13 Præcipio tibi coram Deo, qui vivificat omnia, et Christo Jesu, qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato, bonam confessionem,

14 ut serves mandatum sine macula, irreprehensibile usque in adventum Domini nostri Jesu Christi,

15 quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, Rex regum, et Dominus dominantium:

16 qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem: quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest: cui honor, et imperium sempiternum. Amen.

17 Divitibus hujus sæculi præcipe non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo (qui præstat nobis omnia abunde ad fruendum)

18 bene agere, divites fieri in bonis operibus, facile tribuere, communicare,

19 thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram vitam.

20 O Timothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates, et oppositiones falsi nominis scientiæ,

21 quam quidam promittentes, circa fidem exciderunt. Gratia tecum. Amen.


Next: 2 Timothy 1