Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 9

GNT

1 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

2 καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ἰησοῦς τὸν πέτρον καὶ τὸν ἰάκωβον καὶ τὸν ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,

3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι.

4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς ἠλίας σὺν μωϊσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῶ ἰησοῦ.

5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος λέγει τῶ ἰησοῦ, ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ μωϊσεῖ μίαν καὶ ἠλίᾳ μίαν.

6 οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.

7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ.

8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν ἰησοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν.

9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ;

13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῶ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν.

14 καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς.

15 καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.

16 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς;

17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῶ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον·

18 καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.

19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με.

20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.

21 καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῶ; ὁ δὲ εἶπεν, ἐκ παιδιόθεν·

22 καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς.

23 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, τὸ εἰ δύνῃ _ πάντα δυνατὰ τῶ πιστεύοντι.

24 εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.

25 ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῶ πνεύματι τῶ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῶ, τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.

26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.

27 ὁ δὲ ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.

28 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ.

30 κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ·

31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

32 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

33 καὶ ἦλθον εἰς καφαρναούμ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς, τί ἐν τῇ ὁδῶ διελογίζεσθε;

34 οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῶ τίς μείζων.

35 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς, εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

36 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς,

37 ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.

38 ἔφη αὐτῶ ὁ ἰωάννης, διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῶ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν.

39 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με·

40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.

41 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.

42 καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων [εἰς ἐμέ], καλόν ἐστιν αὐτῶ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν.

43 καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον.

44 

45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν.

46 

47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν,

48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται·

49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται.

50 καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.

KJV

1  And2532 he said3004 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 there be1526 some5100 of them that stand2476 here,5602 which3748 shall not3364 taste1089 of death,2288 till2193 302 they have seen1492 the3588 kingdom932 of God2316 come2064 with1722 power.1411

2  And2532 after3326 six1803 days2250 Jesus2424 taketh3880 with him Peter,4074 and2532 James,2385 and2532 John,2491 and2532 leadeth them up399 846 into1519 a high5308 mountain3735 apart by themselves:2596 2398 3441 and2532 he was transfigured3339 before1715 them.846

3  And2532 his846 raiment2440 became1096 shining,4744 exceeding3029 white3022 as5613 snow;5510 so as3634 no3756 fuller1102 on1909 earth1093 can1410 white3021 them.

4  And2532 there appeared3700 unto them846 Elijah2243 with4862 Moses:3475 and2532 they were2258 talking with4814 Jesus.2424

5  And2532 Peter4074 answered611 and said3004 to Jesus,2424 Master,4461 it is2076 good2570 for us2248 to be1511 here:5602 and2532 let us make4160 three5140 tabernacles;4633 one3391 for thee,4671 and2532 one3391 for Moses,3475 and2532 one3391 for Elijah.2243

6  For1063 he wist1492 not3756 what5101 to say;2980 for1063 they were2258 sore afraid.1630

7  And2532 there was1096 a cloud3507 that overshadowed1982 them:846 and2532 a voice5456 came2064 out of1537 the3588 cloud,3507 saying,3004 This3778 is2076 my3450 beloved27 Son:5207 hear191 him.846

8  And2532 suddenly,1819 when they had looked round about,4017 they saw1492 no man3762 any more,3765 save235 Jesus2424 only3440 with3326 themselves.1438

9  And1161 as they846 came down2597 from575 the3588 mountain,3735 he charged1291 them846 that2443 they should tell1334 no man3367 what things3739 they had seen,1492 till1508 3752 the3588 Son5207 of man444 were risen450 from1537 the dead.3498

10  And2532 they kept2902 that saying3056 with4314 themselves,1438 questioning one with another4802 what5101 the3588 rising450 from1537 the dead3498 should mean.2076

11  And2532 they asked1905 him,846 saying,3004 Why say3004 the3588 scribes1122 that3754 Elijah2243 must1163 first4412 come?2064

12  And1161 he3588 answered611 and told2036 them,846 Elijah2243 verily3303 cometh2064 first,4412 and restoreth600 all things;3956 and2532 how4459 it is written1125 of1909 the3588 Son5207 of man,444 that2443 he must suffer3958 many things,4183 and2532 be set at naught.1847

13  But235 I say3004 unto you,5213 That3754 Elijah2243 is indeed2532 come,2064 and2532 they have done4160 unto him846 whatsoever3745 they listed,2309 as2531 it is written1125 of1909 him.846

14  And2532 when he came2064 to4314 his disciples,3101 he saw1492 a great4183 multitude3793 about4012 them,846 and2532 the3588 scribes1122 questioning4802 with them.846

15  And2532 straightway2112 all3956 the3588 people,3793 when they beheld1492 him,846 were greatly amazed,1568 and2532 running to him4370 saluted782 him.846

16  And2532 he asked1905 the3588 scribes,1122 What5101 question4802 ye with4314 them?846

17  And2532 one1520 of1537 the3588 multitude3793 answered611 and said,2036 Master,1320 I have brought5342 unto4314 thee4571 my3450 son,5207 which hath2192 a dumb216 spirit;4151

18  And2532 wheresoever3699 302 he taketh2638 him,846 he teareth4486 him:846 and2532 he foameth,875 and2532 gnasheth5149 with his848 teeth,3599 and2532 pineth away:3583 and2532 I spake2036 to thy4675 disciples3101 that2443 they should cast him out;1544 846 and2532 they could2480 not.3756

19  1161 He3588 answereth611 him,846 and saith,3004 O5599 faithless571 generation,1074 how long2193 4219 shall I be2071 with4314 you?5209 how long2193 4219 shall I suffer430 you?5216 bring5342 him846 unto4314 me.3165

20  And2532 they brought5342 him846 unto4314 him:846 and2532 when he saw1492 him,846 straightway2112 the3588 spirit4151 tore4682 him;846 and he fell4098 on1909 the3588 ground,1093 and2532 wallowed2947 foaming.875

21  And2532 he asked1905 his846 father,3962 How long is it ago4214 5550 2076 since5613 this5124 came1096 unto him?846 And1161 he3588 said,2036 Of a child.3812

22  And2532 ofttimes4178 it hath cast906 him846 2532 into1519 the fire,4442 and2532 into1519 the waters,5204 to2443 destroy622 him:846 but235 if thou canst do any thing,1536 1410 have compassion4697 on1909 us,2248 and help997 us.2254

23  1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 If1487 thou canst1410 believe,4100 all things3956 are possible1415 to him that believeth.4100

24  And2532 straightway2112 the3588 father3962 of the3588 child3813 cried out,2896 and said3004 with3326 tears,1144 Lord,2962 I believe;4100 help997 thou mine3450 unbelief.570

25  When1161 Jesus2424 saw1492 that3754 the people3793 came running together,1998 he rebuked2008 the3588 foul169 spirit,4151 saying3004 unto him,846 Thou dumb216 and2532 deaf2974 spirit,4151 I1473 charge2004 thee,4671 come1831 out of1537 him,846 and2532 enter1525 no more3371 into1519 him.846

26  And2532 the spirit cried,2896 and2532 rent4682 him846 sore,4183 and came out1831 of him: and2532 he was1096 as5616 one dead;3498 insomuch that5620 many4183 said,3004 He is dead.599

27  But1161 Jesus2424 took2902 him846 by the3588 hand,5495 and lifted him up;1453 846 and2532 he arose.450

28  And2532 when he846 was come1525 into1519 the house,3624 his846 disciples3101 asked1905 him846 privately,2596 2398 Why3754 could1410 not3756 we2249 cast him out?1544 846

29  And2532 he said2036 unto them,846 This5124 kind1085 can1410 come forth1831 by1722 nothing,3762 but1508 by1722 prayer4335 and2532 fasting.3521

30  And2532 they departed1831 thence,1564 and passed3899 through1223 Galilee;1056 and2532 he would2309 not3756 that2443 any man5100 should know1097 it.

31  For1063 he taught1321 his848 disciples,3101 and2532 said3004 unto them,846 The3588 Son5207 of man444 is delivered3860 into1519 the hands5495 of men,444 and2532 they shall kill615 him;846 and2532 after that he is killed,615 he shall rise450 the3588 third5154 day.2250

32  But1161 they3588 understood50 not that saying,4487 and2532 were afraid5399 to ask1905 him.846

33  And2532 he came2064 to1519 Capernaum:2584 and2532 being1096 in1722 the3588 house3614 he asked1905 them,846 What5101 was it that ye disputed1260 among4314 yourselves1438 by1722 the3588 way?3598

34  But1161 they3588 held their peace:4623 for1063 by1722 the3588 way3598 they had disputed1256 among4314 themselves,240 who5101 should be the greatest.3187

35  And2532 he sat down,2523 and called5455 the3588 twelve,1427 and2532 saith3004 unto them,846 If any man1536 desire2309 to be1511 first,4413 the same shall be2071 last2078 of all,3956 and2532 servant1249 of all.3956

36  And2532 he took2983 a child,3813 and set2476 him846 in1722 the3588 midst3319 of them:846 and2532 when he had taken him in his arms,1723 846 he said2036 unto them,846

37  Whosoever3739 1437 shall receive1209 one1520 of such5108 children3813 in1909 my3450 name,3686 receiveth1209 me:1691 and2532 whosoever3739 1437 shall receive1209 me,1691 receiveth1209 not3756 me,1691 but235 him that sent649 me.3165

38  And1161 John2491 answered611 him,846 saying,3004 Master,1320 we saw1492 one5100 casting out1544 devils1140 in1722 thy4675 name,3686 and he3739 followeth190 not3756 us:2254 and2532 we forbade2967 him,846 because3754 he followeth190 not3756 us.2254

39  But1161 Jesus2424 said,2036 Forbid2967 him846 not:3361 for1063 there is2076 no man3762 which3739 shall do4160 a miracle1411 in1909 my3450 name,3686 that2532 can1410 lightly5035 speak evil2551 of me.3165

40  For1063 he3739 that is2076 not3756 against2596 us5216 is2076 on our part.5228 5216

41  For1063 whosoever3739 302 shall give you a cup of water to drink4222 5209 4221 5204 in1722 my3450 name,3686 because3754 ye belong to2075 Christ,5547 verily281 I say3004 unto you,5213 he shall not3364 lose622 his848 reward.3408

42  And2532 whosoever3739 302 shall offend4624 one1520 of these little ones3398 that believe4100 in1519 me,1691 it is2076 better2570 3123 for him846 that1487 a millstone3037 3457 were hanged4029 about4012 his846 neck,5137 and2532 he were cast906 into1519 the3588 sea.2281

43  And2532 if1437 thy4675 hand5495 offend4624 thee,4571 cut it off:609 846 it is2076 better2570 for thee4671 to enter1525 into1519 life2222 maimed,2948 than2228 having2192 two1417 hands5495 to go565 into1519 hell,1067 into1519 the3588 fire4442 that never shall be quenched:762

44  Where3699 their846 worm4663 dieth5053 not,3756 and2532 the3588 fire4442 is not3756 quenched.4570

45  And2532 if1437 thy4675 foot4228 offend4624 thee,4571 cut it off:609 846 it is2076 better2570 for thee4671 to enter1525 halt5560 into1519 life,2222 than2228 having2192 two1417 feet4228 to be cast906 into1519 hell,1067 into1519 the3588 fire4442 that never shall be quenched:762

46  Where3699 their846 worm4663 dieth5053 not,3756 and2532 the3588 fire4442 is not3756 quenched.4570

47  And2532 if1437 thine4675 eye3788 offend4624 thee,4571 pluck it out:1544 846 it is2076 better2570 for thee4671 to enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God2316 with one eye,3442 than2228 having2192 two1417 eyes3788 to be cast906 into1519 hell1067 fire:4442

48  Where3699 their846 worm4663 dieth5053 not,3756 and2532 the3588 fire4442 is not3756 quenched.4570

49  For1063 every one3956 shall be salted233 with fire,4442 and2532 every3956 sacrifice2378 shall be salted233 with salt.251

50  Salt217 is good:2570 but1161 if1437 the3588 salt217 have lost his saltness,1096 358 wherewith1722 5101 will ye season741 it?846 Have2192 salt217 in1722 yourselves,1438 and2532 have peace1514 one with another.240 1722

Vul

1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem, et ducit illos in montem excelsum seorsum solos, et transfiguratus est coram ipsis.

2 Et vestimenta ejus facta sunt splendentia, et candida nimis velut nix, qualia fullo non potest super terram candida facere.

3 Et apparuit illis Elias cum Moyse: et erant loquentes cum Jesu.

4 Et respondens Petrus, ait Jesu: Rabbi, bonum est nos hic esse: et faciamus tria tabernacula, tibi unum, et Moysi unum, et Eliæ unum.

5 Non enim sciebat quid diceret: erant enim timore exterriti.

6 Et facta est nubes obumbrans eos: et venit vox de nube, dicens: Hic est Filius meus carissimus: audite illum.

7 Et statim circumspicientes, neminem amplius viderunt, nisi Jesum tantum secum.

8 Et descendentibus illis de monte, præcepit illis ne cuiquam quæ vidissent, narrarent: nisi cum Filius hominis a mortuis resurrexerit.

9 Et verbum continuerunt apud se: conquirentes quid esset, cum a mortuis resurrexerit.

10 Et interrogabant eum, dicentes: Quid ergo dicunt pharisæi et scribæ, quia Eliam oportet venire primum?

11 Qui respondens, ait illis: Elias cum venerit primo, restituet omnia: et quomodo scriptum est in Filium hominis, ut multa patiatur et contemnatur.

12 Sed dico vobis quia et Elias venit (et fecerunt illi quæcumque voluerunt) sicut scriptum est de eo.

13 Et veniens ad discipulos suos, vidit turbam magnam circa eos, et scribas conquirentes cum illis.

14 Et confestim omnis populus videns Jesum, stupefactus est, et expaverunt, et accurrentes salutabant eum.

15 Et interrogavit eos: Quid inter vos conquiritis?

16 Et respondens unus de turba, dixit: Magister, attuli filium meum ad te habentem spiritum mutum:

17 qui ubicumque eum apprehenderit, allidit illum, et spumat, et stridet dentibus, et arescit: et dixi discipulis tuis ut ejicerent illum, et non potuerunt.

18 Qui respondens eis, dixit: O generatio incredula, quamdiu apud vos ero? quamdiu vos patiar? afferte illum ad me.

19 Et attulerunt eum. Et cum vidisset eum, statim spiritus conturbavit illum: et elisus in terram, volutabatur spumans.

20 Et interrogavit patrem ejus: Quantum temporis est ex quo ei hoc accidit? At ille ait: Ab infantia:

21 et frequenter eum in ignem, et in aquas misit ut eum perderet: sed si quid potes, adjuva nos, misertus nostri.

22 Jesus autem ait illi: Si potes credere, omnia possibilia sunt credenti.

23 Et continuo exclamans pater pueri, cum lacrimis aiebat: Credo, Domine; adjuva incredulitatem meam.

24 Et cum videret Jesus concurrentem turbam, comminatus est spiritui immundo, dicens illi: Surde et mute spiritus, ego præcipio tibi, exi ab eo: et amplius ne introëas in eum.

25 Et exclamans, et multum discerpens eum, exiit ab eo, et factus est sicut mortuus, ita ut multi dicerent: Quia mortuus est.

26 Jesus autem tenens manum ejus elevavit eum, et surrexit.

27 Et cum introisset in domum, discipuli ejus secreto interrogabant eum: Quare nos non potuimus ejicere eum?

28 Et dixit illis: Hoc genus in nullo potest exire, nisi in oratione et jejunio.

29 Et inde profecti prætergrediebantur Galilæam: nec volebat quemquam scire.

30 Docebat autem discipulos suos, et dicebat illis: Quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum, et occident eum, et occisus tertia die resurget.

31 At illi ignorabant verbum: et timebant interrogare eum.

32 Et venerunt Capharnaum. Qui cum domi essent, interrogabat eos: Quid in via tractabatis?

33 At illi tacebant: siquidem in via inter se disputaverunt: quis eorum major esset.

34 Et residens vocavit duodecim, et ait illis: Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister.

35 Et accipiens puerum, statuit eum in medio eorum: quem cum complexus esset, ait illis:

36 Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit: et quicumque me susceperit, non me suscipit, sed eum qui misit me.

37 Respondit illi Joannes, dicens: Magister, vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia, qui non sequitur nos, et prohibuimus eum.

38 Jesus autem ait: Nolite prohibere eum: nemo est enim qui faciat virtutem in nomine meo, et possit cito male loqui de me:

39 qui enim non est adversum vos, pro vobis est.

40 Quisquis enim potum dederit vobis calicem aquæ in nomine meo, quia Christi estis: amen dico vobis, non perdet mercedem suam.

41 Et quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me: bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria collo ejus, et in mare mitteretur.

42 Et si scandalizaverit te manus tua, abscide illam: bonum est tibi debilem introire in vitam, quam duas manus habentem ire in gehennam, in ignem inextinguibilem,

43 ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur.

44 Et si pes tuus te scandalizat, amputa illum: bonum est tibi claudum introire in vitam æternam, quam duos pedes habentem mitti in gehennam ignis inextinguibilis,

45 ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur.

46 Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice eum: bonum est tibi luscum introire in regnum Dei, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis,

47 ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur.

48 Omnis enim igne salietur, et omnis victima sale salietur.

49 Bonum est sal: quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condietis? Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos.


Next: Mark 10